- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilo­wa­to­go­dzin prą­du rocz­nie zuży­wa­ją śred­nio miesz­kań­cy dużych pol­skich miast, a ponad 60 pro­cent klien­tów TAURONA nie prze­kra­cza rocz­nie zuży­cia 2000 kilo­wa­to­go­dzin prą­du –  wyni­ka z danych ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. W ramach nowej kam­pa­nii TAURON uru­cho­mił kal­ku­la­tor onli­ne, dzię­ki któ­re­mu każ­dy może porów­nać swo­je zuży­cie prą­du ze śred­nim zuży­ciem w swo­jej miej­sco­wo­ści i w innych regionach.

TAURON od lat wspie­ra dobre nawy­ki ener­ge­tycz­ne w domach i miej­scach pra­cy. Stosując te zasa­dy moż­na pod­re­pe­ro­wać rodzin­ny budżet, ale też mądrze dopeł­nić korzy­ści wyni­ka­ją­ce z rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Dzięki temu mecha­ni­zmo­wi bli­sko 3 milio­ny naszych klien­tów zapła­ci w tym roku za prąd wyłącz­nie po cenach zamro­żo­nych, a oko­ło 2 milio­ny klien­tów sko­rzy­sta dodat­ko­wo z ogra­ni­czo­nych cen po prze­kro­cze­niu przy­zna­nych limi­tów – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Nowy kal­ku­la­tor TAURONA znaj­du­je się na stro­nie https://​lepiej​.tau​ron​.pl/​k​a​l​k​u​l​a​t​or/

Zapotrzebowanie ener­ge­tycz­ne poszcze­gól­nych gospo­darstw domo­wych róż­ni się w wie­lu aspek­tach, ale jak pod­kre­śla­ją eks­per­ci TAURONA naj­waż­niej­sze pozo­sta­je dąże­nie do efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii elek­trycz­nej z korzy­ścią dla domo­we­go budże­tu i śro­do­wi­ska naturalnego.

Płać mniej za prąd!

Nowy kal­ku­la­tor onli­ne na blo­gu lepiej​.tau​ron​.pl/​k​a​l​k​u​l​a​tor to narzę­dzie uświa­da­mia­ją­ce w jakim stop­niu gospo­dar­stwo zuży­wa ener­gię w porów­na­niu do innych i w zamy­śle moty­wu­ją­ce do oszczędności.

- Już ponad 1,4 mln odsłon mają nasze stro­ny inter­ne­to­we na temat oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd. Oferujemy tech­no­lo­gie pro­duk­cji prą­du ze słoń­ca i efek­tyw­niej­sze­go ogrze­wa­nia, któ­re gene­ru­ją dłu­go­fa­lo­we oszczęd­no­ści dla domu, ale też jako mar­ka odpo­wie­dzial­na spo­łecz­nie zwra­ca­my uwa­gę kon­su­men­tów na efek­tyw­ne korzy­sta­nie z ener­gii elek­trycz­nej – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Porównanie domo­we­go zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej z gospo­dar­stwa­mi w oko­li­cy może dodat­ko­wo sty­mu­lo­wać do bar­dziej świa­do­me­go i opty­mal­ne­go korzy­sta­nia z ener­gii elektrycznej.

Zielony Zwrot w domu

Jeżeli zuży­cie prą­du w gospo­dar­stwie domo­wym jest wyso­kie, war­to się rów­nież skon­tak­to­wać ze swo­im sprze­daw­cą prą­du i dowie­dzieć się, jaka meto­da roz­li­cza­nia będzie opty­mal­na dla pre­fe­ren­cji miesz­kań­ców. Zużycie ener­gii elek­trycz­nej moż­na roz­li­czać u swo­je­go dosta­wy na pod­sta­wie wysta­wio­nych przez nie­go sza­cun­ko­wych pro­gnoz lub w opar­ciu o bie­żą­cą kon­sump­cję energii.

W każ­dym momen­cie moż­na zawnio­sko­wać do swo­je­go dostaw­cy ener­gii elek­trycz­nej o zwięk­sze­nie pro­gnoz lub poprzez zmia­nę swo­je­go roz­li­cze­nia  z pro­gno­zo­wa­ne­go na rze­czy­wi­ste, czy­li na sys­tem roz­li­cza­nia opar­ty o real­ne, cyklicz­ne odczy­ty licznika. 

Ważne oświadczenie

Eksperci TAURONA przy­po­mi­na­ją rów­nież, że klien­ci, któ­rzy zuży­wa­ją wię­cej ener­gii elek­trycz­nej i są upraw­nie­ni do sko­rzy­sta­nia z pod­wyż­szo­nych limi­tów zuży­cia do zamro­że­nia cen tj. 2600 kWh lub 3000 kWh, muszą zało­żyć spe­cjal­ne oświad­cze­nia i mają na to czas do 30 czerw­ca br. 

W tej gru­pie znaj­du­ją się m.in. gospo­dar­stwa domo­we, w któ­rych zamiesz­ku­ją oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, klien­ci, któ­rzy posia­da­ją Kartę Dużej Rodziny i rol­ni­cy. Najwygodniejszą dla klien­ta meto­dą zło­że­nia oświad­cze­nia jest Internet i apli­ka­cja mObywatel.

Więcej infor­ma­cji na ten temat znaj­dziesz na stro­nie tau​ron​.pl.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...