- rekla­ma -
Today’s Picks
Most Recent

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłu­ży­ła do maja 2024 roku moż­li­wość uży­wa­nia kop­ciu­chów. Mimo to…

Most Recent

Trending
Important

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy ofe­ru­ją­ce inn­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze, jak np. roślin­ne zamien­ni­ki mię­sa a tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia, apli­ka­cje, nowe tech­no­lo­gie pro­duk­cji żyw­no­ści, mogą zgła­szać się do Grupy Żabka. Do koń­ca listo­pa­da 2022 r. naj­więk­sza sieć skle­pów w Polsce pro­wa­dzi nabór mło­dych firm, z któ­ry­mi chce nawią­zać współ­pra­cę. Żabka chce przy­cią­gnąć star­tu­py moż­li­wo­ścią wdro­że­nia ich pomy­słów i pro­duk­tów na sze­ro­ką ska­le. Sieć ma oko­ło 8 tys. skle­pów w Polsce. Poszukuje firm, któ­re zaofe­ru­ją jej: nowe pro­duk­ty spo­żyw­cze wyko­rzy­stu­ją­ce inno­wa­cyj­ne skład­ni­ki i źró­dła biał­ka­al­ter­na­tyw­ne źró­dła biał­ka, np. pocho­dzą­ce z fer­men­ta­cji, mikro­or­ga­ni­zmów i insek­tów­mię­so z labo­ra­to­rium, in vitro, wol­ne od okru­cień­stwa­żyw­ność funk­cjo­nal­ną­o­pa­ko­wa­nia wspie­ra­ją­ce recy­kling, wie­lo­ra­zo­we, eko­lo­gicz­ne­za­rzą­dze­nie mar­no­traw­stwem żyw­no­ści, np. moni­to­ro­wa­nie ter­mi­nów przy­dat­no­ści­no­we tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia i pro­duk­cji żyw­no­ści cie­ka­we apli­ka­cje kon­su­menc­kie. Raport ESG Green Holding,…

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy ofe­ru­ją­ce inn­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze, jak np. roślin­ne zamien­ni­ki mię­sa a tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia, apli­ka­cje, nowe tech­no­lo­gie pro­duk­cji żyw­no­ści, mogą zgła­szać się do Grupy Żabka. Do koń­ca listo­pa­da 2022 r. naj­więk­sza sieć skle­pów w Polsce pro­wa­dzi nabór mło­dych firm, z któ­ry­mi chce nawią­zać współ­pra­cę. Żabka chce przy­cią­gnąć star­tu­py moż­li­wo­ścią wdro­że­nia ich pomy­słów i pro­duk­tów na sze­ro­ką ska­le. Sieć ma oko­ło 8 tys. skle­pów w Polsce. Poszukuje firm, któ­re zaofe­ru­ją jej: nowe pro­duk­ty spo­żyw­cze wyko­rzy­stu­ją­ce inno­wa­cyj­ne skład­ni­ki i źró­dła biał­ka­al­ter­na­tyw­ne źró­dła biał­ka, np. pocho­dzą­ce z fer­men­ta­cji, mikro­or­ga­ni­zmów i insek­tów­mię­so z labo­ra­to­rium, in vitro, wol­ne od okru­cień­stwa­żyw­ność funk­cjo­nal­ną­o­pa­ko­wa­nia wspie­ra­ją­ce recy­kling, wie­lo­ra­zo­we, eko­lo­gicz­ne­za­rzą­dze­nie mar­no­traw­stwem żyw­no­ści, np. moni­to­ro­wa­nie ter­mi­nów przy­dat­no­ści­no­we tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia i pro­duk­cji żyw­no­ści cie­ka­we apli­ka­cje kon­su­menc­kie. Raport ESG Green Holding,…

More from categories