- reklama -
Strona głównaEcoLifeMłody las. TAURON posadził 200...

Młody las. TAURON posadził 200 tysięcy drzew

TAURON posadził 200 tysięcy drzew

Ponad 30 hek­ta­rów obsza­rów leśnych obsa­dził TAURON wraz z Lasami Państwowymi bli­sko 200 tysią­ca­mi drzew na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. We wspól­nej akcji posa­dzo­no drze­wa, któ­re mogą pochła­niać rocz­nie nawet bli­sko 1400 ton CO2 i tym samym zrów­no­wa­żyć emi­sję 400 tysięcz­ne­go miasta.

–W TAURONIE zakła­da­my szyb­kie tem­po reduk­cji CO2 w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych lat. Inwestycje w odna­wial­ne źró­dła ener­gii przy rów­no­cze­snej dekar­bo­ni­za­cji dzia­łal­no­ści poprzez wydzie­le­nie kopalń i blo­ków węglo­wych spo­wo­du­je w per­spek­ty­wie 2030 roku sko­ko­we ogra­ni­cze­nie emi­syj­no­ści CO2 o bli­sko 80 pro­cent – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes zarzą­du TAURON Polska Energia. – Przyspieszamy Zielony Zwrot, a jed­no­cze­śnie aktyw­nie anga­żu­je­my się w dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce śro­do­wi­sko natu­ral­ne regio­nów, w któ­rych miesz­ka­ją nasi klien­ci, takie jak te z Lasami Państwowymi – doda­je pre­zes TAURONA.

Akcja TAURONA zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w ramach pro­jek­tu Leśnych Gospodarstw Węglowych, reali­zo­wa­ne­go przez Lasy Państwowe, któ­re­go celem jest wspar­cie prac mają­cych na celu zwięk­sze­nie absorb­cji dwu­tlen­ku węgla z atmos­fe­ry przez lasy.

W efek­cie współ­pra­cy TAURONA i Lasów Państwowych pol­skie lasy wzbo­ga­ci­ły się o nowe sosny, dęby, buki, świer­ki, jawo­ry, olchy i modrze­wie. Drzewa posa­dzo­no w nad­le­śnic­twach Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Koszęcin, Olesno, Głogów i Lądek-Zdrój.

– Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych zakła­da, że poprzez mody­fi­ka­cję stan­dar­do­wej zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki leśnej może­my spra­wić, by dany frag­ment lasu pochło­nął jesz­cze wię­cej CO2 niż to już robi. Biorąc pod uwa­gę, jak wie­le mamy lasów w Polsce i że sta­le ich przy­by­wa, takie dzia­ła­nia zasto­so­wa­ne w szer­szej ska­li mogły­by wpły­nąć korzyst­nie na ogól­ny bilans węgla – mówi Józef Kubica, p.o. dyrek­to­ra gene­ral­ne­go Lasów Państwowych. – Projekt ma zna­czą­cy wpływ na oto­cze­nie, rów­nież na warun­ki życia osób nie będą­cych bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­nych w jego reali­za­cję. Dzięki wspól­nym dzia­ła­niom Lasów Państwowych i Przedsiębiorstw róż­nych branż, zaan­ga­żo­wa­nych do tej pory w pro­jekt LGW, sku­tecz­nie zre­ali­zo­wa­no przed­się­wzię­cia z zakre­su ochro­ny przy­ro­dy, edu­ka­cji oraz aktyw­ne­go udo­stęp­nia­nia lasu. Działania te doty­czy­ły m.in. wyku­pu grun­tów pod zale­sie­nia, odno­wie­nia lasów na tere­nach poklę­sko­wych, stwo­rze­nia infra­struk­tu­ry tury­stycz­nej, zmo­der­ni­zo­wa­nia ście­żek edu­ka­cyj­nych – wyjaśnia.

Leśne Gospodarstwa Węglowe są jed­nym z fla­go­wych pro­jek­tów roz­wo­jo­wych Lasów Państwowych. Projekt ma przy­czy­nić się do zwięk­sze­nia pochła­nia­nia CO2 przez eko­sys­tem leśny, głów­nie drze­wo­sta­ny i gle­bę. Koncepcja lasu węglo­we­go zakła­da pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych dzia­łań i zabie­gów leśnych m.in. poprzez wpro­wa­dze­nie mło­de­go poko­le­nia lasu pod osło­ną sta­rych drzew, zróż­ni­co­wa­nie gatun­ków drzew liścia­stych, wpro­wa­dze­nie runa i pod­szy­cia, a tak­że odtwa­rza­nie tere­nów podmokłych.

Klienci wspierają lasy

We wspar­cie odno­wie­nia lasów anga­żu­ją się rów­nież klien­ci poprzez korzy­sta­nie z pro­duk­tu TAURONA pn. Prąd EKO + Las, w ramach któ­re­go, każ­dy klient przy­czy­nia się nie tyl­ko do posa­dze­nia kolej­nych drzew, ale i kupu­je ener­gię pocho­dzą­cą wyłącz­nie z odna­wial­nych źró­deł energii. 

O tym jak waż­ną rolę peł­ni las w śro­do­wi­sku natu­ral­nym klien­ci TAURONA dowia­du­ją się rów­nież pod­czas cyklu Leśne Warsztaty TAURONA i orga­ni­zo­wa­nych w jego ramach edu­ka­cyj­nych leśnych wędrówek.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
A jeszcze lepsze jest to...