- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTysiące drzew i oszczędności z...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e‑fakturę to jeden z naj­prost­szych spo­so­bów na uzy­ska­nie ponad 125 zło­tych obniż­ki rachun­ku za prąd – przy­po­mi­na­ją eks­per­ci TAURONA. Wybierając elek­tro­nicz­ną fak­tu­rę zamiast papie­ro­wej klien­ci TAURONA oszczę­dza­ją rocz­nie trzy hek­ta­ry lasu, czy­li bli­sko 1500 drzew. Udział płat­no­ści onli­ne wśród klien­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra prze­kro­czył już 80 procent.

- Dzięki kolej­nej rzą­do­wej ini­cja­ty­wie osło­no­wej rachun­ki za prąd dla gospo­darstw domo­wych zmniej­szą się o ponad 125 zło­tych. Obniżkę uwzględ­ni­my w roz­li­cze­niach auto­ma­tycz­nie i jed­no­ra­zo­wo. Zachęcamy naszych klien­tów, aby to roz­wią­za­nie zapew­nia­ją­ce odbior­com zmniej­sze­nie kosz­tów ener­gii mia­ło rów­nież pozy­tyw­ny efekt dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i wią­za­ło się na przy­kład z przej­ściem na elek­tro­nicz­ne for­mę roz­li­czeń – tłu­ma­czy Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Więcej o obniż­ce na rachun­kach za ener­gię elek­trycz­ną dla gospo­darstw domo­wych na tau​ron​.pl/​o​b​n​i​zka

Jednym z naj­ła­twiej­szych do speł­nie­nia warun­ków uzy­ska­nia obniż­ki prą­du jest zgod­nie z rzą­do­wym roz­po­rzą­dze­niem na przy­kład wyra­że­nie zgo­dy na otrzy­my­wa­nie elek­tro­nicz­nych rachun­ków zamiast papierowych.

Ekologiczne korzyści

W minio­nych latach dzię­ki klien­tom TAURONA, któ­rzy już zde­cy­do­wa­li się na przej­ście na e‑faktury unik­nię­to dru­ko­wa­nia ponad 13 milio­nów faktur.

Jak wska­zu­ją sta­ty­sty­ki w Polsce rocz­nie zuży­wa się 143 kilo­gra­my papie­ru tyl­ko na jed­ną oso­bę. Każda, nawet nie­wiel­ka zmia­na nawy­ków zmie­rza­ją­ca do ogra­ni­cze­nia jego uży­wa­nia, real­nie wpły­wa na ochro­nę planety.

W ramach Zielonego Zwrotu TAURON pro­wa­dzi akcję infor­mu­ją­cą o zale­tach e‑faktury, chcąc dotrzeć do klien­tów, któ­rzy do tej pory się na nią nie zde­cy­do­wa­li, tak, aby pozna­li korzy­ści wyni­ka­ją­ce z jej sto­so­wa­nia dla śro­do­wi­ska naturalnego.

Jak wyni­ka z badań TAURONA, kon­su­men­ci zapy­ta­ni o głów­ne powo­dy korzy­sta­nia z e‑faktury wska­zu­ją przede wszyst­kim na wygo­dę tego roz­wią­za­nia oraz reduk­cję zuży­cia papie­ru. Większość z respon­den­tów zade­kla­ro­wa­ło, że pod­czas podej­mo­wa­nia codzien­nych decy­zji bie­rze pod uwa­gę ich wpływ na śro­do­wi­sko, a nie­mal co czwar­ty z bada­nych zgo­dził się ze stwier­dze­niem, że ochro­na śro­do­wi­ska to waż­ny temat.

E‑faktura to fak­tu­ra w wygod­nej for­mie elek­tro­nicz­nej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowo­dem sprze­da­ży, jak fak­tu­ra papierowa. 

Szczegóły na stro­nie: www​.tau​ron​.pl/​e​f​a​k​t​ura

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...