- reklama -
Strona głównaEcoLifeOpłacalny prąd ze słońca

Opłacalny prąd ze słońca

TAURON o roz­li­cze­niach pro­su­men­tów i efek­tyw­nym korzy­sta­niu z fotowoltaiki

Dopasowana moc foto­wol­ta­iki i wyso­ka auto­kon­sump­cja to klu­czo­we warun­ki efek­tyw­ne­go korzy­sta­nia z prą­du ze słoń­ca – prze­ko­nu­ją eks­per­ci TAURONA w nowych mate­ria­łach edu­ka­cyj­nych dla pro­su­men­tów. Rozliczanie w sys­te­mie bilan­so­wa­nia ener­gii dla każ­dej godzi­ny sprzy­ja wyż­szej auto­kon­sump­cji, a całość pro­duk­cji moż­na prze­śle­dzić w bez­płat­nym Raporcie Danych Pomiarowych. Dzięki foto­wol­ta­ice oszczęd­no­ści na wydat­kach za ener­gię mogą się­gać ponad 50 procent.

Fotowoltaika to oszczędności

- Produkcja prą­du ze słoń­ca przy­no­si dłu­go­fa­lo­we oszczęd­no­ści w domach naszych klien­tów, dla­te­go wspie­ra­my roz­wój foto­wol­ta­iki. Do sie­ci ener­ge­tycz­nej TAURONA pod­łą­czo­nych jest już ponad 30 pro­cent wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce. Kompleksowe dosto­so­wa­nie sie­ci do współ­pra­cy z OZE wyma­ga ogrom­nych nakła­dów inwe­sty­cyj­nych oraz reali­za­cji sze­re­gu dzia­łań tech­nicz­nych popra­wia­ją­cych spraw­ność i ela­stycz­ność sie­ci. Proces ten jest roz­ło­żo­ny na naj­bliż­sze lata – wyja­śnia Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Eksperci TAURONA przy­po­mi­na­ją, że im lepiej dopa­so­wa­na insta­la­cja do rze­czy­wi­ste­go zuży­cia i więk­sza auto­kon­sump­cja tym oszczęd­no­ści z foto­wol­ta­iki są bar­dziej odczu­wal­ne. Na naj­więk­sze oszczęd­no­ści mogą liczyć te gospo­dar­stwa domo­we, któ­re zmak­sy­ma­li­zu­ją auto­kon­sump­cję, czy­li bie­żą­ce zuży­cie pro­du­ko­wa­nej ener­gii elektrycznej.

Spożytkowanie na wła­sne potrze­by oko­ło 40 pro­cent ener­gii elek­trycz­nej pro­du­ko­wa­nej w domo­wej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej znacz­nie opty­ma­li­zu­je opła­cal­ność insta­la­cji i jakość jej pra­cy. Taki poziom auto­kon­sump­cji popra­wi nie tyl­ko opła­cal­ność przed­się­wzię­cia, ale też pozwo­li na popra­wę para­me­trów jako­ścio­wych ener­gii, co prze­ło­ży się na dłuż­szy czas życia urządzeń.

Czytelne rozliczenia i bezpłatny raport

Od kwiet­nia 2022 r. Ustawa OZE zobo­wią­zu­je wszyst­kich sprze­daw­ców ener­gii do pro­wa­dze­nia roz­li­czeń na pod­sta­wie ilo­ści ener­gii suma­rycz­nie zbi­lan­so­wa­nej w każ­dej godzinie.

Najpierw sumu­je­my ener­gię, któ­rą pro­su­ment pobie­ra z sie­ci w cią­gu każ­dej godzi­ny na wszyst­kich fazach. Następnie odej­mu­je­my od tego sumę ener­gii, któ­rą w cią­gu tej samej godzi­ny wpro­wa­dza do sie­ci na wszyst­kich fazach. Energię pobra­ną i wpro­wa­dzo­ną, któ­re zbi­lan­so­wa­ły się w każ­dej godzi­nie  trak­tu­je­my jako auto­kon­sump­cję i jej nie roz­li­cza­my. Rozliczamy jedy­nie ener­gię, któ­ra się nie  zbi­lan­so­wa­ła – tłu­ma­czy Rafał Kocoł, eks­pert ds. foto­wol­ta­iki w TAURON Sprzedaż. 

Na swo­jej fak­tu­rze za prąd, pro­su­ment zoba­czy więc ener­gię pobra­ną – gdy pobie­rze wię­cej, niż wpro­wa­dzi do sie­ci lub wpro­wa­dzo­ną – gdy wpro­wa­dzi do sie­ci wię­cej niż pobie­rze w każ­dej godzinie.

Na fak­tu­rach nie ma wiec wska­zań licz­ni­ków, jak to mia­ło miej­sce przed 1 kwiet­nia 2022 roku, ponie­waż pro­su­men­ci są roz­li­cza­ni na pod­sta­wie ilo­ści ener­gii zbi­lan­so­wa­nej godzi­no­wo, a ta nie wyni­ka wprost ze wska­zań licznika. 

Warto pod­kre­ślić, że każ­dy pro­su­ment może  zwe­ry­fi­ko­wać, ile prą­du pobrał, a ile wpro­wa­dził do sie­ci swo­ją mikro­in­sta­la­cją w każ­dej godzi­nie. Wystarczy zamó­wić bez­płat­ny Raport Danych Pomiarowych, któ­ry pre­cy­zyj­nie opi­su­je ilo­ści ener­gii pobra­nej i odda­nej zarów­no przed i po bilan­so­wa­niu godzi­no­wym. Raport ten moż­na zamó­wić w ser­wi­sie Mój TAURON.

Atrakcyjne finansowanie

Jednym z waż­niej­szych czyn­ni­ków do roz­wa­że­nia przy każ­dej inwe­sty­cji, jest jej sfinansowanie.

TAURON ofe­ru­je obec­nie foto­wol­ta­ikę  z kre­dy­tem RRSO 0 pro­cent   do 120 000 zł i  40 rat, bez wpła­ty wła­snej oraz z pierw­szą płat­no­ścią dopie­ro po dwóch miesiącach. 

Inwestycja może stać się jesz­cze bar­dziej opła­cal­na, dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z róż­nych pro­gra­mów, m.in. Mój Prąd, któ­re może wynieść nawet 58 000 zł.

Fotowoltaika efek­tyw­nie współ­pra­cu­je też z pom­pą cie­pła. Dlatego TAURON, pro­po­nu­je swo­im klien­tom  zakup pom­py cie­pła z kre­dy­tem 0 pro­cent na tych samych warun­kach, co w przy­pad­ku fotowoltaiki.

Więcej o foto­wol­ta­ice i jej roz­li­cza­niu w Strefie pro­su­men­ta na https://​www​.tau​ron​.pl/​n​e​t​-​b​i​l​l​i​n​g​-​z​a​s​a​d​y​-​r​o​z​l​i​c​z​a​nia i w porad­ni­ku TAURONA na tau​ron​.pl/​e​b​ook

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...