- reklama -
Strona głównaEcoLifeNowy minister środowiska, klimatu. Czego...

Nowy minister środowiska, klimatu. Czego nie wiemy?

Trwają usta­le­nia, kto pokie­ru­je mini­ster­stwem śro­do­wi­ska w nowym rzą­dzie. Jako głów­ną kan­dy­dat­kę przed­sta­wia­no Urszulę Pasławską, wice­prze­wod­ni­czą­cą PSL. 

Urszula Pasławska uzy­ska­ła ponad 26 tys. gło­sów w wybo­rach z okrę­gu olsz­tyń­skie­go. Dotychczas prze­wod­ni­czy­ła sej­mo­wej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zna więc dobrze wszyst­kie tema­ty, jaki­mi mia­ła­by zaj­mo­wać się w przy­szłym rzą­dzie. Jest jed­no ale: Pasławska aktyw­nie polu­je, zosta­ła nawet prze­wod­ni­czą­cą Klubu Dian, zrze­sza­ją­ce­go kobie­ty nale­żą­ce do Polskiego Związku Łowieckiego. Dla eko­lo­gów jest to więc zła kan­dy­dat­ka, ale prze­cież nie oni zde­cy­du­ją o kształ­cie rządu.

Nowy minister klimatu w rządzie Tuska

Jeśli resort śro­do­wi­ska wró­ci do daw­ne­go kształ­tu, czy­li zosta­nie z nie­go zabra­na część ener­ge­tycz­na, mini­ster z PSL był­by na miej­scu. Ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050 wie­lo­krot­nie powta­rza­ło, że zale­ży im na resor­cie odpo­wie­dzial­nym za kli­mat i ener­ge­ty­kę. Kandydatką jest tu Paulina Henning-Kloska. 

Niezależnie mówi się o mini­ster­stwie prze­my­słu, z sie­dzi­bą w Katowicach. To na razie spe­ku­la­cje, bo o nowym rzą­dzie nadal nie­wie­le wiadomo. 

Kiedy cała uwaga skupia się na tym, kto pokieruje transformacją energetyczną, a z drugiej strony, czy „łowieckie lobby“ nadal będzie rządziło w lasach, dwie kwestie są tu zdecydowanie pomijane. Po pierwsze, który z resortów będzie sprawował nadzór nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a konkretnie nad olbrzymimi pieniędzmi przeznaczonymi na transformację energetyczną? Po drugie: co z gospodarką odpadami? 

Śmieci górą

Branża odpa­do­wa sie­dzi cicho jak mysz pod mio­tłą i liczy, że i tym razem dosta­nie jej się mało doświad­czo­ny wice­mi­ni­ster. A takie­go zje­dzą na zim­no na przy­staw­kę. Kiedyś moż­na było powie­dzieć: kto ma odpa­dy, ten ma wła­dzę. To oczy­wi­ście się zmie­ni­ło po tym, jak na pierw­szy plan wysu­nę­ła się energetyka. 

Czytaj tak­że: Wyborcza eko­ście­ma. Tylko dwa komi­te­ty zda­ły egzamin

Warto przy­po­mnieć daw­ne pomy­sły wydzie­le­nia z mini­ster­stwa śro­do­wi­ska całej dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z gospo­dar­ką odpa­da­mi i prze­nie­sie­nie jej do inne­go mini­ster­stwa, zwią­za­ne­go bar­dziej z gospo­dar­ką. Pomysł szyb­ko zgasł, po argu­men­tach „nie da się“. Teraz zaś nawet nie ma tema­tu odpadów. 

Życzę, by resort śro­do­wi­ska przy­padł komuś doświad­czo­ne­mu, kto pora­dzi sobie z licz­ny­mi lob­by­sta­mi, sku­pio­ny­mi wokół tej bran­ży. By ta oso­ba mia­ła wie­dzę i wizję oraz wspar­cie w zespo­le kom­pe­tent­nych współ­pra­cow­ni­ków. I by była odważ­na i nie prze­stra­szy­ła się powierz­chow­nej kry­ty­ki eko­lo­gów czy przedsiębiorców. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...