- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTauron z nową platforma cyfrową...

Tauron z nową platforma cyfrową dla firm

Ponad 5 000 GWh ener­gii elek­trycz­nej dla biz­ne­su obsłu­ży w naj­bliż­szym roku cyfro­wa plat­for­ma uru­cho­mio­na przez TAURON. Nowoczesna tech­no­lo­gia uła­twi klien­tom biz­ne­so­wym nie tyl­ko zakup ener­gii elek­trycz­nej indek­so­wa­nej cena­mi gieł­do­wy­mi, ale i obsłu­gę kon­trak­tów na zakup ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych oraz innych pro­duk­tów dla biznesu.

Systematycznie roz­wi­ja­my cyfro­we kana­ły obsłu­gi firm i insty­tu­cji, sta­wia­jąc na wie­lo­ka­na­ło­wość obsłu­gi klien­tów biz­ne­so­wych i ich auto­ma­ty­za­cję. Rosnąca świa­do­mość klien­tów wpły­wa na wzrost wyma­gań w zakre­sie ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów oraz szyb­ko­ści i jako­ści obsłu­gi, dla­te­go wdra­ża­my nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, takie jak nowa Platforma Obsługi Produktów TAURONA – wyja­śnia Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Szacujemy, że tyl­ko w naj­bliż­szym roku obsłu­ży ona oko­ło 5 000 giga­wa­to­go­dzin ener­gii elek­trycz­nej dla naszych klien­tów biz­ne­so­wych - doda­je pre­zes TAURONA.

W począt­ko­wej fazie Platforma Obsługi Produktów TAURONA prze­zna­czo­na jest do obsłu­gi pro­duk­tów gieł­do­wych, takich jak Giełdowa Wycena Energii, Giełdowa Wycena Gazu i Giełdowa Wycena Praw Majątkowych.

Nowoczesna plat­for­ma umoż­li­wia mię­dzy inny­mi skła­da­nie zgło­szeń zaku­pu przez klien­tów biz­ne­so­wych w róż­nych try­bach udo­stęp­nia­nych przez TAURON. Usprawni rów­nież pozy­ski­wa­nie infor­ma­cji o sta­tu­sie zakon­trak­to­wa­nia oraz uła­twi komu­ni­ka­cję i dostęp klien­tów do aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cych dokumentów.

Nowa plat­for­ma obsłu­go­wa to zaawan­so­wa­ny sys­tem infor­ma­tycz­ny przy­go­to­wa­ny z myślą o klien­tach biz­ne­so­wych. W łatwy i intu­icyj­ny spo­sób umoż­li­wia on samo­dziel­ną obsłu­gę pro­duk­tów, w któ­rych cena jest wyli­cza­na na pod­sta­wie noto­wań gieł­do­wych. Dzięki temu narzę­dziu, każ­dy z klien­tów może łatwo skła­dać zgło­sze­nia zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej, pali­wa gazo­we­go lub praw mająt­ko­wych 24 godzi­ny na dobę przez 7 dni w tygo­dniu - pod­kre­śla Tomasz Lender, wice­pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Możliwe oszczędności dla firm

Przy pomo­cy Platformy Obsługi Produktów TAURONA przed­się­bior­cy, korzy­sta­ją­cy z pro­duk­tów gieł­do­wych mogą w szyb­ki spo­sób decy­do­wać o momen­cie zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej śle­dząc jej bie­żą­cą, ryn­ko­wą war­tość. Dzięki temu w przy­pad­ku spad­ku cen w noto­wa­niach na ryn­ku hur­to­wym, fir­ma może zaku­pić prąd w niż­szych cenach.

Ten rodzaj kon­trak­ta­cji ener­gii elek­trycz­nej jest szcze­gól­nie atrak­cyj­ny dla firm, któ­re chcą decy­do­wać o chwi­li zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej czy gazu i mieć przy tym peł­ną kon­tro­lę nad ich kosz­tem, aby móc go pre­cy­zyj­nie pla­no­wać i uwzględ­nić w przy­szłym budżecie.

W kolej­nych mie­sią­cach Platforma Obsługi Produktów TAURONA umoż­li­wi tak­że obsłu­gę pro­duk­tów z linii eko­lo­gicz­nej, takich jak EKO Premium, któ­ry gwa­ran­tu­je pozy­ska­nie przez klien­ta ener­gii w 100 pro­cen­tach wypro­du­ko­wa­nej w odna­wial­nych źró­dłach ener­gii, czy­li w elek­trow­niach wod­nych, far­mach wia­tro­wych lub insta­la­cjach fotowoltaicznych.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...