- reklama -
Strona głównaEnergiaBiznes zmniejsza ślad węglowy dzięki...

Biznes zmniejsza ślad węglowy dzięki zielonej energii Taurona

O ponad milion ton ogra­ni­czą w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, korzy­sta­ją­ce z odna­wial­nych i koge­ne­ra­cyj­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Elektrownie wod­ne, wia­tro­we i foto­wol­ta­icz­ne ener­ge­tycz­ne­go lide­ra wypro­du­ko­wa­ły w pierw­szej poło­wie tego roku o 10 pro­cent wię­cej ener­gii elek­trycz­nej niż rok temu. Wzrosła też moc zain­sta­lo­wa­na seg­men­tu źró­deł odna­wial­nych TAURONA.

Sukcesywnie reali­zu­je­my zało­że­nia Zielonego Zwrotu inwe­stu­jąc w trans­for­ma­cję mik­su ener­ge­tycz­ne­go oraz sieć ener­ge­tycz­ną. W pierw­szym pół­ro­czu 2023 roku seg­ment OZE obej­mu­ją­cy elek­trow­nie wod­ne, wia­tro­we i foto­wol­ta­icz­ne wypro­du­ko­wał o 10 pro­cent wię­cej zie­lo­nej ener­gii niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie ubie­głe­go roku - mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Korzystanie z ener­gii pocho­dzą­cej ze źró­deł odna­wial­nych jest jed­nym z klu­czo­wych dzia­łań, któ­re pozwa­la fir­mom i insty­tu­cjom reali­zo­wać zobo­wią­za­nia doty­czą­ce neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Redukcja śla­du węglo­we­go ma rów­nież istot­ne zna­cze­nie dla firm eks­por­tu­ją­cych pro­duk­ty na ryn­ki unij­ne. Emisje zwią­za­ne z wyko­rzy­sty­wa­ną do dzia­łal­no­ści danej fir­my ener­gią są wli­cza­ne do mie­rze­nia śla­du węglo­we­go przedsiębiorstw.

- Zielona ener­gia w fir­mie to korzy­ści śro­do­wi­sko­we i biz­ne­so­we. Pozwala przed­się­bior­com speł­nić coraz czę­ściej sta­wia­ne przez kon­tra­hen­tów wymo­gi zwią­za­ne z wyko­rzy­sta­niem ener­gii pocho­dzą­cej z odna­wial­nych źró­deł. Wspieramy reduk­cję śla­du węglo­we­go w dzia­łal­no­ści naszych klien­tów i dostar­cza­my roz­wią­za­nia, dzię­ki któ­rym fir­my i insty­tu­cje, korzy­sta­ją­ce z odna­wial­nych i koge­ne­ra­cyj­nych źró­deł ener­gii TAURONA będą mogły ogra­ni­czyć tyl­ko w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla o ponad milion ton - pod­kre­śla Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. 

Popularne eko

Jak pod­kre­śla­ją eks­per­ci TAURONA, rośnie zain­te­re­so­wa­nie klien­tów biz­ne­so­wych pro­duk­ta­mi ener­ge­tycz­ny­mi, któ­re są przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Jednym z nich jest EKO Premium, w któ­rym ener­gia w 100 pro­cen­tach wypro­du­ko­wa­na zosta­ła w kon­kret­nym odna­wial­nym źró­dle ener­gii Grupy TAURON, takim jak elek­trow­nia wod­na, far­ma wia­tro­wa lub insta­la­cja fotowoltaiczna.

W tym roku zie­lo­na ener­gia pod szyl­dem EKO Premium od TAURONA tra­fi­ła mię­dzy inny­mi doPZU S.A, Toyota Motor Manufacturing Poland, a tak­że do wpi­sa­nej na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO Kopalni Soli „Wieliczka”.

W przy­pad­ku ener­gii pro­du­ko­wa­nej w odna­wial­nym źró­dle ener­gii mówi się o unik­nię­tej emi­sji dwu­tlen­ku węgla, czy­li bra­ku emi­sji CO2 z tytu­łu wytwo­rze­nia tej ener­gii w insta­la­cji OZE, a nie w źró­dle kon­wen­cjo­nal­nym ener­ge­tycz­ne­go spa­la­nia paliw.

EKO Premium to pro­dukt uni­ka­to­wy na ryn­ku, bo oprócz tego, że zawie­ra Gwarancje Pochodzenia to jako jedy­ny w Polsce jest obję­ty Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. System ten jest nad­zo­ro­wa­ny przez nie­za­leż­ną insty­tu­cję, tj. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, któ­rej eks­per­ci, poza spraw­dze­niem źró­dła pocho­dze­nia ener­gii odna­wial­nej, bada­ją tak­że jego cało­ścio­wy wpływ na śro­do­wi­sko naturalne.

Więcej na biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​n​e​r​g​i​a​-​e​l​e​k​t​r​y​c​z​n​a​/​e​k​o​-​p​r​e​m​ium

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...