- reklama -
Strona głównaEnergiaPrąd ze słońca napędzi oszczędności...

Prąd ze słońca napędzi oszczędności dla firm. Poradnik TAURONA dla biznesu

Nawet o bli­sko 80 pro­cent może zmniej­szyć swo­je kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej fir­ma, któ­ra zain­we­stu­je w pane­le foto­wol­ta­icz­ne – wyni­ka z wyli­czeń TAURONA. Zdaniem eks­per­tów tech­no­lo­gia ta jest jed­nym z klu­czo­wych roz­wią­zań gene­ru­ją­cych oszczęd­no­ści w biz­ne­sie. Jak z niej sko­rzy­stać, TAURON wyja­śnia w dar­mo­wym ebooku.

Odnawialne źró­dła ener­gii sta­no­wią pod­sta­wę Zielonego Zwrotu TAURONA, czy­li naszej stra­te­gii. Szczególnie istot­na pozo­sta­je w tym kon­tek­ście foto­wol­ta­ika. Wspieramy jej roz­wój mię­dzy inny­mi poprzez kom­plek­so­wą ofer­tę inwe­sty­cyj­ną dla małych i więk­szych firm, dzię­ki któ­rej mogą one zmniej­szać swo­ją zależ­ność od wahań ryn­ko­wych cen ener­gii i w kon­se­kwen­cji zna­czą­co obni­żyć rocz­ne rachun­ki za ener­gię – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Do sie­ci dys­try­bu­cyj­nej TAURONA pod­łą­czo­na jest już bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce. Począwszy od lip­ca roz­po­czął w prak­ty­ce funk­cjo­no­wa­nie nowy sys­tem roz­li­czeń pro­su­men­tów, czy­li tzw. net-​biling, w któ­rym pro­su­ment jest aktyw­nym uczest­ni­kiem rynku.

Oszczędności

Eksperci TAURONA pod­kre­śla­ją, że foto­wol­ta­ika pozo­sta­je atrak­cyj­nym i opła­cal­nym źró­dłem ener­gii zarów­no dla małych, jaki i więk­szych firm – szcze­gól­nie tych, któ­re zmak­sy­ma­li­zu­ją swo­ją autokonsumpcję.

Fotowoltaika to dla firm roz­wią­za­nie gene­ru­ją­ce korzy­ści finan­so­we w trud­nym oto­cze­niu mar­ko­eko­no­micz­nym. Przykładowo,  śred­niej wiel­ko­ści fir­ma pro­duk­cyj­na, któ­ra zde­cy­du­je się na mon­taż naj­czę­ściej wybie­ra­nej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej o mocy 50 kWp, może dzię­ki niej zaosz­czę­dzić w cią­gu roku od bli­sko 60 do pra­wie 80 pro­cent wydat­ków na ener­gię – wska­zu­je Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż odpo­wie­dzial­ny za rynek biznesowy.

Obok ponie­sio­nych nakła­dów i spo­so­bu finan­so­wa­nia naj­waż­niej­szym para­me­trem bra­nym pod uwa­gę przy obli­cze­niach cza­su zwro­tu z inwe­sty­cji jest poziom autokonsumpcji.

Dla przy­kła­du popu­lar­na insta­la­cja o mocy 50 kWp za oko­ło 180 000 zł przy auto­kon­sump­cji wyno­szą­cej 25 pro­cent zwró­ci się po oko­ło 5 latach, gene­ru­jąc ponad 35 000 zł oszczęd­no­ści rocz­nie. Jeżeli fir­ma zwięk­szy współ­czyn­nik auto­kon­sump­cji do 50 pro­cent, wów­czas okres zwro­tu skró­ci się do nie­ca­łych 4 lat, a war­tość oszczęd­no­ści wzro­śnie do oko­ło 46 000 zł rocz­nieOznacza to, że przez 25 lat, czy­li prze­wi­dy­wa­ny okres użyt­ko­wa­nia pane­li foto­wol­ta­icz­nych, moż­na zaosz­czę­dzić nawet milion zło­tych – wyli­cza Tomasz Lender.

Okres zwro­tu z inwe­sty­cji może być jesz­cze krót­szy, jeże­li inwe­stor posłu­ży się dodat­ko­wy­mi instru­men­ta­mi wspie­ra­ją­cy­mi, tj. dota­cja­mi gmin­ny­mi oraz ulga­mi i odli­cze­nia­mi podatkowymi.

Zielony Zwrot TAURONA

Oprócz korzy­ści finan­so­wych inwe­sty­cja w odna­wial­ne źró­dła ener­gii pozwa­la fir­mom budo­wać dobrą repu­ta­cję. Wytwarzając ener­gię eko­lo­gicz­nie, fir­my postrze­ga­ne są przez kon­su­men­tów, jako pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność w spo­sób odpo­wie­dzial­ny spo­łecz­nie. Trend ten popu­la­ry­zo­wa­ny jest przez naj­więk­sze świa­to­we marki.

Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych oszczęd­no­ścia­mi i inny­mi korzy­ścia­mi, jakie nie­sie z sobą foto­wol­ta­ika eks­per­ci TAURONA opu­bli­ko­wa­li bez­płat­ny porad­nik, któ­ry w przej­rzy­sty spo­sób wyja­śnia, jak sku­tecz­nie zain­we­sto­wać w foro­wol­ta­ikę krok po kro­ku i jak dzia­ła jej nowy sys­tem rozliczeń.

Nowy porad­nik dostęp­ny jest na stro­nie: biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​b​o​o​k​-​f​o​t​o​w​o​l​t​a​ika

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
A jeszcze lepsze jest to...