- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTauron wspiera bezpieczeństwo w internecie

Tauron wspiera bezpieczeństwo w internecie

Ponad 120 tysię­cy osób odwie­dzi­ło już witry­nę edu­ku­ją­cą o zasa­dach bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Internetu, przy­go­to­wa­ną przez eks­per­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. TAURON publi­ku­je nowe mate­ria­ły video i zachę­ca do pobra­nia prak­tycz­ne­go e‑booka „W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk”.

- W per­spek­ty­wie 2030 r. zakła­da­my utrzy­ma­nie pozy­cji naj­więk­sze­go sprze­daw­cy ener­gii elek­trycz­nej w kra­ju pod wzglę­dem licz­by klien­tów, dążąc jed­no­cze­śnie do utrzy­ma­nia wyso­kich stan­dar­dów obsłu­gi klien­ta – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Ważny pozo­sta­je więc Internet. Już ponad 25 000 gospo­darstw domo­wych korzy­sta z super­szyb­kie­go Internetu na sie­ci TAURONA, a w zakre­sie obsłu­gi klien­ta zakła­da­my dal­szy wzrost popu­lar­no­ści kana­łów cyfro­wych. Chcemy, aby nasi klien­ci czu­li się bez­piecz­nie poru­sza­jąc się onli­ne, dla­te­go oprócz zaawan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go, tak ta dużą rolę przy­wią­zu­je­my do edu­ko­wa­nia - doda­je Szczeszek.

TAURON pozo­sta­je lide­rem roz­wią­zań pro­klienc­kich w bran­ży ener­ge­tycz­nej. Dzięki uru­cho­mie­niu wir­tu­al­ne­go punk­tu obsłu­gi klien­ta oraz wdro­że­niu stan­dar­du WCAG 2.1 fir­ma stwo­rzy­ła nową prze­strzeń dla klien­tów, dla któ­rych wizy­ta w punk­cie sta­cjo­nar­nym jest spo­rym wyzwa­niem. W ramach Zielonego Zwrotu TAURON pro­wa­dzi akcję infor­mu­ją­cą o zale­tach e‑faktury, chcąc dotrzeć do klien­tów, któ­rzy do tej pory się na nią nie zde­cy­do­wa­li, tak, aby pozna­li korzy­ści wyni­ka­ją­ce z jej stosowania.

Już ponad 80 pro­cent klien­tów TAURONA opła­ca fak­tu­ry przez Internet. Obserwujemy sys­te­ma­tycz­ny wzrost zain­te­re­so­wa­nia klien­tów obsłu­gą w kana­łach onli­ne i tym samym tre­ścia­mi doty­czą­cy­mi bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Internetu, z któ­rych sko­rzy­sta­ło już ponad 120 tysię­cy klien­tów. W kolej­nych dzia­ła­niach edu­ka­cyj­nych nasi eks­per­ci sku­pia­ją się na prze­ka­za­niu kon­su­men­tom prak­tycz­nych wska­zó­wek, jak sku­tecz­nie roz­po­zna­wać dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­ców i umie­jęt­nie na nie reago­wać - pod­kre­śla Paweł Szczeszek.

Ważna edukacja

Jak wska­zu­ją eks­per­ci ponad 90 pro­cent ata­ków haker­skich zaczy­na się od phi­shin­gu. Przestępcy inter­ne­to­wi sta­ra­ją się mani­pu­lo­wać użyt­kow­ni­ka­mi Internetu, a tak­że wyko­rzy­sty­wać ich roz­tar­gnie­nie, zmę­cze­nie, nie­uważ­ność, pośpiech i inne sła­be stro­ny, aby osią­gnąć swój cel. Jedyną bro­nią jest w takim wypad­ku świa­do­mość zagro­żeń, jakie poja­wia­ją się w sieci.

Cyberatak bazu­ją­cy na phi­shin­gu opie­ra się na nie­zwy­kle pro­stym mecha­ni­zmie. Oszust przy­go­to­wu­je spryt­nie skon­stru­owa­ną wia­do­mość, w któ­rej umiesz­cza zain­fe­ko­wa­ny załącz­nik albo odpo­wied­ni link i wysy­ła ją do odbiorcy.

Rady warte zapamiętania

Co wyróż­nia fał­szy­we wia­do­mo­ści? Eksperci TAURONA wska­zu­ją na pięć klu­czo­wych cech, wśród któ­rych są: natar­czy­we nakła­nia­nie do dzia­ła­nia, nie­zna­ny nadaw­ca, błę­dy języ­ko­we, bez­oso­bo­we powi­ta­nie i zmie­nio­ny adres stro­ny insty­tu­cji lub banku.

Specjaliści radzą, aby nie dzia­łać pod wpły­wem emo­cji, a jeśli poja­wią się wąt­pli­wo­ści co do auten­tycz­no­ści otrzy­ma­ne­go maila lub wia­do­mo­ści SMS i zawar­tej w nich tre­ści moż­na je roz­wiać, kon­tak­tu­jąc się z insty­tu­cją, od któ­rej rze­ko­mo pocho­dzi wiadomość.

Dbając o bez­pie­czeń­stwo war­to mię­dzy inny­mi pamię­tać, aby two­rzyć trud­ne do odgad­nię­cia hasła dostę­pu, korzy­stać tyl­ko z zaufa­nych sie­ci, nie kli­kać w lin­ki do nie­zna­nych stron, nie ścią­gać załącz­ni­ków z podej­rza­nych źró­deł, sto­so­wać zasa­dę ogra­ni­czo­ne­go zaufa­nia, chro­nić swo­ją pry­wat­ność, a tak­że zgła­szać incy­den­ty naru­sza­ją­ce bez­pie­czeń­stwo kom­pu­te­ro­we do CSIRT NASK lub do orga­nów ścigania.

Więcej infor­ma­cji zwią­za­nych z bez­piecz­nym korzy­sta­niem z Internetu oraz roz­po­zna­wa­niem metod dzia­ła­nia prze­stęp­ców w sie­ci dostęp­nych w mate­ria­łach video i w e‑booku na tau​ron​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​two

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...