- reklama -
Strona głównaEcoLifeEfektywny chłód ze słońca

Efektywny chłód ze słońca

Klimatyzacja może zwięk­szyć poziom auto­kon­sump­cji nawet o bli­sko 10 pro­cent w ska­li roku. Wykorzystanie 40 pro­cent ener­gii elek­trycz­nej pro­du­ko­wa­nej w domo­wej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej na wła­sne potrze­by to znacz­na opty­ma­li­za­cja opła­cal­no­ści insta­la­cji – wyni­ka z ana­liz eks­per­tów TAURONA.

Wspieramy dłu­go­fa­lo­we oszczęd­no­ści w domach naszych klien­tów i sys­te­ma­tycz­nie roz­sze­rza­my port­fo­lio pro­duk­to­we dla domu o roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce efek­tyw­ne wyko­rzy­sty­wa­nie zie­lo­nej ener­gii. Odpowiadając na rosną­ce potrze­by w zakre­sie przy­łą­cza­nia do sie­ci nowych klien­tów i nowych źró­deł ener­gii pla­nu­je­my też zwięk­sze­nie nakła­dów inwe­sty­cyj­nych na sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­ne do trzech miliar­dów zło­tych w 2024 roku, a to trzy­krot­ny wzrost w porów­na­niu z 2010 rokiem. Środki te zosta­ną prze­zna­czo­ne na przy­łą­cze­nia nowych klien­tów, w tym OZE oraz moder­ni­za­cję i prze­bu­do­wę sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nych – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Eksperci TAURONA pod­kre­śla­ją, że foto­wol­ta­ika pozo­sta­je atrak­cyj­nym i opła­cal­nym źró­dłem ener­gii dla gospo­darstw domo­wych. Na naj­więk­sze oszczęd­no­ści mogą liczyć te gospo­dar­stwa domo­we, któ­re zmak­sy­ma­li­zu­ją auto­kon­sump­cję, czy­li bie­żą­ce zuży­cie pro­du­ko­wa­nej ener­gii elek­trycz­nej. Tymczasem według badań Grupy pro­su­men­ci zuży­wa­ją śred­nio­rocz­nie jedy­nie oko­ło 20 pro­cent ener­gii ze swo­ich domo­wych insta­la­cji, resz­ta tra­fia do sie­ci dystrybucyjnej.

Zwiększenie autokonsumpcji o 10 procent

Jednym z efek­tyw­nych spo­so­bów na zwięk­sze­nie auto­kon­sump­cji wypro­du­ko­wa­nej ener­gii w cza­sie rze­czy­wi­stym jest korzy­sta­nie z klimatyzatorów.

Gospodarstwo domo­we korzy­sta­ją­ce z kli­ma­ty­za­to­ra o mocy chło­dze­nia 3,5kW, któ­ry jest eks­plo­ato­wa­ny przez czte­ry godzi­ny dzien­nie w okre­sie trzech upal­nych mie­się­cy, zuży­je przez ten czas oko­ło 300 kWh. Przy zało­że­niu, że pro­duk­cja z insta­la­cji foto­wo­ta­icz­nej i zuży­cie ener­gii w budyn­ku będzie oscy­lo­wać w gra­ni­cy 3000 kWh, takie chło­dze­nie budyn­ku w cza­sie, kie­dy ener­gii sło­necz­nej jest naj­wię­cej, pozwo­li na zwięk­sze­nie auto­kon­sump­cji nawet o bli­sko 10 pro­cent w ska­li roku.

Jednocześnie nawet 100 pro­cent ener­gii potrzeb­nej do zasi­le­nia urzą­dze­nia może pocho­dzić bez­po­śred­nio ze słoń­ca. Wystarczy odpo­wied­nie ste­ro­wa­nie urzą­dze­niem, tak by dopa­so­wać pra­cę kli­ma­ty­za­cji do warun­ków atmos­fe­rycz­nych i w momen­cie, kie­dy mamy dużo ener­gii sło­necz­nej, za pomo­cą urzą­dzeń elek­trycz­nych zamie­nić ją na kom­for­to­wy chłód w pomieszczeniach.

Warto rów­nież pamię­tać, że nowo­cze­sne kli­ma­ty­za­to­ry to tak­że rewer­syj­ne pom­py cie­pła. Takie urzą­dze­nia w okre­sie przej­ścio­wym tj. wiosna-​lato, czy jesień-​zima, pozwa­la­ją na dogrze­wa­nie nasze­go budyn­ku, co dodat­ko­wo może zwięk­szyć nasz kom­fort, zadbać o eko­lo­gię i jesz­cze bar­dziej powięk­szyć wskaź­nik auto­kon­sump­cji, na któ­rym nam tak bar­dzo zależy.

Więcej infor­ma­cji na lepiej​.tau​ron​.pl

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...