Magda Skłodowska

Ekologią inte­re­su­ję się od począt­ku mojej pra­cy zawo­do­wej, obec­nie współ­two­rzę por­tal WysokieNapiecie​.pl. W swo­jej karie­rze pra­co­wa­łam jako wydaw­ca por­ta­lu tvn24bis​.pl, byłam dzien­ni­kar­ką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funk­cję rzecz­ni­ka pra­so­we­go Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróż­nie­nie Towarowej Giełdy Energii w kon­kur­sie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróż­nie­nie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Za 2000 kWh prądu rachunek będzie niższy

Zapowiedź zamro­że­nia w 2023 r. taryf dla gospo­darstw domo­wych będzie zachę­tą do oszczę­dza­nia ener­gii, ponie­waż niż­sze staw­ki doty­czą limi­tu zuży­cia 2000 kWh rocz­nie. Ile...

Fotowoltaika w Hiszpanii zaczyna korzystać ze Słońca

Fotowoltaika w Hiszpanii dopie­ro zaczy­na się roz­wi­jać. W.Andaluzji cie­pła woda użyt­ko­wa natu­ral­nie ogrze­wa się na dachach domów. 

Nowa osoba pokieruje walką ze smogiem w Warszawie

Od czerw­ca war­szaw­skim Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pokie­ru­je nowa dyrek­tor­ka Dorota Zawadzka-​Stępniak. Warszawski smog to pro­blem, z któ­rym od lat mie­rzą się...

Zakaz kotłów gazowych i na węgiel. Bruksela przedstawia plan

Komisja Europejska chce dopro­wa­dzić do oszczęd­no­ści ener­gii i przy­spie­sze­nia korzy­sta­nia z odna­wial­nej ener­gii. Ma to w więk­szym stop­niu unie­za­leż­nić pań­stwa unij­ne od korzy­sta­nia z...

Macron obiecuje wielką ekologiczną Francję

Zwycięstwo Emmanuela Macrona w wybo­rach pre­zy­denc­kich to dla eko­lo­gów i zie­lo­nych par­tii w Europie dobra wia­do­mość. Już po ogło­sze­niu wyni­ków wybo­rów Macron zapo­wie­dział, że...

Podatek za plastik to ponad 3 miliardy złotych w dwa lata

Polska pła­ci do unij­ne­go budże­tu skład­kę za pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia, któ­re nie tra­fi­ły do recy­klin­gu. W ubie­głym roku było to pra­wie 1,7 mld zł, w...

Francuzom może nie starczyć własnej energii elektrycznej

Niskie tem­pe­ra­tu­ry spra­wia­ją, że fran­cu­ski ope­ra­tor sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej wysłał alert do miesz­kań­ców. Zachęca do oszczę­dza­nia ener­gii i zro­bie­nia w week­end pra­nia. Wszystko przez to,...

Polska polityka energetyczna PEP2040 zmieni się

Polska poli­ty­ka ener­ge­tycz­na - PEP2040 nada­je się tyl­ko do popraw­ki. Chodzi o wzmoc­nie­nie bez­pie­czeń­stwa i nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej. To wymu­sza obec­na sytu­acja geo­po­li­tycz­na. Jednocześnie rozwój...

Czas zakręcić kurek z rosyjską ropą i szybciej przesiąść się na elektryki

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych oso­bo­wych i dostaw­czych po 2035 roku. Obecne regu­la­cje nie wystar­czą - uwa­ża­ją eks­per­ci. Import ropy...

Do kiedy piece na ekogroszek będą dozwolone? Zakaz wisi w powietrzu

Zakaz spa­la­nia węgla w kotłach domo­wych jest teraz moż­li­wy do wpro­wa­dze­nia, o ile prze­wi­du­je tak uchwa­ła anty­smo­go­wa. Taki sce­na­riusz jest tak­że roz­wa­ża­ny dla całego...

Poczytaj sobie

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomo­cy spo­łecz­nej są oble­ga­ne przez oso­by, któ­re zgła­sza­ją się po dofi­nan­so­wa­nie do ogrze­wa­nia. Nie wszyst­kim przy­słu­gu­ją takie dopła­ty. Tak jest w przy­pad­ku ogrzewania...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz wię­cej pol­skich miast zama­wia auto­bu­sy wodo­ro­we. Solaris zapre­zen­to­wał na tar­gach w Berlinie Urbino 18 hydro­gen - dru­gi, prze­gu­bo­wy auto­bus wodo­ro­wy, jaki będzie pro­du­ko­wał. Urbino...

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W ponie­dzia­łek w nocy 26.09.2022, ciśnie­nie w jed­nej z rur pod­mor­skie­go gazo­cią­gu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spa­dło z 105 do 7...