- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTysiące drzew zamiast papieru. Zgarnij...

Tysiące drzew zamiast papieru. Zgarnij kasę od TAURONA

- reklama -

30 zło­tych spe­cjal­ne­go bonu­su ofe­ru­je TAURON klien­tom, któ­rzy zde­cy­du­ją się przejść na e-​fakturę. Klienci TAURONA, któ­rzy zre­zy­gno­wa­li z papie­ru w cią­gu ostat­nich dwóch lat uchro­ni­li przed wycin­ką bli­sko 3000 drzew. W tym cza­sie udział płat­no­ści onli­ne w fir­mie prze­kro­czył 80 pro­cent.

Jak wska­zu­ją sta­ty­sty­ki w Polsce rocz­nie zuży­wa się 143 kilo­gra­my papie­ru tyl­ko na jed­ną oso­bę. Każda, nawet nie­wiel­ka zmia­na nawy­ków zmie­rza­ją­ca do ogra­ni­cze­nia jego uży­wa­nia, real­nie wpły­wa na ochro­nę pla­ne­ty. W ramach Zielonego Zwrotu TAURON roz­po­czął akcję infor­mu­ją­cą o zale­tach e-​faktury, fir­ma nagra­dza też klien­tów za jej aktywację.

– Umożliwienie klien­tom spraw­nej reali­za­cji ich spraw na odle­głość sta­ło się we współ­cze­snym świe­cie nie tyl­ko wymo­giem, ale i zna­kiem roz­po­znaw­czym wia­ry­god­nych marek.Dlatego w TAURONIE sta­wia­my na roz­wią­za­nia onli­ne, któ­re sprzy­ja­ją śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu, a jed­no­cze­śnie uła­twia­ją klien­tom codzien­ne życie – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Z inter­ne­to­we­go kon­ta klien­ta Mój TAURON korzy­sta­ją już bli­sko 2 milio­ny kon­su­men­tów, któ­rzy w wygod­ny i bez­piecz­ny spo­sób mogą m.in. moni­to­ro­wać swo­je roz­li­cze­nia, nie gene­ru­jąc przy tym sto­sów papie­ro­wych doku­men­tów – doda­je pre­zes.

Jak wyni­ka z badań TAURONA, kon­su­men­ci zapy­ta­ni o głów­ne powo­dy korzy­sta­nia z e-​faktury wska­zu­ją przede wszyst­kim na wygo­dę tego roz­wią­za­nia oraz reduk­cję zuży­cia papie­ru. Większość z respon­den­tów zade­kla­ro­wa­ło, że pod­czas podej­mo­wa­nia codzien­nych decy­zji bie­rze pod uwa­gę ich wpływ na śro­do­wi­sko, a nie­mal co czwar­ty z bada­nych zgo­dził się ze stwier­dze­niem, że ochro­na śro­do­wi­ska to waż­ny temat.

Faktura online z bonusem

W minio­nych dwóch latach TAURON wysta­wił bli­sko 12 milio­nów elek­tro­nicz­nych fak­tur. Zastąpiły one papie­ro­we doku­men­ty, któ­rych pro­duk­cja pochło­nę­ła­by oko­ło 3000 drzew. Energetyczny lider chce w nowej akcji infor­ma­cyj­nej dotrzeć do klien­tów, któ­rzy do tej pory się na nią nie zde­cy­do­wa­li, tak, aby pozna­li korzy­ści wyni­ka­ją­ce z jej sto­so­wa­nia dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Przechodzenie klien­tów na cyfro­wą for­mę roz­li­cza­nia to dodat­ko­wo dla Grupy TAURON spo­sób na racjo­nal­ne zarzą­dza­nie kosz­ta­mi przy jed­no­cze­snym wzro­ście satys­fak­cji klien­tów z jej usług. E-​faktura to fak­tu­ra w wygod­nej for­mie elek­tro­nicz­nej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowo­dem sprze­da­ży, jak fak­tu­ra papierowa. 

Za przej­ście na eko­lo­gicz­ną fak­tu­rę TAURON ofe­ru­je bonus 30 zło­tych w posta­ci zwro­tu za prąd. Kwota zosta­nie zaksię­go­wa­na na kon­cie roz­li­cze­nio­wym klien­ta. Akcja trwa do koń­ca lipca. 

Szczegóły na temat akcji znaj­du­ją się na stro­nie: www​.tau​ron​.pl/​e​f​a​k​t​ura

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...