13 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Materiał promocyjny

Przeczytaj rów­nież o:

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilo­wa­to­go­dzin prą­du rocz­nie zuży­wa­ją śred­nio miesz­kań­cy dużych pol­skich miast, a ponad 60 pro­cent klien­tów TAURONA nie prze­kra­cza rocz­nie zuży­cia 2000 kilo­wa­to­go­dzin prą­du –  wyni­ka z danych ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. W…

Energetyczne oszczędności dla domu ze wsparciem Taurona

Blisko 80 pro­cent wła­ści­cie­li mikro­in­sta­la­cji w TAURONIE zain­sta­lo­wa­ło ją z chę­ci wyge­ne­ro­wa­nia oszczęd­no­ści – wyni­ka z badań fir­my. Produkcja prą­du ze słoń­ca, efek­tyw­niej­sze ogrze­wa­nie domu i napra­wy domowych…

Przerób drewna poużytkowego to oszczędność i ochrona środowiska

Administracyjne barie­ry ogra­ni­cza­ją moż­li­wo­ści prze­my­sło­we­go zago­spo­da­ro­wa­nia drew­na poużyt­ko­we­go w Polsce. Przepisy nie dopusz­cza­ją impor­tu z innych ryn­ków wyeks­plo­ato­wa­nych mebli i pro­duk­tów drzew­nych, któ­re mogą…

Młody las. TAURON posadził 200 tysięcy drzew

Ponad 30 hek­ta­rów obsza­rów leśnych obsa­dził TAURON wraz z Lasami Państwowymi bli­sko 200 tysią­ca­mi drzew na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. We…

Wystarczy jeden kontrakt. Tauron ułatwia formalności

Blisko 70 pro­cent spraw klien­tów zała­twia­nych jest pod­czas tyl­ko jed­ne­go kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi TAURONA – wska­zu­ją bada­nia jako­ści obsłu­gi klien­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. Jako jedyna…

Biznes robi Zielony Zwrot i ogranicza emisję CO2

Już o ponad 250 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re korzy­sta­ją z odna­wial­nych źró­deł ener­gii z TAURONA.…

Prąd ze słońca napędzi oszczędności dla firm. Poradnik TAURONA dla biznesu

Nawet o bli­sko 80 pro­cent może zmniej­szyć swo­je kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej fir­ma, któ­ra zain­we­stu­je w pane­le foto­wol­ta­icz­ne – wyni­ka z wyli­czeń TAURONA. Zdaniem ekspertów…

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Wymiana kop­ciu­cha się opła­ci. TAURON przy­zna­je też dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę pie­ca gazowego.
Czytaj tak­że

Jak obniżyć rachunki za energię. Ecoraport tygodnia

Przed Europą trud­na zima, ponie­waż ceny ener­gii elek­trycz­nej, gazu i węgla biją rekor­dy. Staje się jasne że ener­gię trze­ba zacząć oszczę­dzać na serio. Forum…

Zielona energia wyprzedziła atom

Po raz pierw­szy odna­wial­ne źró­dła ener­gii w Europie dostar­czy­ły w ubie­głym roku wię­cej prą­du niż elek­trow­nie jądro­we – poda­je BP. Produkcja ener­gii w 2021…

Ikea wprowadza nowy produkt

Już wkrót­ce Ikea ma zacząć sprze­da­wać w swo­ich skle­pach pane­le foto­wol­ta­icz­ne. A to może ozna­czać, że pro­duk­cja wła­snej ener­gii ze słoń­ca sta­nie się o…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -