- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyZrób z nami Zielony Zwrot....

Zrób z nami Zielony Zwrot. TAURON publikuje specjalny e‑book

Ponad 60 pro­cent miesz­kań­ców domów wska­zu­je eko­lo­gię, jako powód wymia­ny źró­dła cie­pła, a co trze­ci bada­ny dekla­ru­je, że dofi­nan­so­wa­nie prze­ko­na­ło­by go do wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej eko – wyni­ka z danych TAURONA. Z oka­zji Światowego Dnia Ziemi ener­ge­tycz­ny lider opu­bli­ko­wał bez­płat­ny e‑book o wymia­nie ogrzewania.

Świadomość kon­su­men­tów doty­czą­ca wpły­wu spo­so­bu funk­cjo­no­wa­nia każ­de­go z gospo­darstw domo­wych na naj­bliż­sze oto­cze­nie, w tym na jakość powie­trza sys­te­ma­tycz­nie rośnie. W ramach Zielonego Zwrotu TAURONA wspie­ra­my eko­lo­gicz­ne decy­zje kon­su­men­tów mię­dzy inny­mi poprzez nowy pro­gram dofi­na­so­wa­nia do wymia­ny ogrze­wa­nia na efek­tyw­niej­sze i bar­dziej przy­ja­zne śro­do­wi­sku – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes GrupyTAURON.

To kolej­ne dzia­ła­nie mar­ki, któ­re wpi­su­je się w Zielony Zwrot TAURONA, a któ­re­go celem jest pro­mo­wa­nie eko­lo­gicz­nych inwestycji.

Tylko w tym roku chce­my wymie­nić insta­la­cje grzew­cze w bli­sko 1000 gospo­darstw domo­wych na połu­dniu Polski – mówi Rafał Soja, pre­zes spół­ki TAURON Sprzedaż. – Konsumenci, któ­rzy zde­cy­du­ją się na wymia­nę ogrze­wa­nia w ramach pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM” mogą otrzy­mać nawet 4200 zł dofi­nan­so­wa­nia do wymia­ny ogrze­wa­nia. O dofi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się oso­by, któ­re wymie­nią sta­re ogrze­wa­nie na bar­dziej eko­lo­gicz­ne takie jak m.in. pom­pa cie­pła lub kocioł gazo­wy – wyja­śnia Soja.

Otrzymana kwo­ta jest zwol­nio­na z podat­ku, a pro­gram nie wyklu­cza moż­li­wo­ści pozy­ska­nia innych źró­deł dopłat do inwe­sty­cji, np. z ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Czyste Powietrze”.

Kwestie finan­so­we pozo­sta­ją jed­nym z naj­moc­niej­szych argu­men­tów prze­ma­wia­ją­cych za wymia­ną sta­re­go ogrze­wa­nia. Nowa tech­no­lo­gia grzew­cza spra­wi, że kosz­ty ogrze­wa­nia będą niż­sze. Wynika to przede wszyst­kim ze znacz­nie wyż­szej wydaj­no­ści nowo­cze­snych urzą­dzeń grzew­czych, czy­li lep­sze­go wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii zawar­tej w pali­wach. Sprawność ciepl­na nowo­cze­snych urzą­dzeń grzew­czych jest mini­mum 10 pro­cent wyż­sza od tra­dy­cyj­nych. W prak­ty­ce róż­ni­ce mogą się­gać 30 pro­cent, co ozna­cza, że do ogrza­nia tej samej powierzch­ni lub ilo­ści wody potrze­ba będzie mniej paliwa.

Bezpłatny e‑book, w któ­rym eks­per­ci przy­go­to­wa­li sze­reg prak­tycz­nych wska­zó­wek na temat całe­go pro­ce­su wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej eko­lo­gicz­ne dostęp­ny jest na stro­nie tau​ron​.pl/​d​o​f​i​n​a​n​s​o​w​a​nie

Bez papieru

TAURON sta­ra się być rów­nież eko w kon­tak­tach z klien­ta­mi. Przez Internet moż­na zała­twić coraz wię­cej spraw m.in. płat­no­ści online.

Dzięki temu roz­wią­za­niu w ostat­nich dwóch latach TAURON wysta­wił bli­sko 12 milio­nów elek­tro­nicz­nych fak­tur. Zastąpiły one papie­ro­we doku­men­ty, któ­rych pro­duk­cja pochło­nę­ła­by oko­ło 3000 drzew.

TAURON wdro­żył też nową stro­nę inter­ne­to­wą, dzię­ki któ­rej klien­ci mogą sko­rzy­stać z wir­tu­al­ne­go biu­ra obsłu­gi klien­ta czy dostać się na stro­nę mój-tauron.pl

Tauron przy­go­to­wał e‑book na Dzień Ziemi
- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...
A jeszcze lepsze jest to...