Magda Skłodowska

Ekologią inte­re­su­ję się od począt­ku mojej pra­cy zawo­do­wej, obec­nie współ­two­rzę por­tal WysokieNapiecie​.pl. W swo­jej karie­rze pra­co­wa­łam jako wydaw­ca por­ta­lu tvn24bis​.pl, byłam dzien­ni­kar­ką „Rzeczpospolitej“ i „Pulsu Biznesu“. Pełniłam funk­cję rzecz­ni­ka pra­so­we­go Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróż­nie­nie Towarowej Giełdy Energii w kon­kur­sie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróż­nie­nie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Wodorowy pociąg na Hel

Pierwszy raz w Polsce wodo­ro­wy pociąg poko­nał tra­sę z Gdynia-​Hel. Orlen kupił od spół­ki PESA Bydgoszcz nowo­cze­sną loko­mo­ty­wę, któ­ra jest pierw­szym w Polsce pojazdem…

Kolejny kraj wprowadzi bilet kolejowy za 49 euro miesięcznie

Tani bilet kole­jo­wy wpro­wa­dził latem ubie­głe­go roku Deutsche Bahn. Za 9 euro moż­na było podró­żo­wać w mie­sią­cach let­nich regio­nal­ną kole­ją w Niemczech. To był…

Orlen będzie składował CO2 pod dnem Morza Barentsa

Na pół­no­cy Norwegii powsta­je naj­więk­szy w Europie zakład pro­duk­cji „czy­ste­go“, „nie­bie­skie­go“ amo­nia­ku. To pro­jekt Barents Blue, któ­ry zakła­da wyko­rzy­sta­nie pobli­skich złóż gazu do wytwarzania…

Morze wraków

U brze­gów Cypru, na wyso­ko­ści Pafos, moż­na zoba­czyć dwa stat­ki car­go, któ­re osia­dły na mie­liź­nie. Ich wycią­gnię­cie na morze i przy­wró­ce­nie do użyt­ku okazało…

Bałtyk mocno odczuje zmiany klimatu

Jednym z naj­bar­dziej zna­nych skut­ków zmian kli­ma­tu jest wzrost pozio­mu mórz i oce­anów wyni­ka­ją­cy z top­nie­nia pokry­wy lodo­wej. Należy się spo­dzie­wać wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry powierzchniowej…

Ogrzewanie wodorem. Pierwsze testy kotła w Polsce

SES Hydrogen Energy prze­pro­wa­dził testy funk­cjo­nal­ne pro­to­ty­pu kotła wodorowo-​tlenowego o mocy 0,5 MW. Spółka pla­nu­je cer­ty­fi­ka­cję i komer­cja­li­za­cję urzą­dze­nia na prze­ło­mie 2024/​2025 r. W testach…

UE bierze się za greenwashing. Co to oznacza?

Greenwashing, czy­li pseu­do­eko­lo­gicz­ny mar­ke­ting, jest coraz popu­lar­niej­szy. To wpro­wa­dza­nie kon­su­men­ta w błąd, jeśli cho­dzi o dekla­ra­cje zwią­za­ne z eko­lo­gią. Temat jest tak poważ­ny, że…

Jaka będzie rola lasów w Unii Europejskiej

Rada Europejska przy­ję­ła w mar­cu regu­la­cje doty­czą­ce roli lasów w poli­ty­ce kli­ma­tycz­nej. Polska jako jedy­na gło­so­wa­ła prze­ciw. To może budzić zdzi­wie­nie, ponie­waż nawet Szwecja,…

Plastic tax: Polska zapłaciła ponad 4 mld zł opłaty za plastik

Opłata od masy odpa­dów opa­ko­wa­nio­wych z two­rzyw sztucz­nych nie­pod­da­nych recy­klin­go­wi oka­za­ła się w 2022 r. wyż­sza, niż począt­ko­wo zapla­no­wa­no. To ozna­cza, że Polska słono…

Spór o lasy z Komisją Europejską

Polska prze­gra­ła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości spra­wę doty­czą­cą pro­wa­dze­nia gospo­dar­ki leśnej, w tym wycin­ki drzew w Lasach Państwowych. Wiceminister Edward Siarka, z Solidarnej Polski,…

Poczytaj sobie

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (spa­ras­sis), strzę­piak, strzę­pu­lec, orysz, orosz, baran, kwo­ka, kozia bro­da. Te wszyst­kie okre­śle­nia doty­czą jed­ne­go grzy­ba. Rośnie od lip­ca do paź­dzier­ni­ka, poje­dyn­czo, u podstawy…

Wodorowy pociąg na Hel

Pierwszy raz w Polsce wodo­ro­wy pociąg poko­nał tra­sę z Gdynia-​Hel. Orlen kupił od spół­ki PESA Bydgoszcz nowo­cze­sną loko­mo­ty­wę, któ­ra jest pierw­szym w Polsce pojazdem…

Kolejny kraj wprowadzi bilet kolejowy za 49 euro miesięcznie

Tani bilet kole­jo­wy wpro­wa­dził latem ubie­głe­go roku Deutsche Bahn. Za 9 euro moż­na było podró­żo­wać w mie­sią­cach let­nich regio­nal­ną kole­ją w Niemczech. To był…