- rekla­ma -
Today’s Picks
Most Recent

Fotowoltaika balkonowa i na dachu. Bloki sięgają po dotacje

Rekordowe zain­te­re­so­wa­nie budzi foto­wol­ta­ika na blo­kach. Dotacje, któ­re przy­zna­je Bank Gospodarstwa Krajowego, prze­ko­nu­ją wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do inwe­sty­cji we wła­sną ener­gię. W lutym…

Most Recent

Trending
Important

Fotowoltaika balkonowa i na dachu. Bloki sięgają po dotacje

Rekordowe zain­te­re­so­wa­nie budzi foto­wol­ta­ika na blo­kach. Dotacje, któ­re przy­zna­je Bank Gospodarstwa Krajowego, prze­ko­nu­ją wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do inwe­sty­cji we wła­sną ener­gię. W lutym 2023 roku ruszył nabór wnio­sków od spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wy na nowy rodzaj wspar­cia – grant OZE. Jest to dota­cja pokry­wa­ją­ca poło­wę kosz­tów insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, nie­za­leż­nie od jej mocy. Fotowoltaika musi słu­żyć budyn­ko­wi wie­lo­ro­dzin­ne­mu. O dofi­nan­so­wa­nie mogą sta­rać się wła­ści­cie­le i zarząd­cy takich budyn­ków. Jak poin­for­mo­wał BGK, w cią­gu nie­speł­na dwóch mie­się­cy wpły­nę­ło pół tysią­ca wnio­sków. Minister roz­wo­ju Waldemar Buda przy­znał, że nie spo­dzie­wał się aż takie­go zain­te­re­so­wa­nia. Najpierw był suk­ces w budo­wie takich insta­la­cji na wsiach i małych miej­sco­wo­ściach, teraz idzie­my na rekord w popu­la­ry­za­cji foto­wol­ta­iki w śred­nich i dużych mia­stach Waldemar…

Fotowoltaika balkonowa i na dachu. Bloki sięgają po dotacje

Rekordowe zain­te­re­so­wa­nie budzi foto­wol­ta­ika na blo­kach. Dotacje, któ­re przy­zna­je Bank Gospodarstwa Krajowego, prze­ko­nu­ją wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do inwe­sty­cji we wła­sną ener­gię. W lutym 2023 roku ruszył nabór wnio­sków od spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wy na nowy rodzaj wspar­cia – grant OZE. Jest to dota­cja pokry­wa­ją­ca poło­wę kosz­tów insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, nie­za­leż­nie od jej mocy. Fotowoltaika musi słu­żyć budyn­ko­wi wie­lo­ro­dzin­ne­mu. O dofi­nan­so­wa­nie mogą sta­rać się wła­ści­cie­le i zarząd­cy takich budyn­ków. Jak poin­for­mo­wał BGK, w cią­gu nie­speł­na dwóch mie­się­cy wpły­nę­ło pół tysią­ca wnio­sków. Minister roz­wo­ju Waldemar Buda przy­znał, że nie spo­dzie­wał się aż takie­go zain­te­re­so­wa­nia. Najpierw był suk­ces w budo­wie takich insta­la­cji na wsiach i małych miej­sco­wo­ściach, teraz idzie­my na rekord w popu­la­ry­za­cji foto­wol­ta­iki w śred­nich i dużych mia­stach Waldemar…

More from categories