- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyOszczędności w firmach dzięki fotowoltaice....

Oszczędności w firmach dzięki fotowoltaice. Tauron prosto o formalnościach

Blisko 50 tys. zło­tych oszczęd­no­ści może wyge­ne­ro­wać rocz­nie w fir­mie naj­po­pu­lar­niej­sza mir­ko­in­sta­la­cja foto­wol­ta­icz­na o mocy 50 KWp – wyni­ka z wyli­czeń TAURONA. Większe insta­la­cje mogą przy­no­sić rocz­nie nawet kil­ka­set tysię­cy oszczęd­no­ści. Zdaniem eks­per­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra foto­wol­ta­ika pozo­sta­je jed­ną z klu­czo­wych tech­no­lo­gii gene­ru­ją­cych oszczęd­no­ści w biz­ne­sie. Jak spraw­nie prze­pro­wa­dzić for­mal­no­ści inwe­sty­cji TAURON wyja­śnia w nowym poradniku.

Nowy porad­nik dostęp­ny jest na stro­nie: biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​b​o​o​k​-​f​o​t​o​w​o​l​t​a​ika 

- Już ponad 30 pro­cent pol­skich mikro­in­sta­la­cji o łącz­nej mocy ponad 2,9 GW pra­cu­je w sie­ci TAURONA. Odpowiadając na rosną­ce potrze­by w zakre­sie przy­łą­cza­nia do sie­ci nowych klien­tów i nowych źró­deł ener­gii pla­nu­je­my zwięk­szyć nakła­dy inwe­sty­cyj­ne na sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­ne do trzech miliar­dów zło­tych w 2024 roku. Odnawialne źró­dła ener­gii sta­no­wią pod­sta­wę naszej stra­te­gii Zielonego Zwrotu TAURONA i wspie­ra­my ich roz­wój w gospo­dar­ce poprzez efek­tyw­ne roz­wią­za­nia z tego zakre­su dla więk­szych i mniej­szych firm – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Zdaniem eks­per­tów TAURONA foto­wol­ta­ika to dla biz­ne­su roz­wią­za­nie gene­ru­ją­ce korzy­ści finan­so­we w wyma­ga­ją­cym oto­cze­niu mar­ko­eko­no­micz­nym. Według pro­gnoz ryn­ko­wych już na począt­ku 2025 roku moc zain­sta­lo­wa­nych insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych w Polsce prze­kro­czy 20 GW.

Dzięki inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę fir­my mogą mię­dzy inny­mi zmniej­szać swo­ją zależ­ność od wahań ryn­ko­wych cen ener­gii i w kon­se­kwen­cji zna­czą­co obni­żyć rocz­ne rachun­ki za ener­gię. Przykładowo, śred­niej wiel­ko­ści fir­ma, któ­ra zde­cy­du­je się na mon­taż naj­czę­ściej wybie­ra­nej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej o mocy 50 kWp, może dzię­ki niej zaosz­czę­dzić w cią­gu roku oko­ło 50 tysię­cy zło­tych, przy okre­sie zwro­tu z inwe­sty­cji poni­żej 5 lat – pod­kre­śla Przemysław Zaleski, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Warunki kli­ma­tycz­ne w Polsce uzna­je się za opty­mal­ne dla dzia­ła­nia foto­wol­ta­iki. To spra­wia, że tego typu inwe­sty­cje są opła­cal­ne. Szacuje się, że śred­nia licz­ba godzin sło­necz­nych w Polsce waha się w prze­dzia­le od 1300 do 1900. Średnie rocz­ne nasło­necz­nie­nie w Polsce pozwa­la na pro­duk­cję oko­ło 250 kWh ener­gii elek­trycz­nej z 1 m² pane­li foto­wol­ta­icz­nych w cią­gu roku, przy zało­że­niu pane­li o mocy ok. 500 W.

Prosumentem może zostać każ­da fir­ma, o ile speł­ni dwa warun­ki. Pierwszym z nich jest mon­taż mikro­in­sta­la­cji, czy­li insta­la­cji foto­wol­ta­iki o mocy nie więk­szej niż 50 kWp. Po dru­gie wytwa­rza­nie ener­gii elek­trycz­nej nie może sta­no­wić przed­mio­tu prze­wa­ża­ją­cej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, a pro­du­ko­wa­na ener­gia ma zostać zuży­ta na potrze­by wła­sne fir­my. Jeśli fir­ma pla­nu­je wytwa­rzać ener­gię elek­trycz­ną w insta­la­cji o mocy więk­szej niż 50 kWp i mniej­szej niż 1 MWp, to musi uzy­skać wpis do reje­stru wytwór­ców ener­gii w małej instalacji.

Prosto o formalnościach

Zakres doku­men­ta­cji potrzeb­nej w pro­ce­sie inwe­sty­cji i uru­cho­mie­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej będzie róż­ny w zależ­no­ści od wiel­ko­ści mocy insta­la­cji. Im więk­sza moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, tym wię­cej będzie wyma­ga­nych dokumentów.

Gdy inwe­sty­cja doty­czy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej o mocy nie więk­szej niż 50 kWp, pozwo­le­nie na budo­wę nie jest wyma­ga­ne. Zasada ta obo­wią­zu­je bez wzglę­du na to, gdzie znaj­du­je się sło­necz­na far­ma tj. na dachu budyn­ku czy na gruncie.

Przed roz­po­czę­ciem inwe­sty­cji dla insta­la­cji powy­żej 50 kWp fir­ma będzie musia­ła uzy­skać wyma­ga­ne pra­wem nie­zbęd­ne zgo­dy i pozwo­le­nia. Dopiero po skom­ple­to­wa­niu wszyst­kich doku­men­tów będzie mogła roz­po­cząć pro­ces inwe­sty­cyj­ny, któ­ry zakoń­czy się uru­cho­mie­niem insta­la­cji fotowoltaicznej.

Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych oszczęd­no­ścia­mi i naj­peł­niej­szym opi­sem for­mal­no­ści zwią­za­nych z mon­ta­żem foto­wol­ta­iki eks­per­ci TAURONA przy­go­to­wa­li bez­płat­ny porad­nik, któ­ry w przej­rzy­sty spo­sób wyja­śnia, jak sku­tecz­nie zain­we­sto­wać w foto­wol­ta­ikę krok po kroku.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...