- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Materiał promocyjny

Przeczytaj rów­nież o:

Wystarczy jeden kontrakt. Tauron ułatwia formalności

Blisko 70 pro­cent spraw klien­tów zała­twia­nych jest pod­czas tyl­ko jed­ne­go kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi TAURONA – wska­zu­ją bada­nia jako­ści obsłu­gi klien­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. Jako jedyna...

Biznes robi Zielony Zwrot i ogranicza emisję CO2

Już o ponad 250 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re korzy­sta­ją z odna­wial­nych źró­deł ener­gii z TAURONA....

Prąd ze słońca napędzi oszczędności dla firm. Poradnik TAURONA dla biznesu

Nawet o bli­sko 80 pro­cent może zmniej­szyć swo­je kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej fir­ma, któ­ra zain­we­stu­je w pane­le foto­wol­ta­icz­ne – wyni­ka z wyli­czeń TAURONA. Zdaniem ekspertów...

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Wymiana kop­ciu­cha się opła­ci. TAURON przy­zna­je też dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę pie­ca gazowego.

Tysiące drzew zamiast papieru. Zgarnij kasę od TAURONA

30 zło­tych spe­cjal­ne­go bonu­su ofe­ru­je TAURON klien­tom, któ­rzy zde­cy­du­ją się przejść na e-​fakturę. Klienci TAURONA, któ­rzy zre­zy­gno­wa­li z papie­ru w cią­gu ostat­nich dwóch lat...

Czy fotowoltaika nadal się opłaca? TAURON przygotował poradnik o nowym systemie

Do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej TAURONA pod­łą­czo­nych jest już ponad 300 tysię­cy pro­su­men­tów. Blisko 80 pro­cent wła­ści­cie­li mikro­in­sta­la­cji zain­sta­lo­wa­ło ją z chę­ci wyge­ne­ro­wa­nia oszczęd­no­ści – wynika...

TAURON oznacza wiarygodny. Nowe wyniki badań

Ponad 80 pro­cent kon­su­men­tów korzy­sta­ją­cych z usług ser­wi­san­tów TAURONA dekla­ru­je chęć ponow­ne­go sko­rzy­sta­nia z nich w przy­szło­ści – wyni­ka z naj­now­szych badań. TAURON ruszył...

Zrób z nami Zielony Zwrot. TAURON publikuje specjalny e-book

Ponad 60 pro­cent miesz­kań­ców domów wska­zu­je eko­lo­gię, jako powód wymia­ny źró­dła cie­pła, a co trze­ci bada­ny dekla­ru­je, że dofi­nan­so­wa­nie prze­ko­na­ło­by go do wymia­ny ogrzewania...
Czytaj tak­że

Jak dostać antysmogowy kredyt z dotacją w banku

W oddzia­le ban­ku, któ­ry przy­stą­pił do pro­gra­mu Czyste Powietrze, moż­na zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, w co wcho­dzi też foto­wol­ta­ika. Dotacje...

Lepsze prognozy dla klimatu

Szczyt kli­ma­tycz­ny ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta Joe Bidena będzie mieć pozy­tyw­ny wpływ na zmia­ny kli­ma­tu. Najnowsze pro­gno­zy nie­znacz­nie obni­ża­ją per­spek­ty­wę wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry do koń­ca stu­le­cia. Oczywiście...

Podlaska gmina daje klimatyczny przykład innym

Michałowo poka­zy­wa­ło innym gmi­nom na Podlasiu, jak wyglą­da trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na. Są tu cen­ne przy­rod­ni­czo tere­ny, jest bio­ga­zow­nia i efek­tyw­na sieć cie­płow­ni­cza. Według pla­nów, neutralność...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -