8.1 C
Polska

Paweł Kuhn „Amaktor“

Czy to się opłaca? Wielki test fotowoltaiki w domu

W listo­pa­dzie mojej rodzi­nie stuk­nę­ło pięć lat w nowym domu. Równo o rok kró­cej mamy insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną.  Kiedy z żoną podej­mo­wa­li­śmy decy­zję o sprze­da­ży mieszkania…

Poczytaj sobie

Helsinki rezygnują z ogrzewania węglem

Helsinki 1 kwiet­nia 2023 r. zamy­ka­ją elek­tro­cie­płow­nię węglo­wą Hanasaari. Stolica Finlandii obo­wią­za­ła się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do roku 2030.…

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od począt­ku roku w pro­gra­mie Czyste Powietrze obo­wią­zu­je wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pie­ca i do ter­mo­mo­der­ni­za­cji domu. Sprawdzamy, jakie ban­ki mają kre­dyt Czyste Powietrze…

Paliwa syntetyczne uratują silniki spalinowe?

Stało się. Rada Unii Europejskiej przy­ję­ła osta­tecz­ne regu­la­cje doty­czą­ce norm emi­sji w autach oso­bo­wych. Nowe samo­cho­dy po 2035 r. będą musia­ły wyka­zać 100 proc.…