- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjny„W internetowym oceanie nie daj...

„W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”. TAURON przestrzega

Jak bro­nić się przed phi­shin­giem – poka­zu­je w nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej Grupa TAURON. Głównym tema­tem akcji infor­ma­cyj­nej są zagro­że­nia, jakie nio­są ze sobą tzw. prze­stęp­stwa phi­shin­go­we. TAURON wyja­śnia, jak roz­po­znać dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­ców, jak nie dać się oszu­kać i jak reago­wać na tego typu działania.

Phishing to meto­da oszu­stwa pole­ga­ją­ca na tym, że prze­stęp­cy pod­szy­wa­ją się pod zna­ne insty­tu­cje, fir­my czy ban­ki w celu wyłu­dze­nia danych wraż­li­wych, a w kon­se­kwen­cji tak­że pie­nię­dzy. To coraz bar­dziej popu­lar­ny spo­sób dzia­ła­nia prze­stęp­ców. Na nega­tyw­ne skut­ki phi­shin­gu szcze­gól­nie nara­żo­ne są oso­by, któ­re nie posia­da­ją wystar­cza­ją­cej wie­dzy do bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nie zna­ją metod wyko­rzy­sty­wa­nych przez oszu­stów, a więc nie wie­dzą, jak się przed taki­mi prze­stęp­stwa­mi ochronić.

– Okres pan­de­mii oraz inwa­zja Rosji na Ukrainę spra­wia­ją, że jeste­śmy szcze­gól­nie nara­że­ni na dzia­ła­nia oszu­stów w prze­strze­ni inter­ne­to­wej. Dlatego wła­śnie teraz waż­ne jest, aby­śmy potra­fi­li roz­po­znać i odpo­wied­nio reago­wać na dzia­ła­nia, co do któ­rych mamy podej­rze­nie, że mogą być for­mą oszu­stwa – tłu­ma­czy Artur Michałowski, p.o. pre­ze­sa zarzą­du TAURON Polska Energia. – Taka wie­dza pozwo­li nie tyl­ko chro­nić dane oso­bo­we, ale rów­nież spra­wi, że prze­stęp­cy nie będą mie­li dostę­pu do naszych pie­nię­dzy – doda­je Michałowski.

Wyłącz emocje

Działania phi­shin­go­we są sku­tecz­ne, bo prze­stęp­cy odwo­łu­ją się do emo­cji. Starają się na przy­kład wzbu­dzić naszą radość albo wywo­łać strach. Dlatego – jeże­li otrzy­masz infor­ma­cję o nie­spo­dzie­wa­nej wygra­nej lub wezwa­nie do natych­mia­sto­we­go prze­ka­za­nia pie­nię­dzy za pomo­cą załą­czo­ne­go lin­ka – powi­nie­neś nabrać podej­rzeń. Nie dzia­łaj pod wpły­wem chwi­li i nie kli­kaj w załą­czo­ne linki.

Pamiętaj, żad­na insty­tu­cja (ani bank, ani poli­cja, ani jaki­kol­wiek urząd) nie pro­si o zapła­tę należ­no­ści na wska­za­ne w wia­do­mo­ściach dane.

Co zdradza oszusta

By wyłu­dzić dane oso­bo­we lub pie­nią­dze, oszust sta­ra się upodob­nić do ory­gi­na­łu. Na przy­kład wysy­ła wia­do­mość e-​mail naśla­du­ją­cą jakąś fir­mę lub insty­tu­cję. Dlatego spraw­dzaj adres nadaw­cy i wery­fi­kuj – bez kli­ka­nia – poda­ny link.

Pamiętaj, już pobież­na oce­na wyglą­du maila pozwa­la wstęp­nie oce­nić, czy na pew­no masz do czy­nie­nia z auten­tycz­ną wia­do­mo­ścią. Oszusta naj­czę­ściej zdra­dza­ją błę­dy języ­ko­we, np. brak pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (takich jak: „ą”, „ę”, „ż”, „ś”, „ź”).

Co zrobić, jeżeli wiadomość jest fałszywa

Do cza­su aż nie upew­nisz się, że wia­do­mość jest praw­dzi­wa: nie kli­kaj w powią­za­ne z nią lin­ki, nie odpo­wia­daj, nie otwie­raj załącz­ni­ków. Możesz też poin­for­mo­wać insty­tu­cję, pod któ­rą pod­szy­wa się oszust, o incy­den­cie. Dzięki temu będzie ona mogła pod­jąć odpo­wied­nie dzia­ła­nie i ostrzec swo­ich klien­tów przed poten­cjal­nym zagrożeniem.

Te i inne prak­tycz­ne wska­zów­ki doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie znaj­du­ją się w porad­ni­ku przy­go­to­wa­nym przez eks­per­tów TAURONA. Bezpłatny porad­nik moż­na pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​two . W ramach kam­pa­nii „W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk” na plat­for­mie lepiej​.tau​ron​.pl publi­ko­wa­ny będzie rów­nież cykl arty­ku­łów zwią­za­nych z bez­piecz­nym korzy­sta­niem z inter­ne­tu oraz roz­po­zna­wa­niem metod dzia­ła­nia prze­stęp­ców w sieci. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł