NFOŚiGW

Tag, czy­li poczy­taj wię­cej o tym temacie:

-rekla­ma -

Moje Ciepło 2022. Dofinansowanie do pompy ciepła zależy od domu

Dofinansowanie do pomp cie­pła w nowych domach ruszy na wio­snę 2022 r. Moje Ciepło - tak nazy­wa się pro­gram, z któ­re­go będzie moż­na wziąć...

Wkrótce dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Znamy już pierw­sze szcze­gó­ły pro­gra­mu Moje Ciepło. To w ramach tego pro­gra­mu wspie­ra­nym ogrze­wa­niem ma być pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 r. może się...

Wysokie dofinansowanie do małych elektrowni wodnych

Program Agroenergia dłu­go cze­kał na nową edy­cję. Wreszcie uru­cho­mio­no nabór wnio­sków o dota­cje do elek­trow­ni wod­nych i bio­ga­zow­ni. Jednocześnie wkrót­ce praw­do­po­dob­nie ruszy też dofinansowanie...

Samochód elektryczny z dotacją i w promocji

Rusza nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do auta elek­trycz­ne­go. Producenci aut już zaczy­na­ją pro­mo­cje swo­ich mode­li, więc samo­cho­dy elek­trycz­ne z dota­cją w 2021 roku...

Grafen, perowskity, OZE na budynkach dostaną wsparcie

Ruszyło wspar­cie dla firm, któ­re wpro­wa­dza­ją na rynek tech­no­lo­gie plu­se­ner­ge­tycz­nych budyn­ków. Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii, perow­ski­tów, solar­nych dachó­wek, OZE - to tyl­ko nie­któ­re przykłady...

Powszechne dofinansowanie do pompy ciepła ruszy w 2021 roku?

Program Polski Ład zapo­wia­da wspar­cie dla powszech­ne­go zasto­so­wa­nia pomp cie­pła w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach domo­wych, budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych oraz cie­płow­nic­twie. Na dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła czekają...

Porównujemy dotacje do pomp ciepła

Dotacje do pomp cie­pła dosta­nie­my przy wymia­nie prze­sta­rza­łe­go ogrze­wa­nia. Poziom dofi­nan­so­wa­nia zale­ży od miej­sca zamiesz­ka­nia i docho­dów. Ostatnio uru­cho­mio­no dwa pilo­ta­żo­we pro­gra­my skie­ro­wa­ne do...

Dotacje na fotowoltaikę i pompy ciepła w bankach od połowy 2021 roku

Pierwsze ban­ki chcą wpro­wa­dzić kre­dy­ty anty­smo­go­we z dota­cja­mi z pro­gra­mu Czyste Powietrze. To Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i...

Powstaje polski robot do mycia paneli fotowoltaicznych

Panele foto­wol­ta­icz­ne, któ­re nie są czysz­czo­ne, mają gor­szą spraw­ność pro­duk­cji ener­gii. Dlatego urzą­dze­nie, któ­re samo, w pro­sty spo­sób umy­je pane­le, może przy­nieść wie­le korzyści....

Czytaj także

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się...

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w 2022 r. z oświadczeniem

Wielu Polaków dosta­nie w tym roku, oprócz dodat­ku osło­no­we­go, tak­że doda­tek węglo­wy. Wzór wnio­sku jest już dostęp­ny i moż­na zapo­znać się z nim on-line....

Z ołowiem nie ma żartów

Bo z oło­wiem nie ma żar­tów - rapu­je Malik Montana. Ołów może zabi­jać, ale nie cho­dzi tu tyl­ko o kule - wska­zu­ją ucze­ni. Szkodliwość...