- reklama -
Strona głównaEnergiaBiznes robi Zielony Zwrot i...

Biznes robi Zielony Zwrot i ogranicza emisję CO2

Już o ponad 250 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re korzy­sta­ją z odna­wial­nych źró­deł ener­gii z TAURONA. Do koń­ca roku, dzię­ki roz­wią­za­niom pro­po­no­wa­nym przez TAURON, może to być nawet milion ton.

Konsekwentnie powięk­sza­my udział odna­wial­nych źró­deł ener­gii w naszym mik­sie ener­ge­tycz­nym, tak, aby w ramach Zielonego Zwrotu ogra­ni­czyć swo­ją emi­syj­ność o pra­wie 80 pro­cent, a jed­no­cze­śnie móc zaofe­ro­wać czy­stą ener­gią więk­szej ilo­ści firm i insty­tu­cji. Do 2030 roku pla­nu­je­my sze­ścio­krot­nie zwięk­szyć nasze moce zain­sta­lo­wa­ne w OZE – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

- Ekologiczne pro­duk­ty dla biz­ne­su są real­nym narzę­dziem wspar­cia firm i insty­tu­cji w reali­zo­wa­niu podej­mo­wa­nych przez nich dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, stąd TAURON ofe­ru­je klien­tom biz­ne­so­wym tak­że inne eko­lo­gicz­ne pro­duk­ty, któ­re wpi­su­ją się w stra­te­gię Zielonego Zwrotu TAURONA, a tak­że poli­ty­ki eko­lo­gicz­ne i CSR swo­ich klien­tów – wyja­śnia.

Energetyczny lider odno­to­wał w tym roku dwu­krot­ny wzrost sprze­da­ży ener­gii z linii EKO dla biz­ne­su. Na ten rok TAURON sprze­dał ponad 3 TWh ener­gii z linii EKO dla biz­ne­su. To dwu­krot­ny wzrost wobec 2021 roku. Zamówienia na pro­duk­ty EKO Premium, EKO Biznes i Gwarancje Pochodzenia na obec­ny rok zło­ży­ło ponad 2 tysią­ce klien­tów z tego segmentu.

Biznesowi klien­ci TAURONA coraz chęt­niej się­ga­ją po pro­duk­ty przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Jednym z nich jest EKO Premium. Oferowana w nim ener­gia jest w 100 pro­cen­tach wypro­du­ko­wa­na w odna­wial­nych źró­dłach ener­gii Grupy TAURON, tj. elek­trow­niach wod­nych oraz wiatrowych.

Rokrocznie odno­to­wu­je­my więk­sze zain­te­re­so­wa­nie zaku­pem zie­lo­nej ener­gii przez fir­my i insty­tu­cje odpo­wie­dzial­nie pod­cho­dzą­ce do pro­wa­dze­nia biz­ne­su i chcą­ce przy­czy­nić się do roz­wo­ju OZE w Polsce – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes zarzą­du ds. sprze­da­ży na ryn­ku biz­ne­so­wym z TAURON Sprzedaż. – Jak wska­zu­ją dane, dzię­ki korzy­sta­niu z zie­lo­nej ener­gii z Grupy TAURON, nasi klien­ci biz­ne­so­wi tyl­ko w tym roku unik­nę­li emi­sji już ponad 250 tysię­cy ton dwu­tlen­ku węgla do atmos­fe­ry. W całym 2021 roku było to ponad 700 tysię­cy ton nie­wy­emi­to­wa­ne­go CO2 – pod­kre­śla Tomasz Lender.

Zielony Zwrot w praktyce

EKO Premium to pro­dukt uni­ka­to­wy na ryn­ku, bo oprócz tego, że zawie­ra Gwarancje Pochodzenia to jako jedy­ny w Polsce jest obję­ty Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. System ten jest nad­zo­ro­wa­ny przez nie­za­leż­ną insty­tu­cję, tj. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, któ­rej eks­per­ci, poza spraw­dze­niem źró­dła pocho­dze­nia ener­gii odna­wial­nej, bada­ją tak­że jego cało­ścio­wy wpływ na śro­do­wi­sko naturalne.

W tym roku zie­lo­na ener­gia pod szyl­dem EKO Premium od TAURONA tra­fi­ła mię­dzy inny­mi do Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o., Grupy Bosch, LOTTE Wedel sp. z o.o., a tak­że wpi­sa­nej na listę UNESCO Kopalni Soli „Wieliczka”.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to nie tyl­ko świa­to­wej kla­sy atrak­cja tury­stycz­na, ale tak­że pod­ziem­ne mia­sto, z całą nie­zbęd­ną do funk­cjo­no­wa­nia ponad 700-​letniego zabyt­ku infra­struk­tu­rą na powierzch­ni i w głę­bi zie­mi, któ­re­go utrzy­ma­nie oraz zabez­pie­cza­nie wyma­ga cało­do­bo­we­go zasi­la­nia ener­gią elek­trycz­ną. Sukcesywnie wymie­nia­my oświe­tle­nie na ener­go­osz­częd­ne, ale też przy­wią­zu­je­my dużą uwa­gę do źró­dła pocho­dze­nia ener­gii elek­trycz­nej. Cieszymy się, że pozy­sku­jąc prąd z odna­wial­nych źró­deł ener­gii od TAURONA może­my przy tym pozy­tyw­nie wpły­wać na śro­do­wi­sko natu­ral­neDzięki tej współ­pra­cy tyl­ko w ostat­nim roku nie tra­fi­ło do atmos­fe­ry ponad 10 tysię­cy ton dwu­tlen­ku węgla – mówi Paweł Nowak, pre­zes zarzą­du Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Wartość dla środowiska

W przy­pad­ku ener­gii pro­du­ko­wa­nej w odna­wial­nym źró­dle ener­gii mówi­my o unik­nię­tej emi­sji dwu­tlen­ku węgla, czy­li bra­ku emi­sji CO2 z tytu­łu wytwo­rze­nia tej ener­gii w insta­la­cji OZE, a nie w źró­dle kon­wen­cjo­nal­nym ener­ge­tycz­ne­go spa­la­nia paliw.

Dzięki pro­duk­to­wi EKO Premium klien­ci wspie­ra­ją ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i reali­zu­ją stra­te­gię CSR zgod­nie z glo­bal­ny­mi cela­mi zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

Odpowiedzialność wpi­sa­na jest w DNA Wedla od począt­ku ist­nie­nia fir­my i przy­świe­ca naszym dzia­ła­niom jako pro­du­cen­ta, pra­co­daw­cy i part­ne­ra. Decyzja o korzy­sta­niu (od 2020 roku) wyłącz­nie z ener­gii odna­wial­nej jest dla nas kolej­nym kro­kiem ku zrów­no­wa­żo­ne­mu roz­wo­jo­wi i odpo­wie­dzią na lokal­ne i glo­bal­ne wyzwa­nia z posza­no­wa­niem śro­do­wi­ska. Używamy ener­gii elek­trycz­nej dostar­cza­nej przez TAURON, pocho­dzą­cej z elek­trow­ni wia­tro­wych, co gwa­ran­tu­je nam sta­łe zasi­la­nie naszej sie­dzi­by, w tym pro­duk­cji przez 100% OZE.  Dzięki temu, w minio­nym roku obni­ży­li­śmy emi­sje CO2 do atmos­fe­ry o 12 tysię­cy ton – mówi Maciej Herman, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy fir­my Wedel.

Ekologiczne pro­duk­ty dla biz­ne­su są real­nym narzę­dziem wspar­cia firm i insty­tu­cji w reali­zo­wa­niu podej­mo­wa­nych przez nich dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, stąd TAURON ofe­ru­je klien­tom biz­ne­so­wym tak­że inne eko­lo­gicz­ne pro­duk­ty, któ­re wpi­su­ją się w stra­te­gię Zielonego Zwrotu TAURONA, a tak­że poli­ty­ki eko­lo­gicz­ne i CSR swo­ich klientów.

Więcej na biz​nes​.tau​ron​.pl/

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...