-1 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Materiał promocyjny

Przeczytaj rów­nież o:

Młody las. TAURON posadził 200 tysięcy drzew

Ponad 30 hek­ta­rów obsza­rów leśnych obsa­dził TAURON wraz z Lasami Państwowymi bli­sko 200 tysią­ca­mi drzew na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. We…

Wystarczy jeden kontrakt. Tauron ułatwia formalności

Blisko 70 pro­cent spraw klien­tów zała­twia­nych jest pod­czas tyl­ko jed­ne­go kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi TAURONA – wska­zu­ją bada­nia jako­ści obsłu­gi klien­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. Jako jedyna…

Biznes robi Zielony Zwrot i ogranicza emisję CO2

Już o ponad 250 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re korzy­sta­ją z odna­wial­nych źró­deł ener­gii z TAURONA.…

Prąd ze słońca napędzi oszczędności dla firm. Poradnik TAURONA dla biznesu

Nawet o bli­sko 80 pro­cent może zmniej­szyć swo­je kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej fir­ma, któ­ra zain­we­stu­je w pane­le foto­wol­ta­icz­ne – wyni­ka z wyli­czeń TAURONA. Zdaniem ekspertów…

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Wymiana kop­ciu­cha się opła­ci. TAURON przy­zna­je też dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę pie­ca gazowego.

Tysiące drzew zamiast papieru. Zgarnij kasę od TAURONA

30 zło­tych spe­cjal­ne­go bonu­su ofe­ru­je TAURON klien­tom, któ­rzy zde­cy­du­ją się przejść na e‑fakturę. Klienci TAURONA, któ­rzy zre­zy­gno­wa­li z papie­ru w cią­gu ostat­nich dwóch lat…

Czy fotowoltaika nadal się opłaca? TAURON przygotował poradnik o nowym systemie

Do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej TAURONA pod­łą­czo­nych jest już ponad 300 tysię­cy pro­su­men­tów. Blisko 80 pro­cent wła­ści­cie­li mikro­in­sta­la­cji zain­sta­lo­wa­ło ją z chę­ci wyge­ne­ro­wa­nia oszczęd­no­ści – wynika…

TAURON oznacza wiarygodny. Nowe wyniki badań

Ponad 80 pro­cent kon­su­men­tów korzy­sta­ją­cych z usług ser­wi­san­tów TAURONA dekla­ru­je chęć ponow­ne­go sko­rzy­sta­nia z nich w przy­szło­ści – wyni­ka z naj­now­szych badań. TAURON ruszył…
Czytaj tak­że

Po kropelce: przewodnik po oszczędzaniu wody

Globalna odpo­wie­dzial­ność eko­lo­gicz­na czy oszczęd­ność finan­so­wa – nie­waż­ne, z jakich pobu­dek, waż­ne jak to zro­bić, żeby wody nie trwo­nić. Poniżej czte­ry spraw­dzo­ne pomy­sły, jak oszczę­dzać wodę.

Jodek potasu – na co dzień lepiej go nie brać

W Polsce przy­go­to­wa­no ponad 57 mln table­tek, do któ­rych będą dołą­czo­ne ulot­ki z infor­ma­cją, co to jest jodek pota­su i jak go sto­so­wać. Urzędnicy…

Środowisko zabójcze dla dzieci

Każdego roku z powo­du zanie­czysz­czeń  śro­do­wi­ska na świe­cie umie­ra 1 milion 700 tys. dzie­ci poni­żej pią­te­go roku życia.  Inaczej mówiąc,  jed­no na czwo­ro umierających…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -