- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyBudynki oszczędne energetycznie. Tauron wspiera...

Budynki oszczędne energetycznie. Tauron wspiera efektywność w firmach

Nawet o 30 pro­cent moż­na obni­żyć rachun­ki za ener­gię w obiek­tach i budyn­kach, w któ­rych sto­so­wa­ne są roz­wią­za­nia z zakre­su efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Znaczne zmniej­sze­nie zuży­cia prą­du i cie­pła moż­na osią­gnąć już poprzez popra­wę efek­tyw­no­ści zarzą­dza­nia ukła­da­mi ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji, kli­ma­ty­za­cji w budyn­kach, co przy­no­si real­ne oszczęd­no­ści dla firm i insty­tu­cji – pod­kre­śla­ją eks­per­ci ener­ge­tycz­ne­go lidera.

Efektywność ener­ge­tycz­na ozna­cza sku­tecz­niej­sze zuży­wa­nie ener­gii. Firmy i insty­tu­cje mogą osią­gać efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną na przy­kład poprzez ogra­ni­cze­nie strat ener­gii albo wpro­wa­dze­nie nowych, roz­wią­zań, któ­re zmniej­szą zuży­cie ener­gii lub też zwięk­szą efek­tyw­ność dane­go procesu.

Poprawa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej prze­kła­da się na niż­sze kosz­ty pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Dzięki zarzą­dza­niu ener­gią moż­li­wa jest popra­wa efek­tyw­no­ści ste­ro­wa­nia róż­ny­mi ukła­da­mi poprzez dosto­so­wa­nie zuży­cia ener­gii, cie­pła i innych mediów do zmien­ne­go obcią­że­nia budyn­ku. Nasze wdro­że­nia poka­zu­ją, że w obiek­tach biu­ro­wych oszczęd­no­ści ener­ge­tycz­ne mogą wynieść od 10 do 20 pro­cent rocz­ne­go zuży­cia prą­du i cie­pła, a w przy­pad­ku cen­trów han­dlo­wych się­gać od 15 do nawet 30 pro­cent – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Widowiskowe efekty

Od trzech lat korzy­ści zwią­za­ne z zarzą­dza­niem ener­gią gene­ru­je mię­dzy inny­mi jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych i naj­więk­szych obiek­tów widowiskowo-​sportowych w Polsce, czy­li Arena Gliwice.

TAURON wspie­ra obiekt w szcze­gól­no­ści pod­czas obsłu­gi róż­nych even­tów. Celem jest zmak­sy­ma­li­zo­wa­nie efek­tyw­no­ści pra­cy urzą­dzeń odpo­wie­dzial­nych za utrzy­ma­nie bez­piecz­nych i kom­for­to­wych para­me­trów powie­trza w budyn­ku, takich jak tem­pe­ra­tu­ra, wil­got­ność czy stę­że­nie dwu­tlen­ku węgla.

- Zmaksymalizowanie efek­tyw­no­ści pra­cy urzą­dzeń w hali wido­wi­sko­wej jest szcze­gól­nie istot­ne, gdy para­me­try powie­trza muszą dyna­micz­nie nadą­żać za zmie­nia­ją­cą się licz­bą widzów i tym co dzie­je się wewnątrz hali. Zarządzanie ener­gią przy­no­si wymier­ne efek­ty i tyl­ko pod­czas ostat­nie­go roku dzię­ki zasto­so­wa­niu zarzą­dza­nia ener­gią, oszczęd­no­ści wyge­ne­ro­wa­ne w obiek­cie pod­czas imprez wynio­sły ponad 450 MWh - wyli­cza Zdzisław Wiśniewski, dyrek­tor ds. tech­nicz­nych Areny Gliwice. 

Wsparcie technologiczne

Zarządzanie ener­gią, podob­nie jak sto­so­wa­na tech­no­lo­gia do jej świad­cze­nia, to uni­ka­to­wa usłu­ga na pol­skim ryn­ku. Optymalizacja pra­cy urzą­dzeń w obiek­tach odby­wa się przy zacho­wa­niu wszel­kich para­me­trów odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia i poczu­cie kom­for­tu użyt­kow­ni­ków budynku.

System ste­ru­ją­cy jest para­me­try­zo­wa­ny indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go klien­ta i może być zmie­nia­ny dyna­micz­nie w zależ­no­ści od aktu­al­nych potrzeb. Działa on w opar­ciu o infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną ist­nie­ją­cą w budyn­ku oraz dodat­ko­we urzą­dze­nia pomia­ro­we, któ­re są mon­to­wa­ne w ramach usługi.

Więcej infor­ma­cji na biz​nes​.tau​ron​.pl/​z​a​r​z​a​d​z​a​n​i​e​-​e​n​e​r​gia

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...