- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyPrzerób drewna poużytkowego to oszczędność...

Przerób drewna poużytkowego to oszczędność i ochrona środowiska

Administracyjne barie­ry ogra­ni­cza­ją moż­li­wo­ści prze­my­sło­we­go zago­spo­da­ro­wa­nia drew­na poużyt­ko­we­go w Polsce. Przepisy nie dopusz­cza­ją impor­tu z innych ryn­ków wyeks­plo­ato­wa­nych mebli i pro­duk­tów drzew­nych, któ­re mogą być surow­cem do pro­duk­cji np. płyt drew­no­po­chod­nych. Tymczasem eks­port pol­skich mebli prze­kła­da się z cza­sem na cen­ny suro­wiec, wyko­rzy­sty­wa­ny w tych­że kra­jach przez fabry­ki płyt. W naj­gor­szym wypad­ku drew­no poużyt­ko­we koń­czy jako pali­wo w kotłach energetycznych.

Drewno poużytkowe jako surowiec do produkcji pływ 

Niesłusznie drew­no poużyt­ko­we nazy­wa się odpa­dem, ponie­waż nim nie jest w rozu­mie­niu usta­wy o odpa­dach. Wyeksploatowane pro­duk­ty drzew­ne nie muszą być uty­li­zo­wa­ne w okre­ślo­ny spo­sób. Mogą być w peł­ni wyko­rzy­sta­ne. Po usu­nię­ciu ele­men­tów meta­lo­wych, two­rzy­wo­wych czy szkla­nych nada­ją się do pro­duk­cji płyt drewnopochodnych. 

Możliwości prze­rób­cze kra­jo­we­go prze­my­słu pły­to­we­go są ogrom­ne. Branża oce­nia, że ponad 7 mln ton mate­ria­łu drzew­ne­go i drew­no­po­chod­ne­go wysy­ła rocz­nie za gra­ni­cę. Eksport płyt i mebli z Polski powięk­sza z cza­sem bazę surow­co­wą innych krajów.

Drewno z recyklingu

Zmiana prze­pi­sów umoż­li­wia­ła­by uzu­peł­nie­nie nie­do­bo­rów surow­ca drzew­ne­go w kra­ju. Mogłaby tak­że wpły­nąć na roz­wi­nię­cie ryn­ku firm zaj­mu­ją­cych się segre­ga­cję i pozy­ski­wa­niem surow­ca drzew­ne­go na cele prze­my­sło­we. Teraz drew­no poużyt­ko­we tra­fia nie­rzad­ko na skła­do­wi­ska, albo jest spa­la­ne jako RDF.

Rządowe pro­gra­my wspie­ra­ją­ce wymia­nę sta­rej sto­lar­ki powin­ny zwięk­szyć odbiór tej wyeks­plo­ato­wa­nej, aby ją prze­ka­zać do dal­sze­go wyko­rzy­sta­nia. Wykorzystanie drew­na z recy­klin­gu słu­ży gospo­dar­ce i środowisku. 

Tematyka barier praw­nych utrud­nia­ją­cych wyko­rzy­sta­nie drew­na poużyt­ko­we­go będzie pod­ję­ta przez spe­cja­li­stów pod­czas Forum Drewna Poużytkowego, orga­ni­zo­wa­ne­go w dniach 17–18 kwiet­nia 2023 Warszawie przez power​me​etings​.eu. W Forum udział wezmą przed­sta­wi­cie­le bran­ży płyt drew­no­po­chod­nych, meblo­wych, trans­por­to­wych i drzew­nych, zwią­za­nych ze sto­lar­ką budow­la­ną i świad­czą­cych usłu­gi jej wymiany.

Szczegóły na temat Forum Drewna Poużytkowego moż­na zna­leźć na www organizatora:

https://​power​me​etings​.eu/​f​o​r​u​m​-​d​r​e​w​n​a​-​p​o​u​z​y​t​k​o​w​e​go/

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...