- reklama -
Strona głównaKlimatCo ty możesz wiedzieć o...

Co ty możesz wiedzieć o zmianie klimatu?

Coraz wię­cej mło­dych osób anga­żu­je się w wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ale nadal zda­rza­ją się nie­wy­bred­ne komen­ta­rze pod­wa­ża­ją­ce ich kom­pe­ten­cje. To już czas zmienić.

Sophia Kanni zosta­ła przed­sta­wi­ciel­ką Stanów Zjednoczonych w Młodzieżowej Grupie Doradczej ONZ ds. Zmian Klimatu. Zdecydowały o tym jej zaan­ga­żo­wa­nie oraz wie­dza. Jest naj­młod­szą dorad­czy­nią Narodów Zjednoczonych. Ma 20 lat i sze­fu­je orga­ni­za­cji Climate Cardinals, jed­no­cze­śnie stu­diu­jąc na Uniwersytecie Stanforda, jed­nej z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych uczel­ni na świecie. 

Sophia Kanni sze­fu­je orga­ni­za­cji Climate Cardinals zaj­mu­ją­cej się roz­po­wszech­nia­niem infor­ma­cji o zmia­nach kli­ma­tu i wal­ce z nimi. Organizację two­rzy już oko­ło 9 tys. wolon­ta­riu­szy, któ­rzy pozy­sku­ją i tłu­ma­czą infor­ma­cje na ponad 100 języ­ków. Do tej pory ten mię­dzy­na­ro­do­wy ruch objął 41 kra­jów i dotarł do ponad 500 tys. osób. Zasługi orga­ni­za­cji i Sophii Kanni są więc ogromne. 

Czytaj tak­że: Greta, eko­no­mi­ści i loża szyderców

Climate Cardinals zwra­ca uwa­gę, że obec­nie więk­szość nauko­wych arty­ku­łów doty­czą­cych kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go jest w języ­ku angiel­skim. To ogrom­ne ograniczenie.

75 proc. świa­ta nie mówi po angiel­sku, ale 80 proc. lite­ra­tu­ry nauko­wej jest dostęp­na tyl­ko w języ­ku angiel­skim. Musimy zmo­bi­li­zo­wać jak naj­wię­cej ludzi, aby coś zmie­nić i musi­my zapew­nić, że zmar­gi­na­li­zo­wa­ne spo­łecz­no­ści otrzy­ma­ją dostęp do infor­ma­cji o klimacie.

Sophia Kanni dla Planet Classroom.

Młodzież uczy o klimacie

Głos mło­dych osób w kwe­stiach kli­ma­tu powi­nien być coraz bar­dziej sły­szal­ny. Wystarczy przy­po­mnieć, że mło­dzi akty­wi­ści kli­ma­tycz­ni dora­dza­ją poli­ty­kom. Przy pol­skim mini­strze kli­ma­tu i śro­do­wi­ska dzia­ła na przy­kład Młodzieżowa Rada Klimatyczna jako organ doradczy. 

Ale znacz­nie bar­dziej aktyw­ni są mło­dzi z orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, np. Fridays for Future, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Politycy muszą być przy­go­to­wa­ni na to, że zada­dzą im trud­ne pyta­nia. Tak było tak­że na COP 27 w Egipcie, gdzie Dominika Lasota zapy­ta­ła pre­zy­den­ta Andrzeja Dudę o trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną. Do pre­zy­den­ta USA akty­wist­ki skie­ro­wa­ły apel z fil­mu „Jerry Maguire“: Show me the money!

Coraz trud­niej jest igno­ro­wać mło­dych akty­wi­stów kli­ma­tycz­nych. Mimo kry­zy­su ener­ge­tycz­ne­go, woj­ny za naszą gra­ni­cą i zbli­ża­ją­ce­go się zała­ma­nia gospo­dar­cze­go, temat zmian kli­ma­tu będzie coraz waż­niej­szy. To jed­nak igno­ru­ją oso­by, któ­re potra­fią tyl­ko zło­śli­wie lub sar­ka­stycz­nie komen­to­wać poważ­ne tema­ty, któ­re je przerastają.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...