13 C
Polska

panele fotowoltaiczne

Tag, czy­li poczy­taj wię­cej o tym temacie:

-rekla­ma -

Większe oszczędności na rachunku za prąd z Kartą Dużej Rodziny

Ponad pół milio­na oświad­czeń zło­ży­li już klien­ci TAURONA, chcąc sko­rzy­stać z wyż­szych limi­tów dla ener­gii elek­trycz­nej i cen mak­sy­mal­nych dla firm. Duże rodzi­ny mogą zaosz­czę­dzić nawet 3 tys. złotych…

Zmiany w fotowoltaice w 2022 r: do kiedy masz czas?

Jaki los ma przed sobą w Polsce w 2022 r. foto­wol­ta­ika? Zmiany, któ­re wcho­dzą w życie 1 kwiet­nia, będą na nie­ko­rzyść nowych pro­su­men­tów. Obecny…

Fotowoltaika i pompa ciepła nie działają. I co zrobisz?

Przeczytałem arty­kuł „Wielki test foto­wol­ta­iki w domu” z uwa­gą i zain­te­re­so­wa­niem. Ale przede wszyst­kim z uśmie­chem, w któ­rym trud­no mi było ukryć pobła­ża­nie. Zobaczyłem…

Jak odliczyć panele fotowoltaiczne z dotacją, która jeszcze nie przyszła

Fotowoltaika w PIT jest doli­cza­na w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Co wię­cej, taką ulgę podat­ko­wą moż­na też łączyć z dota­cja­mi, na przy­kład z pro­gra­mu Czyste…

Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce zajmują miejsce po węglu

Tauron poin­for­mo­wał, że budu­je w Mysłowicach elek­trow­nię sło­necz­ną o mocy 100 MW. Tym samym ma to być naj­więk­sza far­ma foto­wol­ta­icz­na w Polsce. Teraz największy…

Recykling paneli fotowoltaicznych – kto za to odpowiada?

Recykling pane­li foto­wol­ta­icz­nych na zapas mar­twi wie­lu użyt­kow­ni­ków. Czas dzia­ła­nia foto­wol­ta­iki wyno­si zazwy­czaj ponad 20 lat, jed­nak już teraz sły­chać pyta­nia, co sta­nie się…

Czy to się opłaca? Wielki test fotowoltaiki w domu

W listo­pa­dzie mojej rodzi­nie stuk­nę­ło pięć lat w nowym domu. Równo o rok kró­cej mamy insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną.  Kiedy z żoną podej­mo­wa­li­śmy decy­zję o sprze­da­ży mieszkania…

Perowskity na stacji Orlenu

Pierwsze na świe­cie elek­tro­nicz­ne ety­kie­ty cenowo-​reklamowe zasi­la­ne perow­ski­to­wy­mi ogni­wa­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi poja­wią się w skle­pach i na sta­cjach ben­zy­no­wych. To oszczę­dzi ener­gię i pozwo­li zrezygnować…

Jak zainwestować w fotowoltaikę

Coraz wię­cej osób chce korzy­stać z wła­snej ener­gii ze słoń­ca. Niezależnie od wie­ku czy miej­sca zamiesz­ka­nia, posia­da­jąc dom moż­na kupić pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Nie warto…

Wzrosną opłaty w rachunku za prąd

W przy­szłym roku rachun­ki za prąd pój­dą w górę, to już prze­są­dzo­ne. Nie cho­dzi tyl­ko o same pod­wyż­ki cen sprze­da­ży i dys­try­bu­cji ener­gii, które…

Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierp­nia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obo­wią­zy­wał zakaz wpro­wa­dza­nia na rynek popu­lar­nych podłuż­nych lamp T5 i T8. Oświetlenie flu­ore­scen­cyj­ne zawie­ra rtęć.…

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilo­wa­to­go­dzin prą­du rocz­nie zuży­wa­ją śred­nio miesz­kań­cy dużych pol­skich miast, a ponad 60 pro­cent klien­tów TAURONA nie prze­kra­cza rocz­nie zuży­cia 2000 kilo­wa­to­go­dzin prą­du –  wyni­ka z danych ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. W…

Dopłaty do lasów prywatnych zwiększą ich bioróżnorodność

Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dota­cje do zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Stawki dopłat do lasów zale­żą od ukształ­to­wa­nia tere­nu oraz pro­wa­dzo­ne­go dzia­ła­nia. Dotacje do lasów na…