- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyWiększe oszczędności z fotowoltaiki. Porady...

Większe oszczędności z fotowoltaiki. Porady Taurona

Ponad 62 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia do foto­wol­ta­iki moż­na uzy­skać korzy­sta­jąc z pro­gra­mu Mój Prąd 5.0 wraz z tego­rocz­nym dofi­nan­so­wa­niem do wymia­ny ogrze­wa­nia od ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. W nowym e‑poradniku eks­per­ci TAURONA wska­zu­ją jak zwięk­szyć opła­cal­ność domo­wej pro­duk­cji prą­du ze słońca.

- Do sie­ci TAURONA pod­łą­czo­na jest już ponad 380 tys. mikro­in­sta­la­cji, a to bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich tego typu inwe­sty­cji w Polsce. Odnawialne źró­dła będą też już wkrót­ce domi­no­wa­ły w mik­sie wytwór­czym TAURONA, sta­no­wiąc 80 pro­cent wytwa­rza­nej ener­gii. W ramach Zielonego Zwrotu zmie­nia­my się jako gru­pa ener­ge­tycz­na i jed­no­cze­śnie wspie­ra­my roz­wój foto­wol­ta­iki dla naszych klien­tów w gospo­dar­stwach domo­wych, tak aby osią­ga­li dłu­go­fa­lo­we oszczęd­no­ści – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Dobrze dobra­na insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na może obni­żyć rachun­ki za prąd nawet o poło­wę. O ska­li oszczęd­no­ści decy­du­je wie­le czyn­ni­ków, takich jak na przy­kład wyso­kość auto­kon­sump­cji, czy­li ilość ener­gii wypro­du­ko­wa­nej przez insta­la­cję, któ­ra zuży­wa­na jest na bie­żą­co. Istotne są rów­nież aspek­ty tech­nicz­ne, czy­li usy­tu­owa­nie insta­la­cji, czy odpo­wied­nio dobra­na do naszych potrzeb jej moc.

Bezpieczna produkcja

Wspierając klien­tów, któ­rzy posia­da­ją już funk­cjo­nu­ją­cą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, TAURON umoż­li­wia uni­kal­ne ryn­ko­wo ubez­pie­cze­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, któ­re obej­mu­je nie tyl­ko same urzą­dze­nia, ale tak­że poten­cjal­ną utra­tę przy­cho­dów na sku­tek nie­czyn­nej mikroinstalacji.

Na naj­więk­sze oszczęd­no­ści z foto­wol­ta­iki mogą liczyć te gospo­dar­stwa domo­we, któ­re zmak­sy­ma­li­zu­ją auto­kon­sump­cję. Im lepiej dopa­so­wa­na insta­la­cja do rze­czy­wi­ste­go zuży­cia i więk­sza auto­kon­sump­cja ener­gii wytwo­rzo­nej przez tę insta­la­cję, tym oszczęd­no­ści z foto­wol­ta­iki są więk­sze. Dodatkowo wspie­ra­my pro­su­men­tów ofe­ru­jąc zabez­pie­cze­nie war­to­ści pro­du­ko­wa­nej ener­gii, dzię­ki cze­mu w przy­pad­ku niż­szej pro­duk­cji ener­gii lub prze­rwy w dzia­ła­niu insta­la­cji pro­su­ment otrzy­ma zwrot do 4500 zł w każ­dym rocz­nym okre­sie ubez­pie­cze­nia – pod­kre­śla Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Dla reali­za­cji inwe­sty­cji waż­nym jest war­tość moż­li­we­go do pozy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia. W kwiet­niu br. ruszy­ła kolej­na edy­cja pro­gra­mu „Mój Prąd”, któ­ry wspie­ra oso­by, któ­re zain­we­sto­wa­ły lub pla­nu­ją zain­we­sto­wać w insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne i pom­py cie­pła dla gospo­darstw domo­wych. Wartość dofi­nan­so­wa­nia, jakie moż­na dzię­ki uzy­skać to nawet 58 000 zł.

Dodatkowo dofi­nan­so­wa­nie to moż­na połą­czyć z dota­cją na wymia­nę ogrze­wa­nia od TAURONA się­ga­ją­cą 4400 zł. Dofinansowanie w pro­gra­mie „Ogrzej się z TAURONEM” obej­mu­je wymia­nę dotych­cza­so­we­go źró­dła cie­pła na roz­wią­za­nia o wyż­szej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest w tym roku na pom­pę ciepła.

Bezpłatny porad­nik od TAURONA dostęp­ny jest na stro­nie tau​ron​.pl/​e​b​ook

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...