- reklama -
Strona głównaKlimatNowa osoba pokieruje walką ze...

Nowa osoba pokieruje walką ze smogiem w Warszawie

Od czerw­ca war­szaw­skim Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pokie­ru­je nowa dyrek­tor­ka Dorota Zawadzka-Stępniak. 

Warszawski smog to pro­blem, z któ­rym od lat mie­rzą się miesz­kań­cy i urzęd­ni­cy. Trzy lata temu powsta­ło w ratu­szu Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK), któ­re sku­pia całą poli­ty­kę doty­czą­cą jako­ści powie­trza. To ma gwa­ran­to­wać sys­te­mo­we podej­ście do wal­ki ze smo­giem. Stolica ma przed sobą jesz­cze wie­le do zro­bie­nia w tej kwe­stii, ponie­waż do wymia­ny jest oko­ło 7,6 tys. bez­kla­so­wych kotłów lub pale­nisk u mieszkańców. 

Ekspertka od ochrony klimatu i ochrony powietrza

Dorota Zawadzka-​Stępniak prze­cho­dzi do sto­łecz­ne­go Ratusza z Konfederacji Lewiatan, od 2020 roku była dyrek­tor­ką Departamentu Energii i Zmian Klimatu, człon­ki­nią grup robo­czych ds. ener­gii i kli­ma­tu w BusinessEurope oraz Zespołu ds. poli­ty­ki gospo­dar­czej i ryn­ku pra­cy Rady Dialogu Społecznego. Wcześniej pra­co­wa­ła na sta­no­wi­sku star­sze­go mana­ge­ra i dyrek­to­ra w PwC Advisory. 

W swo­jej karie­rze była zastęp­cą pre­ze­sa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014–2015), pra­co­wa­ła w WWF oraz w Ministerstwie Środowiska. W latach 2008–2013 peł­ni­ła funk­cję dorad­cy w Gabinecie Politycznym Ministra Środowiska, a następ­nie współ­kie­ro­wa­ła Departamentem Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery. 

Czytaj tak­że: Zakaz pale­nia węglem w 2023 r. w Warszawie

Nowa dyrek­tor­ka BOPiPK jest więc eks­pert­ką od ochro­ny powie­trza i poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej, któ­ra pra­co­wa­ła zarów­no w sek­to­rze pry­wat­nym, poza­rzą­do­wym, jak i publicz­nym. Posiada wie­dzę mery­to­rycz­ną i prak­tycz­ną doty­czą­cą pro­gra­mów ochro­ny powie­trza oraz poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej, jak rów­nież finan­so­wa­nia dzia­łań pro­eko­lo­gicz­nych ze środ­ków kra­jo­wych i unij­nych. Ma bar­dzo duże doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu pro­jek­ta­mi oraz zespołami. 

Smog i wymiana kopciuchów w Warszawie

BOPiPK zaj­mu­je się wspar­ciem miesz­kań­ców przy wymia­nie nie­eko­lo­gicz­ne­go sys­te­mu ogrze­wa­nia, aktu­ali­za­cją danych o kop­ciu­chach i innych indy­wi­du­al­nych źró­dłach cie­pła oraz roz­bu­do­wą Warszawskiego Indeksu Powietrza i zarzą­dza­niem nim. Ważna przy tym jest edu­ka­cja mieszkańców.

W Warszawie, przy wspar­ciu mia­sta, wymie­nio­no w ubie­głym roku pawie 1,4 tys. kotłów, z cze­go 1074 w zaso­bie pry­wat­nym. Łączna wyso­kość dota­cji na ten cel prze­kro­czy­ła 28 mln zł. Zarówno licz­ba zli­kwi­do­wa­nych pie­ców, jak i wypła­co­na kwo­ta, są dwu­krot­nie wyż­sze w porów­na­niu do roku 2020. Łącznie w latach 2017–2021 przy uży­ciu środ­ków miej­skich wymie­nio­no 4310 kopciuchów.

Aby w 2022 r. przy­śpie­szyć wymia­nę pie­ców, Warszawa zatrud­ni­ła w ostat­nim cza­sie 25 eko­do­rad­ców. Będą oni uprze­dzać użyt­kow­ni­ków kop­ciu­chów o koniecz­no­ści wymia­ny pie­ca przed koń­cem roku, a tak­że poma­gać w ubie­ga­niu się o dofinansowanie.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...