- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTysiące drzew zamiast papieru. Zgarnij...

Tysiące drzew zamiast papieru. Zgarnij kasę od TAURONA

30 zło­tych spe­cjal­ne­go bonu­su ofe­ru­je TAURON klien­tom, któ­rzy zde­cy­du­ją się przejść na e‑fakturę. Klienci TAURONA, któ­rzy zre­zy­gno­wa­li z papie­ru w cią­gu ostat­nich dwóch lat uchro­ni­li przed wycin­ką bli­sko 3000 drzew. W tym cza­sie udział płat­no­ści onli­ne w fir­mie prze­kro­czył 80 pro­cent.

Jak wska­zu­ją sta­ty­sty­ki w Polsce rocz­nie zuży­wa się 143 kilo­gra­my papie­ru tyl­ko na jed­ną oso­bę. Każda, nawet nie­wiel­ka zmia­na nawy­ków zmie­rza­ją­ca do ogra­ni­cze­nia jego uży­wa­nia, real­nie wpły­wa na ochro­nę pla­ne­ty. W ramach Zielonego Zwrotu TAURON roz­po­czął akcję infor­mu­ją­cą o zale­tach e‑faktury, fir­ma nagra­dza też klien­tów za jej aktywację.

Umożliwienie klien­tom spraw­nej reali­za­cji ich spraw na odle­głość sta­ło się we współ­cze­snym świe­cie nie tyl­ko wymo­giem, ale i zna­kiem roz­po­znaw­czym wia­ry­god­nych marek.Dlatego w TAURONIE sta­wia­my na roz­wią­za­nia onli­ne, któ­re sprzy­ja­ją śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu, a jed­no­cze­śnie uła­twia­ją klien­tom codzien­ne życie – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Z inter­ne­to­we­go kon­ta klien­ta Mój TAURON korzy­sta­ją już bli­sko 2 milio­ny kon­su­men­tów, któ­rzy w wygod­ny i bez­piecz­ny spo­sób mogą m.in. moni­to­ro­wać swo­je roz­li­cze­nia, nie gene­ru­jąc przy tym sto­sów papie­ro­wych doku­men­tów – doda­je pre­zes.

Jak wyni­ka z badań TAURONA, kon­su­men­ci zapy­ta­ni o głów­ne powo­dy korzy­sta­nia z e‑faktury wska­zu­ją przede wszyst­kim na wygo­dę tego roz­wią­za­nia oraz reduk­cję zuży­cia papie­ru. Większość z respon­den­tów zade­kla­ro­wa­ło, że pod­czas podej­mo­wa­nia codzien­nych decy­zji bie­rze pod uwa­gę ich wpływ na śro­do­wi­sko, a nie­mal co czwar­ty z bada­nych zgo­dził się ze stwier­dze­niem, że ochro­na śro­do­wi­ska to waż­ny temat.

Faktura online z bonusem

W minio­nych dwóch latach TAURON wysta­wił bli­sko 12 milio­nów elek­tro­nicz­nych fak­tur. Zastąpiły one papie­ro­we doku­men­ty, któ­rych pro­duk­cja pochło­nę­ła­by oko­ło 3000 drzew. Energetyczny lider chce w nowej akcji infor­ma­cyj­nej dotrzeć do klien­tów, któ­rzy do tej pory się na nią nie zde­cy­do­wa­li, tak, aby pozna­li korzy­ści wyni­ka­ją­ce z jej sto­so­wa­nia dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Przechodzenie klien­tów na cyfro­wą for­mę roz­li­cza­nia to dodat­ko­wo dla Grupy TAURON spo­sób na racjo­nal­ne zarzą­dza­nie kosz­ta­mi przy jed­no­cze­snym wzro­ście satys­fak­cji klien­tów z jej usług. E‑faktura to fak­tu­ra w wygod­nej for­mie elek­tro­nicz­nej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowo­dem sprze­da­ży, jak fak­tu­ra papierowa. 

Za przej­ście na eko­lo­gicz­ną fak­tu­rę TAURON ofe­ru­je bonus 30 zło­tych w posta­ci zwro­tu za prąd. Kwota zosta­nie zaksię­go­wa­na na kon­cie roz­li­cze­nio­wym klien­ta. Akcja trwa do koń­ca lipca. 

Szczegóły na temat akcji znaj­du­ją się na stro­nie: www​.tau​ron​.pl/​e​f​a​k​t​ura

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...