-2.1 C
Polska

Magda Skłodowska

Ekologią inte­re­su­ję się od począt­ku mojej pra­cy zawo­do­wej, obec­nie współ­two­rzę por­tal WysokieNapiecie​.pl. W swo­jej karie­rze pra­co­wa­łam jako wydaw­ca por­ta­lu tvn24bis​.pl, byłam dzien­ni­kar­ką „Rzeczpospolitej“ i „Pulsu Biznesu“. Pełniłam funk­cję rzecz­ni­ka pra­so­we­go Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróż­nie­nie Towarowej Giełdy Energii w kon­kur­sie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróż­nie­nie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Oddaj ubrania do recyklingu w sklepie

Producenci ubrań na serio zaczy­na­ją dbać o recy­kling. Zyskują na tym klien­ci skle­pów. Można dostać zniż­ki i pie­nią­dze za uży­wa­ne ubra­nia. Jest to lepsze…

Postęp. 10 powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość

Wojna, kry­zys kli­ma­tycz­ny, pan­de­mia, infla­cja, nie­pew­ność jutra – wszyst­ko to wystar­czy, by widzieć świat w czar­nych bar­wach. Książka Johana Norberga „Postęp“ pozwa­la z dystansem…

Co ty możesz wiedzieć o zmianie klimatu?

Coraz wię­cej mło­dych osób anga­żu­je się w wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ale nadal zda­rza­ją się nie­wy­bred­ne komen­ta­rze pod­wa­ża­ją­ce ich kom­pe­ten­cje. To już czas zmie­nić. Sophia…

Kiedyś torf to był tani opał. Teraz służy klimatowi

W Czarnym Dunajcu bar­dzo liczą na wyko­rzy­sta­nie lokal­nych złóż tor­fu. Kopalnia mogła­by dostar­czać boro­wi­nę do uzdro­wisk nie tyl­ko na Podhalu, ale być może też…

Zmiana czasu na zimowy w 2022 r. I co dalej?

W ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka, jak co roku, zmie­nia­my czas z let­nie­go na zimo­wy. Tymczasem coraz to nowe bada­nia poka­zu­ją, że lepiej jest nie przestawiać…

Dodatek węglowy i tani węgiel. Gmina wszystkich obsłuży?

Dodatek na opał to nie wszyst­ko. Teraz ma być tak­że tani węgiel. Gminy, któ­re jesz­cze do nie­daw­na były nama­wia­ne do wal­ki ze smo­giem, teraz…

Zielona wizja dla klimatu i mieszkańców

Miasta ucier­pią na zmia­nach kli­ma­tu. Włodarze powin­ni więc pil­nie pod­jąć dzia­ła­nia, któ­re sku­pią wokół swo­ich miesz­kań­ców, aby popra­wić jakość życia. Warszawa wła­śnie przy­go­to­wa­ła projekt…

Jak oszczędzać prąd w domu i dostać 10 proc. ulgi na rachunku

Ta data ma zna­cze­nie. Zgodnie z pro­po­zy­cją rzą­du, moż­na będzie dostać rabat 10 proc. w rachun­ku, jeśli od paź­dzier­ni­ka 2022 r. zmniej­szy się zużycie…

Za 2000 kWh prądu rachunek będzie niższy

Zapowiedź zamro­że­nia w 2023 r. taryf dla gospo­darstw domo­wych będzie zachę­tą do oszczę­dza­nia ener­gii, ponie­waż niż­sze staw­ki doty­czą limi­tu zuży­cia 2000 kWh rocz­nie. Ile…

Fotowoltaika w Hiszpanii zaczyna korzystać ze Słońca

Fotowoltaika w Hiszpanii dopie­ro zaczy­na się roz­wi­jać. W.Andaluzji cie­pła woda użyt­ko­wa natu­ral­nie ogrze­wa się na dachach domów. 

Poczytaj sobie

Zbiórka odzieży w sklepach LPP w całej Polsce

Polska fir­ma LPP, wła­ści­ciel popu­lar­nych sie­ci skle­pów Reserved, Sinsay, Mohito, House i Cropp, roz­sze­rza akcję zbie­ra­nia uży­wa­nych ubrań. Zbiórka odzie­ży pro­wa­dzo­na jest we wszystkich…

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubie­głym roku pro­gram Moje Ciepło przy­zna­je dota­cje na insta­la­cje pom­py cie­pła w nowym domu. Wnioski skła­da­ne w 2023 roku obo­wią­zu­ją już wyższe…