- reklama -
Strona głównaEnergiaZaoszczędź nawet 3000 zł. Tauron...

Zaoszczędź nawet 3000 zł. Tauron przypomina o terminie

Do koń­ca tego mie­sią­ca moż­na zło­żyć oświad­cze­nie upraw­nia­ją­ce do pod­wyż­szo­nych limi­tów zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej. Mogą z nich sko­rzy­stać oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, rol­ni­cy i posia­da­cze Karty Dużej  Rodziny. Klienci TAURONA zło­ży­li już ponad 700 tysię­cy oświad­czeń, chcąc sko­rzy­stać z wyż­szych limi­tów dla ener­gii elek­trycz­nej i cen mak­sy­mal­nych dla firm. W przy­pad­ku zuży­wa­nia dużej ilo­ści prą­du, war­to wybrać spo­sób roz­li­cza­nia ener­gii opar­ty o bie­żą­cą kon­sump­cję ener­gii elek­trycz­nej. Więcej infor­ma­cji moż­na zna­leźć pod adre­sem klient​.tau​ron​.pl.

- Gospodarstwa domo­we korzy­sta­ją z taniej ener­gii elek­trycz­nej, dzię­ki Rządowej Tarczy Solidarnościowej. Dla ponad pię­ciu milio­nów naszych klien­tów ozna­cza to oszczęd­no­ści na rachun­ka­chrzę­du oko­ło 2 tysię­cy zło­tych. Jeszcze wię­cej, bo aż do 3 tys. zł zyska­ją gospo­dar­stwa domo­we, któ­re po zło­że­niu oświad­cze­nia otrzy­ma­ły pod­wyż­szo­ne limi­ty. To reale wspar­cie dla domo­wych budże­tów milio­nów rodzin – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Wszystkie gospo­dar­stwa domo­we, bez koniecz­no­ści skła­da­nia oświad­cze­nia, korzy­sta­ją z zamro­żo­nych cen do limi­tu zuży­cia 2000 kWh. Klienci, któ­rzy są upraw­nie­ni do sko­rzy­sta­nia z pod­wyż­szo­nych limi­tów tj. 2600 kWh lub 3000 kWh muszą zło­żyć spe­cjal­ne oświad­cze­nia i mają na to jesz­cze czas do 30 czerwca. 

Warto zło­żyć oświad­cze­nie, bo gospo­dar­stwo domo­we, w któ­rym miesz­ka oso­ba posia­da­ją­ca orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści, któ­re zuży­je do 2600 kWh zaosz­czę­dzi śred­nio oko­ło 2,6 tys. zł, a gospo­dar­stwa posia­da­ją­ce Kartę Dużej Rodziny i rol­ni­cy zuży­wa­ją­cy do 3000 KWh zaosz­czę­dzą śred­nio oko­ło 3 tys. złotych.

Łatwy kontakt

Nasi klien­ci zło­ży­li już ponad 700 tysię­cy oświad­czeń, chcąc sko­rzy­stać z wyż­szych limi­tów dla ener­gii elek­trycz­nej i cen mak­sy­mal­nych dla firm. Zachęcamy wszyst­kich upraw­nio­nych, aby nie cze­ka­li do ostat­niej chwi­li i skła­da­li oświad­cze­nia już teraz. Najszybciej moż­na to zro­bić poprzez apli­ka­cję mObywatel, mailo­wo na adres dom@​tauron.​pl lub kore­spon­den­cyj­nie – pod­kre­śla Paweł Szczeszekpre­zes Grupy TAURON.

Pomoc w zała­twie­niu swo­ich spraw moż­na uzy­skać poprzez kil­ka kana­łów kon­tak­tu m.in.: apli­ka­cję mobil­ną Mój TAURON, czat, apli­ka­cję Messenger na Facebooku, for­mu­larz kon­tak­to­wy na stro­nie inter­ne­to­wej. Najwygodniejszy dla sie­bie kanał kon­tak­tu moż­na wybrać na stro­nie klient​.tau​ron​.pl.

Najważniejsze infor­ma­cje na temat roz­wią­zań zawar­tych w Tarczy są dostęp­ne dla klien­tów TAURONA na stro­nach tau​ron​.pl/​z​a​m​r​o​z​e​n​i​e​-​p​r​adu oraz tau​ron​.pl/​c​eny.

Dopasowane rozliczenie

W przy­pad­ku zuży­wa­nia dużej ilo­ści ener­gii war­to wybrać dosto­so­wa­ny do swo­ich pre­fe­ren­cji spo­sób roz­li­cza­nia energii.

Zużycie ener­gii elek­trycz­nej moż­na roz­li­czać u swo­je­go dosta­wy na pod­sta­wie wysta­wio­nych przez nie­go sza­cun­ko­wych pro­gnoz lub w opar­ciu o bie­żą­cą kon­sump­cję energii.

Przy dużym zuży­ciu ener­gii, jej oszczę­dza­nie moż­na roz­po­cząć od ana­li­zy domo­wych nawy­ków. Warto zasta­no­wić się, co w domu zuży­wa naj­wię­cej prą­du i czy moż­na ogra­ni­czyć to zuży­cie. Jeżeli gospo­dar­stwu przy­słu­gu­je dodat­ko­wy limit na ener­gię elek­trycz­ną nale­ży zło­żyć oświad­cze­nia do koń­ca czerw­ca, a jeże­li chce­my na bie­żą­co kon­tro­lo­wać wyso­kość rachun­ków za prąd, moż­na wybrać sys­tem roz­li­cza­nia opar­ty o krót­ko­okre­so­we odczy­ty licz­ni­ka – przy­po­mi­na Paweł Szczeszek.

W każ­dej chwi­li każ­dy klient może zawnio­sko­wać do swo­je­go dostaw­cy ener­gii elek­trycz­nej o zmia­nę swo­je­go roz­li­cze­nia z pro­gno­zo­wa­ne­go na rze­czy­wi­ste, czy­li na sys­tem roz­li­cza­nia opar­ty o real­ne, cyklicz­ne odczy­ty licz­ni­ka. Jeżeli roz­li­cze­nie nastę­pu­je w cyklu 1- lub 2‑miesięcznym na pod­sta­wie real­nych odczy­tów moż­na na bie­żą­co kon­tro­lo­wać zuży­cie w swo­im gospo­dar­stwie domo­wym. W przy­pad­ku zuży­wa­nia dużej ilo­ści ener­gii war­to wybrać dosto­so­wa­ny do swo­ich pre­fe­ren­cji spo­sób roz­li­cza­nia energii.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...