- reklama -
Strona głównaEnergiaTAURON oznacza wiarygodny. Nowe wyniki...

TAURON oznacza wiarygodny. Nowe wyniki badań

Ponad 80 pro­cent kon­su­men­tów korzy­sta­ją­cych z usług ser­wi­san­tów TAURONA dekla­ru­je chęć ponow­ne­go sko­rzy­sta­nia z nich w przy­szło­ści – wyni­ka z naj­now­szych badań. TAURON ruszył z kam­pa­nią wspie­ra­ją­cą kon­su­men­tów w świa­do­mym wybo­rze wia­ry­god­ne­go part­ne­ra w roz­wią­za­niach dla domu. Z badań wyni­ka, że bli­sko 70 pro­cent klien­tów zde­cy­do­wa­nie pole­ci­ło­by pro­duk­ty i usłu­gi TAURONA swo­im bliskim.

W wyma­ga­ją­cym oto­cze­niu eko­no­micz­nym kon­su­men­ci pre­fe­ru­ją wybór wia­ry­god­nych i spraw­dzo­nych jako­ścio­wo marek. Wspieramy takie świa­do­me decy­zje mię­dzy inny­mi poprzez kam­pa­nie infor­ma­cyj­ne i dostar­cza­nie war­to­ścio­wych mate­ria­łów w posta­ci dzie­sią­tek porad­ni­ków, e‑booków czy blo­gu, zwią­za­nych z domo­wą ener­ge­ty­ką, oszczęd­no­ścia­mi i technologią.

Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON

Finansowe wsparcie

Tylko w tym roku TAURON chce wymie­nić insta­la­cje grzew­cze w bli­sko 1000 gospo­darstw domo­wych na połu­dniu Polski. Bezpłatny e‑book, w któ­rym eks­per­ci przy­go­to­wa­li sze­reg prak­tycz­nych wska­zó­wek na temat całe­go pro­ce­su wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej eko­lo­gicz­ne moż­na zna­leźć na stro­nie tau​ron​.pl/​d​o​f​i​n​a​n​s​o​w​a​nie 

Konsumenci, któ­rzy zde­cy­du­ją się na wymia­nę ogrze­wa­nia w ramach pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM” mogą otrzy­mać nawet 4200 zł dofi­nan­so­wa­nia do wymia­ny ogrze­wa­nia. O dofi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się oso­by, któ­re wymie­nią sta­re ogrze­wa­nie na bar­dziej eko­lo­gicz­ne takie jak m.in. pom­pa cie­pła lub kocioł gazowy.

W zakre­sie wspar­cia ser­wi­so­we­go obsłu­gu­je­my już ponad 1,6 mln klien­tów, z któ­rych więk­szość dekla­ru­je chęć sko­rzy­sta­nia z tych usług w przy­szło­ści, doce­nia­jąc ich jakość. Dzięki temu, że kon­cen­tru­je­my się na zbu­do­wa­niu trwa­łych rela­cji z odbior­ca­mi pro­duk­tów i usług, podob­ne tren­dy widzi­my wśród klien­tów naszych tech­no­lo­gii grzew­czych.

Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Otrzymana kwo­ta jest zwol­nio­na z podat­ku, a pro­gram nie wyklu­cza moż­li­wo­ści pozy­ska­nia innych źró­deł dopłat do inwe­sty­cji np. z ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Czyste Powietrze”.

Popularny prąd ze słońca

W cią­gu ostat­nie­go roku nastą­pi­ło znacz­ne przy­spie­sze­nie w zakre­sie budo­wy indy­wi­du­al­nych, pro­su­menc­kich insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych. W tym aspek­cie TAURON stał się part­ne­rem, a rela­cja dostawca-​odbiorca ewo­lu­uje w kie­run­ku dzie­le­nia się usługami.

Eksperci TAURONA wspie­ra­ją pro­su­men­tów na każ­dym eta­pie inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę, począw­szy od zapla­no­wa­nia insta­la­cji aż po jej mon­taż. Indywidualny dobór roz­wią­zań jest reali­zo­wa­ny na pod­sta­wie bez­płat­ne­go audy­tu foto­wol­ta­icz­ne­go nie­ru­cho­mo­ści i ana­li­zy zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elektryczną.

Przy reali­za­cji inwe­sty­cji w PV klien­ci TAURONA mogą sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia ofe­ro­wa­ne­go w ramach pro­gra­mu „Mój Prąd”, a dodat­ko­wo przy zaku­pie pom­py cie­pła z dota­cji TAURONA w ramach pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”.

Kampania pod hasłem „Postaw na pew­ność i bez­pie­czeń­stwo” emi­to­wa­na będzie w mediach ogól­no­pol­skich, lokal­nych i w inter­ne­cie do koń­ca czerw­ca. Porady eks­per­tów TAURONA doty­czą­ce efek­tyw­nych roz­wią­zań ener­ge­tycz­nych dla domu będą publi­ko­wa­ne mię­dzy inny­mi poprzez porad­ni­ki dołą­cza­ne do lokal­nej pra­sy, a tak­że kolej­ny e‑book i publi­ka­cje w ser­wi­sie blo­go­wym lepiej​.tau​ron​.pl.

Więcej na temat kam­pa­nii na: tau​ron​.pl/​p​e​w​n​a​o​f​e​rta.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
A jeszcze lepsze jest to...