- reklama -
Strona głównaKlimatCo ty możesz wiedzieć o...

Co ty możesz wiedzieć o zmianie klimatu?

Coraz wię­cej mło­dych osób anga­żu­je się w wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ale nadal zda­rza­ją się nie­wy­bred­ne komen­ta­rze pod­wa­ża­ją­ce ich kom­pe­ten­cje. To już czas zmienić.

Sophia Kanni zosta­ła przed­sta­wi­ciel­ką Stanów Zjednoczonych w Młodzieżowej Grupie Doradczej ONZ ds. Zmian Klimatu. Zdecydowały o tym jej zaan­ga­żo­wa­nie oraz wie­dza. Jest naj­młod­szą dorad­czy­nią Narodów Zjednoczonych. Ma 20 lat i sze­fu­je orga­ni­za­cji Climate Cardinals, jed­no­cze­śnie stu­diu­jąc na Uniwersytecie Stanforda, jed­nej z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych uczel­ni na świecie. 

Sophia Kanni sze­fu­je orga­ni­za­cji Climate Cardinals zaj­mu­ją­cej się roz­po­wszech­nia­niem infor­ma­cji o zmia­nach kli­ma­tu i wal­ce z nimi. Organizację two­rzy już oko­ło 9 tys. wolon­ta­riu­szy, któ­rzy pozy­sku­ją i tłu­ma­czą infor­ma­cje na ponad 100 języ­ków. Do tej pory ten mię­dzy­na­ro­do­wy ruch objął 41 kra­jów i dotarł do ponad 500 tys. osób. Zasługi orga­ni­za­cji i Sophii Kanni są więc ogromne. 

Czytaj tak­że: Greta, eko­no­mi­ści i loża szyderców

Climate Cardinals zwra­ca uwa­gę, że obec­nie więk­szość nauko­wych arty­ku­łów doty­czą­cych kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go jest w języ­ku angiel­skim. To ogrom­ne ograniczenie.

75 proc. świa­ta nie mówi po angiel­sku, ale 80 proc. lite­ra­tu­ry nauko­wej jest dostęp­na tyl­ko w języ­ku angiel­skim. Musimy zmo­bi­li­zo­wać jak naj­wię­cej ludzi, aby coś zmie­nić i musi­my zapew­nić, że zmar­gi­na­li­zo­wa­ne spo­łecz­no­ści otrzy­ma­ją dostęp do infor­ma­cji o klimacie.

Sophia Kanni dla Planet Classroom.

Młodzież uczy o klimacie

Głos mło­dych osób w kwe­stiach kli­ma­tu powi­nien być coraz bar­dziej sły­szal­ny. Wystarczy przy­po­mnieć, że mło­dzi akty­wi­ści kli­ma­tycz­ni dora­dza­ją poli­ty­kom. Przy pol­skim mini­strze kli­ma­tu i śro­do­wi­ska dzia­ła na przy­kład Młodzieżowa Rada Klimatyczna jako organ doradczy. 

Ale znacz­nie bar­dziej aktyw­ni są mło­dzi z orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, np. Fridays for Future, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Politycy muszą być przy­go­to­wa­ni na to, że zada­dzą im trud­ne pyta­nia. Tak było tak­że na COP 27 w Egipcie, gdzie Dominika Lasota zapy­ta­ła pre­zy­den­ta Andrzeja Dudę o trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną. Do pre­zy­den­ta USA akty­wist­ki skie­ro­wa­ły apel z fil­mu „Jerry Maguire“: Show me the money!

Coraz trud­niej jest igno­ro­wać mło­dych akty­wi­stów kli­ma­tycz­nych. Mimo kry­zy­su ener­ge­tycz­ne­go, woj­ny za naszą gra­ni­cą i zbli­ża­ją­ce­go się zała­ma­nia gospo­dar­cze­go, temat zmian kli­ma­tu będzie coraz waż­niej­szy. To jed­nak igno­ru­ją oso­by, któ­re potra­fią tyl­ko zło­śli­wie lub sar­ka­stycz­nie komen­to­wać poważ­ne tema­ty, któ­re je przerastają.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...