- reklama -
Strona głównaEcoLifeMłody las. TAURON posadził 200...

Młody las. TAURON posadził 200 tysięcy drzew

TAURON posadził 200 tysięcy drzew

Ponad 30 hek­ta­rów obsza­rów leśnych obsa­dził TAURON wraz z Lasami Państwowymi bli­sko 200 tysią­ca­mi drzew na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. We wspól­nej akcji posa­dzo­no drze­wa, któ­re mogą pochła­niać rocz­nie nawet bli­sko 1400 ton CO2 i tym samym zrów­no­wa­żyć emi­sję 400 tysięcz­ne­go miasta.

–W TAURONIE zakła­da­my szyb­kie tem­po reduk­cji CO2 w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych lat. Inwestycje w odna­wial­ne źró­dła ener­gii przy rów­no­cze­snej dekar­bo­ni­za­cji dzia­łal­no­ści poprzez wydzie­le­nie kopalń i blo­ków węglo­wych spo­wo­du­je w per­spek­ty­wie 2030 roku sko­ko­we ogra­ni­cze­nie emi­syj­no­ści CO2 o bli­sko 80 pro­cent – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes zarzą­du TAURON Polska Energia. – Przyspieszamy Zielony Zwrot, a jed­no­cze­śnie aktyw­nie anga­żu­je­my się w dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce śro­do­wi­sko natu­ral­ne regio­nów, w któ­rych miesz­ka­ją nasi klien­ci, takie jak te z Lasami Państwowymi – doda­je pre­zes TAURONA.

Akcja TAURONA zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w ramach pro­jek­tu Leśnych Gospodarstw Węglowych, reali­zo­wa­ne­go przez Lasy Państwowe, któ­re­go celem jest wspar­cie prac mają­cych na celu zwięk­sze­nie absorb­cji dwu­tlen­ku węgla z atmos­fe­ry przez lasy.

W efek­cie współ­pra­cy TAURONA i Lasów Państwowych pol­skie lasy wzbo­ga­ci­ły się o nowe sosny, dęby, buki, świer­ki, jawo­ry, olchy i modrze­wie. Drzewa posa­dzo­no w nad­le­śnic­twach Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Koszęcin, Olesno, Głogów i Lądek-Zdrój.

– Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych zakła­da, że poprzez mody­fi­ka­cję stan­dar­do­wej zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki leśnej może­my spra­wić, by dany frag­ment lasu pochło­nął jesz­cze wię­cej CO2 niż to już robi. Biorąc pod uwa­gę, jak wie­le mamy lasów w Polsce i że sta­le ich przy­by­wa, takie dzia­ła­nia zasto­so­wa­ne w szer­szej ska­li mogły­by wpły­nąć korzyst­nie na ogól­ny bilans węgla – mówi Józef Kubica, p.o. dyrek­to­ra gene­ral­ne­go Lasów Państwowych. – Projekt ma zna­czą­cy wpływ na oto­cze­nie, rów­nież na warun­ki życia osób nie będą­cych bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­nych w jego reali­za­cję. Dzięki wspól­nym dzia­ła­niom Lasów Państwowych i Przedsiębiorstw róż­nych branż, zaan­ga­żo­wa­nych do tej pory w pro­jekt LGW, sku­tecz­nie zre­ali­zo­wa­no przed­się­wzię­cia z zakre­su ochro­ny przy­ro­dy, edu­ka­cji oraz aktyw­ne­go udo­stęp­nia­nia lasu. Działania te doty­czy­ły m.in. wyku­pu grun­tów pod zale­sie­nia, odno­wie­nia lasów na tere­nach poklę­sko­wych, stwo­rze­nia infra­struk­tu­ry tury­stycz­nej, zmo­der­ni­zo­wa­nia ście­żek edu­ka­cyj­nych – wyjaśnia.

Leśne Gospodarstwa Węglowe są jed­nym z fla­go­wych pro­jek­tów roz­wo­jo­wych Lasów Państwowych. Projekt ma przy­czy­nić się do zwięk­sze­nia pochła­nia­nia CO2 przez eko­sys­tem leśny, głów­nie drze­wo­sta­ny i gle­bę. Koncepcja lasu węglo­we­go zakła­da pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych dzia­łań i zabie­gów leśnych m.in. poprzez wpro­wa­dze­nie mło­de­go poko­le­nia lasu pod osło­ną sta­rych drzew, zróż­ni­co­wa­nie gatun­ków drzew liścia­stych, wpro­wa­dze­nie runa i pod­szy­cia, a tak­że odtwa­rza­nie tere­nów podmokłych.

Klienci wspierają lasy

We wspar­cie odno­wie­nia lasów anga­żu­ją się rów­nież klien­ci poprzez korzy­sta­nie z pro­duk­tu TAURONA pn. Prąd EKO + Las, w ramach któ­re­go, każ­dy klient przy­czy­nia się nie tyl­ko do posa­dze­nia kolej­nych drzew, ale i kupu­je ener­gię pocho­dzą­cą wyłącz­nie z odna­wial­nych źró­deł energii. 

O tym jak waż­ną rolę peł­ni las w śro­do­wi­sku natu­ral­nym klien­ci TAURONA dowia­du­ją się rów­nież pod­czas cyklu Leśne Warsztaty TAURONA i orga­ni­zo­wa­nych w jego ramach edu­ka­cyj­nych leśnych wędrówek.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...