- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjny„W internetowym oceanie nie daj...

„W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”. TAURON przestrzega

Jak bro­nić się przed phi­shin­giem – poka­zu­je w nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej Grupa TAURON. Głównym tema­tem akcji infor­ma­cyj­nej są zagro­że­nia, jakie nio­są ze sobą tzw. prze­stęp­stwa phi­shin­go­we. TAURON wyja­śnia, jak roz­po­znać dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­ców, jak nie dać się oszu­kać i jak reago­wać na tego typu działania.

Phishing to meto­da oszu­stwa pole­ga­ją­ca na tym, że prze­stęp­cy pod­szy­wa­ją się pod zna­ne insty­tu­cje, fir­my czy ban­ki w celu wyłu­dze­nia danych wraż­li­wych, a w kon­se­kwen­cji tak­że pie­nię­dzy. To coraz bar­dziej popu­lar­ny spo­sób dzia­ła­nia prze­stęp­ców. Na nega­tyw­ne skut­ki phi­shin­gu szcze­gól­nie nara­żo­ne są oso­by, któ­re nie posia­da­ją wystar­cza­ją­cej wie­dzy do bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nie zna­ją metod wyko­rzy­sty­wa­nych przez oszu­stów, a więc nie wie­dzą, jak się przed taki­mi prze­stęp­stwa­mi ochronić.

– Okres pan­de­mii oraz inwa­zja Rosji na Ukrainę spra­wia­ją, że jeste­śmy szcze­gól­nie nara­że­ni na dzia­ła­nia oszu­stów w prze­strze­ni inter­ne­to­wej. Dlatego wła­śnie teraz waż­ne jest, aby­śmy potra­fi­li roz­po­znać i odpo­wied­nio reago­wać na dzia­ła­nia, co do któ­rych mamy podej­rze­nie, że mogą być for­mą oszu­stwa – tłu­ma­czy Artur Michałowski, p.o. pre­ze­sa zarzą­du TAURON Polska Energia. – Taka wie­dza pozwo­li nie tyl­ko chro­nić dane oso­bo­we, ale rów­nież spra­wi, że prze­stęp­cy nie będą mie­li dostę­pu do naszych pie­nię­dzy – doda­je Michałowski.

Wyłącz emocje

Działania phi­shin­go­we są sku­tecz­ne, bo prze­stęp­cy odwo­łu­ją się do emo­cji. Starają się na przy­kład wzbu­dzić naszą radość albo wywo­łać strach. Dlatego – jeże­li otrzy­masz infor­ma­cję o nie­spo­dzie­wa­nej wygra­nej lub wezwa­nie do natych­mia­sto­we­go prze­ka­za­nia pie­nię­dzy za pomo­cą załą­czo­ne­go lin­ka – powi­nie­neś nabrać podej­rzeń. Nie dzia­łaj pod wpły­wem chwi­li i nie kli­kaj w załą­czo­ne linki.

Pamiętaj, żad­na insty­tu­cja (ani bank, ani poli­cja, ani jaki­kol­wiek urząd) nie pro­si o zapła­tę należ­no­ści na wska­za­ne w wia­do­mo­ściach dane.

Co zdradza oszusta

By wyłu­dzić dane oso­bo­we lub pie­nią­dze, oszust sta­ra się upodob­nić do ory­gi­na­łu. Na przy­kład wysy­ła wia­do­mość e‑mail naśla­du­ją­cą jakąś fir­mę lub insty­tu­cję. Dlatego spraw­dzaj adres nadaw­cy i wery­fi­kuj – bez kli­ka­nia – poda­ny link.

Pamiętaj, już pobież­na oce­na wyglą­du maila pozwa­la wstęp­nie oce­nić, czy na pew­no masz do czy­nie­nia z auten­tycz­ną wia­do­mo­ścią. Oszusta naj­czę­ściej zdra­dza­ją błę­dy języ­ko­we, np. brak pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (takich jak: „ą“, „ę“, „ż“, „ś“, „ź“).

Co zrobić, jeżeli wiadomość jest fałszywa

Do cza­su aż nie upew­nisz się, że wia­do­mość jest praw­dzi­wa: nie kli­kaj w powią­za­ne z nią lin­ki, nie odpo­wia­daj, nie otwie­raj załącz­ni­ków. Możesz też poin­for­mo­wać insty­tu­cję, pod któ­rą pod­szy­wa się oszust, o incy­den­cie. Dzięki temu będzie ona mogła pod­jąć odpo­wied­nie dzia­ła­nie i ostrzec swo­ich klien­tów przed poten­cjal­nym zagrożeniem.

Te i inne prak­tycz­ne wska­zów­ki doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie znaj­du­ją się w porad­ni­ku przy­go­to­wa­nym przez eks­per­tów TAURONA. Bezpłatny porad­nik moż­na pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​two . W ramach kam­pa­nii „W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk” na plat­for­mie lepiej​.tau​ron​.pl publi­ko­wa­ny będzie rów­nież cykl arty­ku­łów zwią­za­nych z bez­piecz­nym korzy­sta­niem z inter­ne­tu oraz roz­po­zna­wa­niem metod dzia­ła­nia prze­stęp­ców w sieci. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...