- reklama -
Strona głównaKlimatExtinction Rebellion przepytało Rafała ...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spo­tka­ły się w ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia z pre­zy­den­tem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spo­tka­nia w Ratuszu Miasta nie doszło­by, gdy­by wcze­śniej akty­wist­ki nie zakłó­ci­ły obrad Rady Miasta.

Aktywistki XR roz­ma­wia­ły z pre­zy­den­tem Warszawy Rafałem Trzaskowskim o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w mieście. 

Zależało nam na spo­tka­niu, ponie­waż jako XR jeste­śmy zawie­dzio­ne tym, jak wyglą­da reali­za­cja pane­lu oby­wa­tel­skie­go – Warszawskiego Panelu Klimatycznego, któ­ry zakoń­czył się w 2020 roku.

Kamila Siwek

Warszawski Panel Klimatyczny ruszył w listo­pa­dzie 2020 r. i skła­dał się z 90 loso­wo wybra­nych miesz­kań­ców sto­li­cy. We współ­pra­cy z eks­per­ta­mi przy­ję­to 49 reko­men­da­cji dla Warszawy, a pre­zy­dent Rafał Trzaskowski zade­kla­ro­wał, że roz­wią­za­nia prze­gło­so­wa­ne przez co naj­mniej 80 proc. pane­li­stów będą dla sto­li­cy wiążące. 

Stop pilotażozie! Zawieszone 

Jak prze­bie­ga reali­za­cja reko­men­da­cji Warszawskiego Panelu Klimatycznego może­my spraw­dzić w publi­ko­wa­nych regu­lar­nie rapor­tach. W tym roku w rapor­tach poja­wi­ła się nowa kate­go­ria – „zawie­szo­ne“. Dotyczy ona takich reko­men­da­cji, któ­rych reali­za­cja zosta­je odło­żo­na w cza­sie i uza­leż­nio­na od wygo­spo­da­ro­wa­nia dodat­ko­wych zaso­bów lub zmian prze­pi­sów praw­nych na pozio­mie kra­jo­wym. – czy­ta­my w rapor­cie. W mar­cu takich zawie­szo­nych reko­men­da­cji było 5, we wrze­śniu – już 7. Zawieszono m.in. opra­co­wa­nie instru­men­tów zachęt finan­so­wych i mery­to­rycz­ne­go wspar­cia inwe­sto­rów i wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści, któ­rzy zamie­rza­ją reali­zo­wać zrów­no­wa­żo­ne inwestycje.

Czytaj tak­że: Warszawa roz­wa­ża powięk­sze­nie stre­fy czy­ste­go transportu

Jeden z trzech pod­sta­wo­wych postu­la­tów XR brzmi „ponad poli­ty­ką“, co ozna­cza bez­po­śred­ni udział w podej­mo­wa­niu decy­zji o ochro­nie kli­ma­tu poprzez pane­le oby­wa­tel­skie. Tymczasem udział spo­łe­czeń­stwa w Warszawskim Panelu Klimatycznym ogra­ni­cza się do reko­men­da­cji i nie daje moż­li­wo­ści kon­tro­li dal­szych dzia­łań. W ten spo­sób nie mogą roz­li­czać mia­sta z odsu­wa­nych ter­mi­nów i okra­ja­nych pro­jek­tów do pilo­ta­żu – wska­zu­je XR.

Niewystarczający budżet bez pieniędzy z KPO

Rafał Trzaskowski mówił pod­czas spo­tka­nia o nie­wy­star­cza­ją­cym budże­cie i wstrzy­ma­nych pie­nią­dzach z KPO. 

Aktywistki zapy­ta­ły go więc o „odna­wial­ne źró­dło finan­so­wa­nia“. Magdalena Młochowska, dyrektor-​koordynatorka ds. zie­lo­nej Warszawy, wska­za­ła, że zaosz­czę­dzo­ne pie­nią­dze, np. po wymia­nie punk­tów świa­tła na LED-​owe, tra­fia­ją do dziel­nic. Natomiast inwe­sty­cje w ter­mo­mo­der­ni­za­cję są zbyt duże i mają zbyt niską sto­pę zwro­tu, by podej­mo­wać je bez pie­nię­dzy z zewnątrz. 

Prezydent zauwa­ża, że nasz głos – żąda­nie prze­my­śla­nych inwe­sty­cji w efek­tyw­ną infra­struk­tu­rę – może rów­no­wa­żyć głos dewe­lo­pe­rów, któ­rzy chcą np znacz­nie roz­bu­do­wać przedmieścia. 

Kamila Siwek

XR zamie­rza dalej roz­wi­jać temat efek­tyw­no­ści energetycznej.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu i na gruncie. Sprawdź różnice

Na awarie i uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej właściciele najczęściej nie mają wpływu. Instalację warto odpowiednio ubezpieczyć, tak by dostać nie tylko odszkodowanie za zniszczenia, ale...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...