- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyWięcej lasów. Setki tysięcy drzew...

Więcej lasów. Setki tysięcy drzew od Taurona

Ponad 650 tysię­cy dębów, sosen, świer­ków i innych drzew posa­dził TAURON wraz z Lasami Państwowymi na bli­sko 100 hek­ta­rach Górnego i Dolnego Śląska oraz w Małopolsce. Tej wiel­ko­ści las może pochła­niać rocz­nie nawet kil­ka­set ton dwu­tlen­ku węgla.

Wspieramy reduk­cję śla­du węglo­we­go dążąc do osią­gnię­cia przez Grupę TAURON neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Do 2030 roku chce­my ogra­ni­czyć emi­syj­ność o 80 pro­cent, a będzie to moż­li­we dzię­ki budo­wie nowych mocy zain­sta­lo­wa­nych w OZE, a tak­że dekar­bo­ni­za­cji cie­płow­nic­twa – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Współpraca z Lasami Państwowymi pozwa­la na zwięk­sze­nie absorp­cji dwu­tlen­ku węgla, poprzez wdra­ża­nie kon­cep­cji lasu węglo­we­go – doda­je pre­zes TAURONA.

W wyni­ku współ­pra­cy TAURONA i Lasów Państwowych pol­skie lasy wzbo­ga­ci­ły się o nowe sosny, dęby, buki, świer­ki, jawo­ry, olchy i modrze­wie. Drzewa posa­dzo­no w nad­le­śnic­twach Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Koszęcin, Olesno, Głogów i Lądek-​Zdrój na łącz­nej powierzch­ni 100 hek­ta­rów, czy­li wiel­ko­ści odpo­wia­da­ją­cej pra­wie 140 boiskom piłkarskim.

Lepsze rezultaty

Współpraca TAURONA z Lasami Państwowymi pro­wa­dzo­na jest w ramach pro­jek­tu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Celem pro­jek­tu jest wspar­cie prac mają­cych na celu zwięk­sze­nie absorp­cji dwu­tlen­ku węgla z atmos­fe­ry przez lasy poprzez mody­fi­ka­cję stan­dar­do­wej zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki leśnej. Dzięki takie­mu dzia­ła­niu dany frag­ment lasu może pochło­nąć jesz­cze wię­cej CO2 niż dotychczas.

Koncepcja lasu węglo­we­go zakła­da pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych dzia­łań i zabie­gów leśnych, m.in. poprzez wpro­wa­dze­nie mło­de­go poko­le­nia lasu pod osło­ną sta­rych drzew, zróż­ni­co­wa­nie gatun­ków drzew liścia­stych, wpro­wa­dze­nie runa i pod­szy­cia, a tak­że odtwa­rza­nie tere­nów podmokłych.

Więcej drzew

W odno­wie­nie lasów anga­żu­ją się rów­nież klien­ci ener­ge­tycz­ne­go lide­ra poprzez korzy­sta­nie z pro­duk­tu TAURONA pod nazwą Prąd EKO + Las, w ramach któ­re­go, każ­dy klient przy­czy­nia się nie tyl­ko do posa­dze­nia kolej­nych drzew, ale może też kupo­wać ener­gię pocho­dzą­cą wyłącz­nie z odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Z ofer­ty mogą sko­rzy­stać zarów­no oso­by indy­wi­du­al­ne, jak i fir­my z seg­men­tu małych i śred­nich przedsiębiorstw.

Energetyczny lider pro­wa­dzi tak­że dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne doty­czą­ce roli lasów. Więcej o dzia­ła­niach wspie­ra­ją­cych śro­do­wi­sko natu­ral­ne na blo­gu lepiej​.tau​ron​.pl.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...