- reklama -
Strona głównaEcoLifeWyborcza ekościema. Tylko dwa komitety...

Wyborcza ekościema. Tylko dwa komitety zdały egzamin

Wybory par­la­men­tar­ne, któ­re odbę­dą się 15 paź­dzier­ni­ka, roz­strzy­gną, kto będzie rzą­dził kra­jem przez naj­bliż­sze czte­ry lata. Co zaska­ku­je, kwe­stie kli­ma­tu i ochro­ny śro­do­wi­ska nie są moc­no eks­po­no­wa­ne w kam­pa­nii kan­dy­da­tów na posłów. Powierzchowna wie­dza, ogól­ni­ko­we dekla­ra­cje to nic inne­go jak ekościema. 

Stowarzyszenie Polski Recykling zapy­ta­ło dzie­więć komi­te­tów o ich sta­no­wi­sko w kwe­stii recy­klin­gu i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Odpowiedzi udzie­li­ły tyl­ko trzy z nich. Tymczasem kwe­stia gospo­dar­ki odpa­da­mi jest jed­ną z naj­waż­niej­szych, jeśli cho­dzi o ochro­nę śro­do­wi­ska w kra­ju. To, co robi­my z odpa­da­mi, wpły­wa na nasze rachun­ki za wywóz śmie­ci. Jest to tak­że jed­na z naj­waż­niej­szych kwe­stii, jaki­mi zaj­mu­je się Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz pod­le­głe temu resor­to­wi instytucje. 

Czytaj tak­że: Kaucja na pusz­ki i butel­ki ma wynieść 0,5 zł

Posłowie z regu­ły dekla­ru­ją likwi­da­cję skła­do­wisk nie­bez­piecz­nych odpa­dów, bo pew­nie to widzie­li w tele­wi­zji, albo prze­czy­ta­li na stro­nie Onetu. W kam­pa­nii prze­wi­ja się też ochro­na lasów. To zde­cy­do­wa­nie za mało. 

Recykling, pomi­mo fak­tu, iż jest klu­czo­wym ele­men­tem i kon­sty­tu­cyj­nym obo­wiąz­kiem Państwa w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska, nie został uję­ty w żad­nej z kam­pa­nii wyborczych.

Stowarzyszenie Polski Recykling

Zagadnienia poru­szo­ne w piśmie Stowarzyszenia Polski Recykling do komi­te­tów wybor­czych dotyczyły:

  • Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
  • wpi­sa­nia recy­klin­gu do sek­to­ra branż energochłonnych
  • prze­pi­sów doty­czą­cych wyda­wa­nia decy­zji środowiskowych 
  • pro­gra­mów wspar­cia roz­wo­ju recy­klin­gu w Polsce. 

Odpowiedzi udzie­li­li tyl­ko Nowa Lewica, Trzecia Droga i Bezpartyjni Samorządowcy. 

Greenwashing na celowniku

Trzecia Droga udzie­li­ła obszer­nej odpo­wie­dzi na pyta­nia Stowarzyszenia Polski Recykling. Wskazała na koniecz­ność moc­niej­szych mecha­ni­zmów praw­nych regu­lu­ją­cych skła­do­wa­nie odpa­dów nie­bez­piecz­nych oraz uspraw­nie­nie reje­stru zarzą­dza­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi. Jako klu­czo­wą i prio­ry­te­to­wą zmia­nę Trzecia Droga wska­za­ła wpro­wa­dze­nie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Trzecia Droga roz­sąd­nie wska­zu­je, że rola inwe­sty­cji w insta­la­cje ter­micz­ne­go prze­twa­rza­nia odpa­dów powin­na maleć na rzecz roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych gospo­dar­kę obie­gu zamknię­te­go, czy­li eko­pro­jek­to­wa­nia opa­ko­wań i recy­klin­gu odpadów. 

Także Nowa Lewica sta­wia na roz­wój recy­klin­gu i ogra­ni­cze­nie odpa­dów i prze­wi­du­je osią­gnię­cie 60 proc. recy­klin­gu odpa­dów do 2030 roku. Chce wpro­wa­dze­nia sys­te­mu kau­cyj­ne­go na wzór dobrych prak­tyk Europy Zachodniej, co pomo­że zmniej­szyć ilość wytwa­rza­nych odpa­dów i obni­żyć ceny wywo­zu śmie­ci. Nowa Lewica zade­kla­ro­wa­ła, że w peł­ni wdro­ży sys­tem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Planuje tak­że prze­zna­cze­nie dodat­ko­wych środ­ków na neu­tra­li­za­cję skła­do­wisk nie­bez­piecz­nych odpa­dów roz­sia­nych w całej Polsce.

Bezpartyjni Samorządowcy postu­lu­ją dzia­ła­nia zwią­za­ne z sze­ro­ko poję­tą ochro­ną śro­do­wi­ska. Dla tego komi­te­tu istot­na jest kwe­stia oddzie­le­nia defi­ni­cji „odpa­du” oraz „rze­czy uży­wa­nej”, wspie­ra­ją­cej odpo­wied­nie ich zago­spo­da­ro­wa­nie. Opowiada się rów­nież za dopre­cy­zo­wa­niem prze­pi­sów o kon­tro­li inter­wen­cyj­nej w przed­się­bior­stwach, pod kątem spo­so­bu ich prze­pro­wa­dza­nia, czę­sto­tli­wo­ści i zakresu. 

Według Zarządu Stowarzyszenia „Polski Recykling”, tyl­ko w przy­pad­ku Trzeciej Drogi i Lewicy może­my mówić o wie­dzy na temat gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym w Polsce. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...