- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Materiał promocyjny

Przeczytaj rów­nież o:

Tauron z nową platforma cyfrową dla firm

Ponad 5 000 GWh ener­gii elek­trycz­nej dla biz­ne­su obsłu­ży w naj­bliż­szym roku cyfro­wa plat­for­ma uru­cho­mio­na przez TAURON. Nowoczesna tech­no­lo­gia uła­twi klien­tom biz­ne­so­wym nie tyl­ko zakup energii…

Opłacalny prąd ze słońca

TAURON o roz­li­cze­niach pro­su­men­tów i efek­tyw­nym korzy­sta­niu z foto­wol­ta­iki Dopasowana moc foto­wol­ta­iki i wyso­ka auto­kon­sump­cja to klu­czo­we warun­ki efek­tyw­ne­go korzy­sta­nia z prą­du ze słońca -…

Tauron wspiera bezpieczeństwo w internecie

Ponad 120 tysię­cy osób odwie­dzi­ło już witry­nę edu­ku­ją­cą o zasa­dach bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Internetu, przy­go­to­wa­ną przez eks­per­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. TAURON publi­ku­je nowe mate­ria­ły video…

Biznes zmniejsza ślad węglowy dzięki zielonej energii Taurona

O ponad milion ton ogra­ni­czą w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, korzy­sta­ją­ce z odna­wial­nych i koge­ne­ra­cyj­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Elektrownie wod­ne, wiatrowe…

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e‑fakturę to jeden z naj­prost­szych spo­so­bów na uzy­ska­nie ponad 125 zło­tych obniż­ki rachun­ku za prąd – przy­po­mi­na­ją eks­per­ci TAURONA. Wybierając elek­tro­nicz­ną fakturę…

Oszczędności w firmach dzięki fotowoltaice. Tauron prosto o formalnościach

Blisko 50 tys. zło­tych oszczęd­no­ści może wyge­ne­ro­wać rocz­nie w fir­mie naj­po­pu­lar­niej­sza mir­ko­in­sta­la­cja foto­wol­ta­icz­na o mocy 50 KWp – wyni­ka z wyli­czeń TAURONA. Większe instalacje…

Wymiana ogrzewania bardziej opłacalna. Nowy poradnik Taurona

Już ponad 1,6 mln zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia otrzy­ma­li uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”. Eksperci ener­ge­tycz­ne­go lide­ra wyli­cza­ją, że efek­tyw­ność domo­we­go ogrzewania…

Więcej lasów. Setki tysięcy drzew od Taurona

Ponad 650 tysię­cy dębów, sosen, świer­ków i innych drzew posa­dził TAURON wraz z Lasami Państwowymi na bli­sko 100 hek­ta­rach Górnego i Dolnego Śląska oraz…
Czytaj tak­że

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się…

Lasy skupują grunty do zalesiania. Ile kosztuje hektar lasu?

Lasy Państwowe uru­cho­mi­ły spe­cjal­ny pro­gram skie­ro­wa­ny do pry­wat­nych wła­ści­cie­li. Planują zakup grun­tów na cele zale­sia­nia. Są w dobrej kon­dy­cji finan­so­wej, więc ska­la zaku­pów ma…

Idą potężne podwyżki cen wody. Co można zrobić?

Wody Polskie opu­bli­ko­wa­ły prze­wod­nik po tary­fach za wodę i ście­ki. Wyjaśniają, co wpły­wa na opła­ty pono­szo­ne przez miesz­kań­ców, jak prze­bie­ga zatwier­dza­nie taryf i co…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -