- reklama -
Strona głównaKlimatNowa osoba pokieruje walką ze...

Nowa osoba pokieruje walką ze smogiem w Warszawie

- reklama -

Od czerw­ca war­szaw­skim Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pokie­ru­je nowa dyrek­tor­ka Dorota Zawadzka-Stępniak. 

Warszawski smog to pro­blem, z któ­rym od lat mie­rzą się miesz­kań­cy i urzęd­ni­cy. Trzy lata temu powsta­ło w ratu­szu Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK), któ­re sku­pia całą poli­ty­kę doty­czą­cą jako­ści powie­trza. To ma gwa­ran­to­wać sys­te­mo­we podej­ście do wal­ki ze smo­giem. Stolica ma przed sobą jesz­cze wie­le do zro­bie­nia w tej kwe­stii, ponie­waż do wymia­ny jest oko­ło 7,6 tys. bez­kla­so­wych kotłów lub pale­nisk u mieszkańców. 

Ekspertka od ochrony klimatu i ochrony powietrza

Dorota Zawadzka-​Stępniak prze­cho­dzi do sto­łecz­ne­go Ratusza z Konfederacji Lewiatan, od 2020 roku była dyrek­tor­ką Departamentu Energii i Zmian Klimatu, człon­ki­nią grup robo­czych ds. ener­gii i kli­ma­tu w BusinessEurope oraz Zespołu ds. poli­ty­ki gospo­dar­czej i ryn­ku pra­cy Rady Dialogu Społecznego. Wcześniej pra­co­wa­ła na sta­no­wi­sku star­sze­go mana­ge­ra i dyrek­to­ra w PwC Advisory. 

W swo­jej karie­rze była zastęp­cą pre­ze­sa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-​2015), pra­co­wa­ła w WWF oraz w Ministerstwie Środowiska. W latach 2008-​2013 peł­ni­ła funk­cję dorad­cy w Gabinecie Politycznym Ministra Środowiska, a następ­nie współ­kie­ro­wa­ła Departamentem Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery. 

Czytaj tak­że: Zakaz pale­nia węglem w 2023 r. w Warszawie

Nowa dyrek­tor­ka BOPiPK jest więc eks­pert­ką od ochro­ny powie­trza i poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej, któ­ra pra­co­wa­ła zarów­no w sek­to­rze pry­wat­nym, poza­rzą­do­wym, jak i publicz­nym. Posiada wie­dzę mery­to­rycz­ną i prak­tycz­ną doty­czą­cą pro­gra­mów ochro­ny powie­trza oraz poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej, jak rów­nież finan­so­wa­nia dzia­łań pro­eko­lo­gicz­nych ze środ­ków kra­jo­wych i unij­nych. Ma bar­dzo duże doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu pro­jek­ta­mi oraz zespołami. 

Smog i wymiana kopciuchów w Warszawie

BOPiPK zaj­mu­je się wspar­ciem miesz­kań­ców przy wymia­nie nie­eko­lo­gicz­ne­go sys­te­mu ogrze­wa­nia, aktu­ali­za­cją danych o kop­ciu­chach i innych indy­wi­du­al­nych źró­dłach cie­pła oraz roz­bu­do­wą Warszawskiego Indeksu Powietrza i zarzą­dza­niem nim. Ważna przy tym jest edu­ka­cja mieszkańców.

W Warszawie, przy wspar­ciu mia­sta, wymie­nio­no w ubie­głym roku pawie 1,4 tys. kotłów, z cze­go 1074 w zaso­bie pry­wat­nym. Łączna wyso­kość dota­cji na ten cel prze­kro­czy­ła 28 mln zł. Zarówno licz­ba zli­kwi­do­wa­nych pie­ców, jak i wypła­co­na kwo­ta, są dwu­krot­nie wyż­sze w porów­na­niu do roku 2020. Łącznie w latach 2017-​2021 przy uży­ciu środ­ków miej­skich wymie­nio­no 4310 kopciuchów.

Aby w 2022 r. przy­śpie­szyć wymia­nę pie­ców, Warszawa zatrud­ni­ła w ostat­nim cza­sie 25 eko­do­rad­ców. Będą oni uprze­dzać użyt­kow­ni­ków kop­ciu­chów o koniecz­no­ści wymia­ny pie­ca przed koń­cem roku, a tak­że poma­gać w ubie­ga­niu się o dofinansowanie.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...