Paweł Kuhn „Amaktor“

Czy to się opłaca? Wielki test fotowoltaiki w domu

W listo­pa­dzie mojej rodzi­nie stuk­nę­ło pięć lat w nowym domu. Równo o rok kró­cej mamy insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną.  Kiedy z żoną podej­mo­wa­li­śmy decy­zję o sprze­da­ży mieszkania…

Poczytaj sobie

Nie tylko Allegro. Kto posadzi za nas drzewa

Firmy wpro­wa­dza­ją pro­gra­my powią­za­ne z sadze­niem drzew. Wysyłając pacz­kę, korzy­sta­jąc z prą­du czy masze­ru­jąc może­my wspie­rać przy­ro­dę. Na czym to pole­ga? Sadzenie drzew to…

Adam Słodowy dał nam przykład. Zrób to sam

W pierw­szy week­end grud­nia Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zamie­ni się w cen­trum maj­ster­ko­wa­nia i napra­wia­nia. Wydarzenie w duchu dzie­dzic­twa Adama Słodowego, któ­ry obcho­dził­by swoje…

Bałtyk bez ryb, kutry do kasacji

W Bałtyku jest coraz mniej ryb. To efekt prze­ło­wie­nia i zmian kli­ma­tu. Od 1 grud­nia roz­pocz­nie się nabór wnio­sków na trwa­łe zaprze­sta­nie dzia­łal­no­ści połowowej…