- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyWystarczy jeden kontrakt. Tauron ułatwia...

Wystarczy jeden kontrakt. Tauron ułatwia formalności

Blisko 70 pro­cent spraw klien­tów zała­twia­nych jest pod­czas tyl­ko jed­ne­go kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi TAURONA – wska­zu­ją bada­nia jako­ści obsłu­gi klien­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. Jako jedy­na gru­pa ener­ge­tycz­na w Polsce, TAURON wdra­ża cało­ścio­wy pro­gram usu­wa­nia barier dla klien­tów. Formalności uła­twi nowy prze­wod­nik onli­ne, przy­go­to­wa­ny rów­nież z myślą o oso­bach nie­peł­no­spraw­nych. Przewodnik dostęp­ny jest na tau​ron​.pl/​p​r​z​e​w​o​d​nik.

– Utrzymanie wyso­kich stan­dar­dów obsłu­gi klien­ta to jeden z klu­czo­wych celów Grupy TAURON w naj­bliż­szych latach. Już teraz więk­szość spraw naszych klien­tów zała­twia­nych jest pod­czas jed­ne­go kon­tak­tu z naszą obsłu­gą, a chce­my by poziom ten prze­kro­czył 90 pro­cent już w 2030 roku – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Osiągniemy to mię­dzy inny­mi poprzez roz­bu­do­wę nowo­cze­snych form kon­tak­tu dla klien­tów, roz­wi­ja­nie narzę­dzi do prze­twa­rza­nia dużych ilo­ści danych oraz zasto­so­wa­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji w pro­ce­sach biz­ne­so­wych – doda­je pre­zes TAURONA.

Łatwe formalności

Aby mak­sy­mal­nie upro­ścić for­mal­no­ści zwią­za­ne z zawie­ra­niem umów z ener­ge­tycz­nym lide­rem, eks­per­ci TAURON Sprzedaż przy­go­to­wa­li spe­cjal­ny prze­wod­nik w for­mie e‑booka, któ­ry w przy­ja­zny spo­sób pro­wa­dzi użyt­kow­ni­ka przez wszyst­kie eta­py for­mal­no­ści i pod­po­wia­da jakie doku­men­ty oraz for­mu­la­rze będą potrzebne.

Projekt został zre­ali­zo­wa­ny w ramach ini­cja­ty­wy „TAURON bez barier“, któ­ra zwięk­sza dostęp­ność usług mar­ki i uła­twia obsłu­gę klien­tów, w tym rów­nież tych ze spe­cjal­ny­mi potrzebami.

Proste i przy­ja­zne korzy­sta­nie z usług jest dome­ną naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek, chce­my, aby rów­nie moc­no było koja­rzo­ne z TAURONEM. Dlatego w rela­cji z klien­ta­mi sys­te­ma­tycz­nie usu­wa­my barie­ry komu­ni­ka­cyj­ne, archi­tek­to­nicz­ne i cyfro­we, a pozy­tyw­ne zmia­ny zacho­dzą zarów­no w naszych w punk­tach obsłu­gi klien­ta, na info­li­niach, jak i na stro­nach i ser­wi­sach internetowych.

Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż.

Dostępność dla niepełnosprawnych

Struktura nowe­go e‑booka umoż­li­wia swo­bod­ne poru­sza­nie się po inte­re­su­ją­cych czy­tel­ni­ka roz­dzia­łach, a całość jest zapro­jek­to­wa­na w taki spo­sób, by umoż­li­wić korzy­sta­nie z prze­wod­ni­ka rów­nież oso­bom nie­wi­do­mym i sła­bo­wi­dzą­cym, posłu­gu­ją­cym się czyt­ni­ka­mi ekra­nów i pro­gra­ma­mi wspo­ma­ga­ją­cy­mi czytanie.

Nad dosto­so­wa­niem publi­ka­cji do stan­dar­dów Web Content Accessibililty Guidelines (WCAG), czy­li dostęp­no­ści ser­wi­sów inter­ne­to­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych, czu­wa­li spe­cja­li­ści Fundacji Widzialni, któ­rzy na co dzień zaj­mu­ją się popra­wą dostęp­no­ści tre­ści dla osób nie­wi­dzą­cych oraz aktyw­nie prze­ciw­dzia­ła­ją wyklu­cze­niu cyfro­we­mu i społecznemu.

Przewodnik dostęp­ny jest na: tau​ron​.pl/​p​r​z​e​w​o​d​nik

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...