- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjny„W internetowym oceanie nie daj...

„W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”. TAURON przestrzega

Jak bro­nić się przed phi­shin­giem – poka­zu­je w nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej Grupa TAURON. Głównym tema­tem akcji infor­ma­cyj­nej są zagro­że­nia, jakie nio­są ze sobą tzw. prze­stęp­stwa phi­shin­go­we. TAURON wyja­śnia, jak roz­po­znać dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­ców, jak nie dać się oszu­kać i jak reago­wać na tego typu działania.

Phishing to meto­da oszu­stwa pole­ga­ją­ca na tym, że prze­stęp­cy pod­szy­wa­ją się pod zna­ne insty­tu­cje, fir­my czy ban­ki w celu wyłu­dze­nia danych wraż­li­wych, a w kon­se­kwen­cji tak­że pie­nię­dzy. To coraz bar­dziej popu­lar­ny spo­sób dzia­ła­nia prze­stęp­ców. Na nega­tyw­ne skut­ki phi­shin­gu szcze­gól­nie nara­żo­ne są oso­by, któ­re nie posia­da­ją wystar­cza­ją­cej wie­dzy do bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nie zna­ją metod wyko­rzy­sty­wa­nych przez oszu­stów, a więc nie wie­dzą, jak się przed taki­mi prze­stęp­stwa­mi ochronić.

– Okres pan­de­mii oraz inwa­zja Rosji na Ukrainę spra­wia­ją, że jeste­śmy szcze­gól­nie nara­że­ni na dzia­ła­nia oszu­stów w prze­strze­ni inter­ne­to­wej. Dlatego wła­śnie teraz waż­ne jest, aby­śmy potra­fi­li roz­po­znać i odpo­wied­nio reago­wać na dzia­ła­nia, co do któ­rych mamy podej­rze­nie, że mogą być for­mą oszu­stwa – tłu­ma­czy Artur Michałowski, p.o. pre­ze­sa zarzą­du TAURON Polska Energia. – Taka wie­dza pozwo­li nie tyl­ko chro­nić dane oso­bo­we, ale rów­nież spra­wi, że prze­stęp­cy nie będą mie­li dostę­pu do naszych pie­nię­dzy – doda­je Michałowski.

Wyłącz emocje

Działania phi­shin­go­we są sku­tecz­ne, bo prze­stęp­cy odwo­łu­ją się do emo­cji. Starają się na przy­kład wzbu­dzić naszą radość albo wywo­łać strach. Dlatego – jeże­li otrzy­masz infor­ma­cję o nie­spo­dzie­wa­nej wygra­nej lub wezwa­nie do natych­mia­sto­we­go prze­ka­za­nia pie­nię­dzy za pomo­cą załą­czo­ne­go lin­ka – powi­nie­neś nabrać podej­rzeń. Nie dzia­łaj pod wpły­wem chwi­li i nie kli­kaj w załą­czo­ne linki.

Pamiętaj, żad­na insty­tu­cja (ani bank, ani poli­cja, ani jaki­kol­wiek urząd) nie pro­si o zapła­tę należ­no­ści na wska­za­ne w wia­do­mo­ściach dane.

Co zdradza oszusta

By wyłu­dzić dane oso­bo­we lub pie­nią­dze, oszust sta­ra się upodob­nić do ory­gi­na­łu. Na przy­kład wysy­ła wia­do­mość e‑mail naśla­du­ją­cą jakąś fir­mę lub insty­tu­cję. Dlatego spraw­dzaj adres nadaw­cy i wery­fi­kuj – bez kli­ka­nia – poda­ny link.

Pamiętaj, już pobież­na oce­na wyglą­du maila pozwa­la wstęp­nie oce­nić, czy na pew­no masz do czy­nie­nia z auten­tycz­ną wia­do­mo­ścią. Oszusta naj­czę­ściej zdra­dza­ją błę­dy języ­ko­we, np. brak pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (takich jak: „ą“, „ę“, „ż“, „ś“, „ź“).

Co zrobić, jeżeli wiadomość jest fałszywa

Do cza­su aż nie upew­nisz się, że wia­do­mość jest praw­dzi­wa: nie kli­kaj w powią­za­ne z nią lin­ki, nie odpo­wia­daj, nie otwie­raj załącz­ni­ków. Możesz też poin­for­mo­wać insty­tu­cję, pod któ­rą pod­szy­wa się oszust, o incy­den­cie. Dzięki temu będzie ona mogła pod­jąć odpo­wied­nie dzia­ła­nie i ostrzec swo­ich klien­tów przed poten­cjal­nym zagrożeniem.

Te i inne prak­tycz­ne wska­zów­ki doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie znaj­du­ją się w porad­ni­ku przy­go­to­wa­nym przez eks­per­tów TAURONA. Bezpłatny porad­nik moż­na pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​two . W ramach kam­pa­nii „W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk” na plat­for­mie lepiej​.tau​ron​.pl publi­ko­wa­ny będzie rów­nież cykl arty­ku­łów zwią­za­nych z bez­piecz­nym korzy­sta­niem z inter­ne­tu oraz roz­po­zna­wa­niem metod dzia­ła­nia prze­stęp­ców w sieci. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
A jeszcze lepsze jest to...