- rekla­ma -
Today's Picks
Most Recent

Wniosek o wypła­tę dodat­ku węglo­we­go w 2022 r. z oświadczeniem

Wielu Polaków dosta­nie w tym roku, oprócz dodat­ku osło­no­we­go, tak­że doda­tek węglo­wy. Wzór wnio­sku jest już dostęp­ny i moż­na zapo­znać się z nim on-line....

Most Recent

Trending
Important

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się pąki kwia­to­we. W nocy głów­ki kwia­to­we zmie­nia­ją swo­ją pozy­cję i kie­ru­ją się na wschód w ocze­ki­wa­niu na wschód słoń­ca. Słoneczniki wra­ca­ją do swo­jej pier­wot­nej pozy­cji mię­dzy 3 nad ranem a 6 rano, a liście podą­ża­ją w tym samym kie­run­ku oko­ło godzi­ny póź­niej. Po kwit­nie­niu, sło­necz­nik na ogół prze­sta­je się poru­szać i pozo­sta­je zwró­co­ny na wschód, co pozwa­la mu ogrzać się przez wscho­dzą­ce słoń­ce. Heliotropizm utrzy­mu­je się w pochmur­ne dni, kie­dy słoń­ce nie świe­ci jasno. Jednak ruch kwia­tów nie wystę­pu­je pod­czas dłu­gich okre­sów desz­czu lub chmur. Nie wystę­pu­je rów­nież w szklar­niach, co suge­ru­je, że...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się pąki kwia­to­we. W nocy głów­ki kwia­to­we zmie­nia­ją swo­ją pozy­cję i kie­ru­ją się na wschód w ocze­ki­wa­niu na wschód słoń­ca. Słoneczniki wra­ca­ją do swo­jej pier­wot­nej pozy­cji mię­dzy 3 nad ranem a 6 rano, a liście podą­ża­ją w tym samym kie­run­ku oko­ło godzi­ny póź­niej. Po kwit­nie­niu, sło­necz­nik na ogół prze­sta­je się poru­szać i pozo­sta­je zwró­co­ny na wschód, co pozwa­la mu ogrzać się przez wscho­dzą­ce słoń­ce. Heliotropizm utrzy­mu­je się w pochmur­ne dni, kie­dy słoń­ce nie świe­ci jasno. Jednak ruch kwia­tów nie wystę­pu­je pod­czas dłu­gich okre­sów desz­czu lub chmur. Nie wystę­pu­je rów­nież w szklar­niach, co suge­ru­je, że...

More from categories