pompy ciepła

Tag, czy­li poczy­taj wię­cej o tym temacie:

-rekla­ma -

Wkrótce dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Znamy już pierw­sze szcze­gó­ły pro­gra­mu Moje Ciepło. To w ramach tego pro­gra­mu wspie­ra­nym ogrze­wa­niem ma być pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 r. może się...

Jak działa pompa ciepła z grzałką

Pompy cie­pła ogrze­wa­ją domy i więk­sze powierzch­nie efek­tyw­nie i niskim kosz­tem. Polacy coraz czę­ściej decy­du­ją się na to nowo­cze­sne, nie­mal bez­ob­słu­go­we ogrze­wa­nie. Jednocześnie nie...

Od czego zależy dofinansowanie do pompy ciepła

Czy dota­cje do pom­py cie­pła zale­żą od docho­du? Takie pyta­nie zadał nam czy­tel­nik. Wyjaśniamy, jakie warun­ki trze­ba speł­nić, aby dostać na pom­py cie­pła dofinansowanie....

Powszechne dofinansowanie do pompy ciepła ruszy w 2021 roku?

Program Polski Ład zapo­wia­da wspar­cie dla powszech­ne­go zasto­so­wa­nia pomp cie­pła w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach domo­wych, budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych oraz cie­płow­nic­twie. Na dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła czekają...

Porównujemy dotacje do pomp ciepła

Dotacje do pomp cie­pła dosta­nie­my przy wymia­nie prze­sta­rza­łe­go ogrze­wa­nia. Poziom dofi­nan­so­wa­nia zale­ży od miej­sca zamiesz­ka­nia i docho­dów. Ostatnio uru­cho­mio­no dwa pilo­ta­żo­we pro­gra­my skie­ro­wa­ne do...

Czytaj także

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się...

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w 2022 r. z oświadczeniem

Wielu Polaków dosta­nie w tym roku, oprócz dodat­ku osło­no­we­go, tak­że doda­tek węglo­wy. Wzór wnio­sku jest już dostęp­ny i moż­na zapo­znać się z nim on-line....

Z ołowiem nie ma żartów

Bo z oło­wiem nie ma żar­tów - rapu­je Malik Montana. Ołów może zabi­jać, ale nie cho­dzi tu tyl­ko o kule - wska­zu­ją ucze­ni. Szkodliwość...