- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyWystarczy jeden kontrakt. Tauron ułatwia...

Wystarczy jeden kontrakt. Tauron ułatwia formalności

Blisko 70 pro­cent spraw klien­tów zała­twia­nych jest pod­czas tyl­ko jed­ne­go kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi TAURONA – wska­zu­ją bada­nia jako­ści obsłu­gi klien­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. Jako jedy­na gru­pa ener­ge­tycz­na w Polsce, TAURON wdra­ża cało­ścio­wy pro­gram usu­wa­nia barier dla klien­tów. Formalności uła­twi nowy prze­wod­nik onli­ne, przy­go­to­wa­ny rów­nież z myślą o oso­bach nie­peł­no­spraw­nych. Przewodnik dostęp­ny jest na tau​ron​.pl/​p​r​z​e​w​o​d​nik.

– Utrzymanie wyso­kich stan­dar­dów obsłu­gi klien­ta to jeden z klu­czo­wych celów Grupy TAURON w naj­bliż­szych latach. Już teraz więk­szość spraw naszych klien­tów zała­twia­nych jest pod­czas jed­ne­go kon­tak­tu z naszą obsłu­gą, a chce­my by poziom ten prze­kro­czył 90 pro­cent już w 2030 roku – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Osiągniemy to mię­dzy inny­mi poprzez roz­bu­do­wę nowo­cze­snych form kon­tak­tu dla klien­tów, roz­wi­ja­nie narzę­dzi do prze­twa­rza­nia dużych ilo­ści danych oraz zasto­so­wa­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji w pro­ce­sach biz­ne­so­wych – doda­je pre­zes TAURONA.

Łatwe formalności

Aby mak­sy­mal­nie upro­ścić for­mal­no­ści zwią­za­ne z zawie­ra­niem umów z ener­ge­tycz­nym lide­rem, eks­per­ci TAURON Sprzedaż przy­go­to­wa­li spe­cjal­ny prze­wod­nik w for­mie e‑booka, któ­ry w przy­ja­zny spo­sób pro­wa­dzi użyt­kow­ni­ka przez wszyst­kie eta­py for­mal­no­ści i pod­po­wia­da jakie doku­men­ty oraz for­mu­la­rze będą potrzebne.

Projekt został zre­ali­zo­wa­ny w ramach ini­cja­ty­wy „TAURON bez barier“, któ­ra zwięk­sza dostęp­ność usług mar­ki i uła­twia obsłu­gę klien­tów, w tym rów­nież tych ze spe­cjal­ny­mi potrzebami.

Proste i przy­ja­zne korzy­sta­nie z usług jest dome­ną naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek, chce­my, aby rów­nie moc­no było koja­rzo­ne z TAURONEM. Dlatego w rela­cji z klien­ta­mi sys­te­ma­tycz­nie usu­wa­my barie­ry komu­ni­ka­cyj­ne, archi­tek­to­nicz­ne i cyfro­we, a pozy­tyw­ne zmia­ny zacho­dzą zarów­no w naszych w punk­tach obsłu­gi klien­ta, na info­li­niach, jak i na stro­nach i ser­wi­sach internetowych.

Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż.

Dostępność dla niepełnosprawnych

Struktura nowe­go e‑booka umoż­li­wia swo­bod­ne poru­sza­nie się po inte­re­su­ją­cych czy­tel­ni­ka roz­dzia­łach, a całość jest zapro­jek­to­wa­na w taki spo­sób, by umoż­li­wić korzy­sta­nie z prze­wod­ni­ka rów­nież oso­bom nie­wi­do­mym i sła­bo­wi­dzą­cym, posłu­gu­ją­cym się czyt­ni­ka­mi ekra­nów i pro­gra­ma­mi wspo­ma­ga­ją­cy­mi czytanie.

Nad dosto­so­wa­niem publi­ka­cji do stan­dar­dów Web Content Accessibililty Guidelines (WCAG), czy­li dostęp­no­ści ser­wi­sów inter­ne­to­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych, czu­wa­li spe­cja­li­ści Fundacji Widzialni, któ­rzy na co dzień zaj­mu­ją się popra­wą dostęp­no­ści tre­ści dla osób nie­wi­dzą­cych oraz aktyw­nie prze­ciw­dzia­ła­ją wyklu­cze­niu cyfro­we­mu i społecznemu.

Przewodnik dostęp­ny jest na: tau​ron​.pl/​p​r​z​e​w​o​d​nik

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...
A jeszcze lepsze jest to...