- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyWymiana ogrzewania bardziej opłacalna. Nowy...

Wymiana ogrzewania bardziej opłacalna. Nowy poradnik Taurona

Już ponad 1,6 mln zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia otrzy­ma­li uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”. Eksperci ener­ge­tycz­ne­go lide­ra wyli­cza­ją, że efek­tyw­ność domo­we­go ogrze­wa­nia moż­na zwięk­szyć aż 3‑krotnie, zastę­pu­jąc star­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gia­mi taki­mi jak pom­py ciepła.

Systematycznie wspie­ra­my naszych klien­tów w gene­ro­wa­niu dłu­go­fa­lo­wych oszczęd­no­ści mię­dzy inny­mi poprzez pro­gram dofi­nan­so­wa­nia wymia­ny ogrze­wa­nia na efek­tyw­niej­sze. Szacujemy, że do koń­ca roku pula środ­ków, jakie otrzy­ma­ją uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM” się­gnie bli­sko 2,5 milio­na zło­tych – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes zarzą­du TAURON Polska Energia.

Program „Ogrzej się z TAURONEM” to eko­lo­gicz­ny pro­jekt, któ­ry umoż­li­wia otrzy­ma­nie dofi­nan­so­wa­nia do wymia­ny ogrze­wa­nia. Z dopła­ty moż­na sko­rzy­stać będąc wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem domu jed­no­ro­dzin­ne­go i chcąc wymie­nić sta­re źró­dło cie­pła na nowe i efek­tyw­niej­sze. Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest w tym roku na pom­pę ciepła.

Czytaj tak­że: Więcej lasów. Setki tysię­cy drzew od Taurona

- Kolejne gospo­dar­stwa domo­we z Górnego i Dolnego Śląska, Małopolski oraz woje­wódz­twa opol­skie­go dołą­cza­ją każ­de­go mie­sią­ca do nasze­go pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­nia wymia­ny ogrze­wa­nia, korzy­sta­jąc jed­no­cze­śnie ze wspar­cia tech­no­lo­gicz­ne­go TAURONA. Nowoczesne tech­no­lo­gie grzew­cze zna­czą­co obni­ża­ją kosz­ty ogrze­wa­nia. W tego­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu zwięk­szy­li­śmy dopła­tę do wymia­ny dotych­cza­so­we­go źró­dła cie­pła na roz­wią­za­nia o wyż­szej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej do kwo­ty 4400 zło­tych – pod­kre­śla Przemysław Zaleski, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Efektywne ogrzewanie

W odróż­nie­niu od kla­sycz­nych kotłów na pali­wa kopal­ne i bio­pa­li­wa pom­pa cie­pła odda­je kil­ka razy wię­cej ener­gii w posta­ci cie­pła, niż pobra­ła prą­du. Może mieć spraw­ność np. 400 pro­cent, co ozna­cza, że z 1 kW prą­du powsta­ją 4 kW cie­pła (współ­czyn­nik COP 4). Jest to moż­li­we, gdyż ener­gia elek­trycz­na nie zamie­nia się bez­po­śred­nio w cie­pło, lecz jest uży­wa­na do odbie­ra­nia bez­płat­ne­go cie­pła z oto­cze­nia – z powie­trza, grun­tu, wody.

Warto wyko­rzy­stać syner­gię pom­py cie­pła i insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Prąd ze słoń­ca pozwa­la mak­sy­mal­nie obni­żyć kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu grzew­cze­go. Najwyższe oszczęd­no­ści uzy­skasz w przy­pad­ku insta­la­cji hybry­do­wej, czy­li połą­czo­nej z sie­cią, lecz wypo­sa­żo­nej w maga­zyn ener­gii, insta­la­cja on-​gridowa rów­nież przy­nie­sie wymier­ne korzyści.

Przy zało­że­niu że zapo­trze­bo­wa­nie cie­pła użyt­ko­we­go na ogrze­wa­nie budyn­ku o powierzch­ni 150 m kw., wyno­si 90kWh/​m kw. rocz­ny koszt ogrze­wa­nia z wyko­rzy­sta­niem ogrze­wa­nia pod­ło­go­we­go dla pom­py cie­pła o współ­czyn­ni­ku COP 4, wyno­si oko­ło 5000 zł bez foto­wol­ta­iki. Z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną rocz­ny koszt ogrze­wa­nia może spaść nawet do 3000 zł, wszyst­ko zale­ży od cen sprze­da­ży ener­gii przez pro­su­men­tów. W porów­na­niu do kotła węglo­we­go lub na kawał­ki drew­na kosz­ty te mogą być nawet 3 razy mniejsze.

Dofinansowanie do 100 procent

Korzystając z tego­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM” moż­na sta­rać się rów­nież o środ­ki z innych pro­gra­mów wspar­cia wymia­ny źró­deł cie­pła tj. np. „Czyste Powietrze” i zwięk­szyć sumę swo­je­go dofi­nan­so­wa­nia do 50 pro­cent. Dodatkowo przy wspar­ciu pro­gra­ma­mi lokal­ny­mi, taki­mi jak np. wro­cław­ska „Kawka Plus” war­tość dofi­nan­so­wa­nia może się­gnąć nawet do bli­sko 100 pro­cent inwestycji.

Więcej infor­ma­cji w nowym porad­ni­ku dostęp­nym na tau​ron​.pl/​e​b​o​o​k​-​o​g​r​z​e​w​a​nie

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...