20.6 C
Polska

Magda Skłodowska

Ekologią inte­re­su­ję się od począt­ku mojej pra­cy zawo­do­wej, obec­nie współ­two­rzę por­tal WysokieNapiecie​.pl. W swo­jej karie­rze pra­co­wa­łam jako wydaw­ca por­ta­lu tvn24bis​.pl, byłam dzien­ni­kar­ką „Rzeczpospolitej“ i „Pulsu Biznesu“. Pełniłam funk­cję rzecz­ni­ka pra­so­we­go Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróż­nie­nie Towarowej Giełdy Energii w kon­kur­sie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróż­nie­nie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Jaka będzie rola lasów w Unii Europejskiej

Rada Europejska przy­ję­ła w mar­cu regu­la­cje doty­czą­ce roli lasów w poli­ty­ce kli­ma­tycz­nej. Polska jako jedy­na gło­so­wa­ła prze­ciw. To może budzić zdzi­wie­nie, ponie­waż nawet Szwecja,…

Plastic tax: Polska zapłaciła ponad 4 mld zł opłaty za plastik

Opłata od masy odpa­dów opa­ko­wa­nio­wych z two­rzyw sztucz­nych nie­pod­da­nych recy­klin­go­wi oka­za­ła się w 2022 r. wyż­sza, niż począt­ko­wo zapla­no­wa­no. To ozna­cza, że Polska słono…

Spór o lasy z Komisją Europejską

Polska prze­gra­ła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości spra­wę doty­czą­cą pro­wa­dze­nia gospo­dar­ki leśnej, w tym wycin­ki drzew w Lasach Państwowych. Wiceminister Edward Siarka, z Solidarnej Polski,…

Palący problem Amsterdamu. Turyści dostaną zakaz?

Masowa tury­sty­ka (ang. over­to­urism) sta­je się coraz więk­szym pro­ble­mem w Europie. Miasta takie jak Wenecja, Barcelona czy Kraków bory­ka­ją się z zale­wem tury­stów, którzy…

Energetyka jądrowa a zmiany klimatyczne

Energia z ato­mu jest potrzeb­na, by wal­czyć ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ba jest ona tak napraw­dę nie­zbęd­na – prze­ko­nu­ją Rauli Partanen i Janne M. Korhonen,…

Owoce i warzywa bez plastiku w sklepach

Zakaz pako­wa­nia warzyw i owo­ców w pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia prze­te­sto­wa­ła Francja, jed­nak teraz zmie­nia prze­pi­sy. Plastikowe opa­ko­wa­nia owo­ców i warzyw ogra­ni­cza też Hiszpania. Polskie ministerstwo…

Trzy dni w Neapolu

Neapol, kuli­nar­na sto­li­ca Włoch, zaska­ku­je swo­ją bez­po­śred­nio­ścią. Przyjechaliśmy tu bez wali­zek, mia­sto zwie­dza­li­śmy pie­szo, z nie­wiel­ką pomo­cą zbio­ro­wej komu­ni­ka­cji. Na każ­dym kro­ku prze­ko­ny­wa­łam się,…

Oddaj ubrania do recyklingu w sklepie

Producenci ubrań na serio zaczy­na­ją dbać o recy­kling. Zyskują na tym klien­ci skle­pów. Można dostać zniż­ki i pie­nią­dze za uży­wa­ne ubra­nia. Jest to lepsze…

Postęp. 10 powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość

Wojna, kry­zys kli­ma­tycz­ny, pan­de­mia, infla­cja, nie­pew­ność jutra – wszyst­ko to wystar­czy, by widzieć świat w czar­nych bar­wach. Książka Johana Norberga „Postęp“ pozwa­la z dystansem…

Co ty możesz wiedzieć o zmianie klimatu?

Coraz wię­cej mło­dych osób anga­żu­je się w wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ale nadal zda­rza­ją się nie­wy­bred­ne komen­ta­rze pod­wa­ża­ją­ce ich kom­pe­ten­cje. To już czas zmie­nić. Sophia…

Poczytaj sobie

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierp­nia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obo­wią­zy­wał zakaz wpro­wa­dza­nia na rynek popu­lar­nych podłuż­nych lamp T5 i T8. Oświetlenie flu­ore­scen­cyj­ne zawie­ra rtęć.…

Za czyszczenie butów w Żabce zapłacimy jak w pralni

Sieć popu­lar­nych skle­pów Żabka ruszy­ła z usłu­gą napra­wy i czysz­cze­nia butów. To dobra wia­do­mość dla tych, któ­rzy przy­wią­zu­ją się do swo­ich rze­czy i zamiast…

Drogi, bo ciężki. SUV‑y zapłacą więcej za parkowanie

Coraz czę­ściej w euro­pej­skich mia­stach mówi się o spra­wie­dli­wych opła­tach za par­ko­wa­nie. W Lyonie wła­ści­cie­le SUV-​ów zapła­cą wię­cej. Od 2024 roku ceny par­kin­gów będą…