- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyBezpieczniej z TAURONEM. Rusza antypishingowy...

Bezpieczniej z TAURONEM. Rusza antypishingowy trening

Ponad 80 tysięcy osób odwiedziło już witrynę nowej kampanii antyphisingowej TAURONA pn. „W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”, gdzie można pobrać darmowego e-booka, edukującego o bezpieczeństwie w sieci. Teraz firma rusza z kolejnym etapem kampanii i praktycznym quizem, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić, czy potrafi rozpoznać działania oszustów.

Jak wska­zu­ją eks­per­ci ponad 90 pro­cent ata­ków haker­skich zaczy­na się od phi­shin­gu. W nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej TAURON poka­zu­je jak bro­nić się przed tą coraz popu­lar­niej­szą meto­dą oszu­stwa, pole­ga­ją­cą na tym, że prze­stęp­cy pod­szy­wa­ją się pod zna­ne insty­tu­cje, fir­my czy ban­ki w celu wyłu­dze­nia danych wraż­li­wych, a w kon­se­kwen­cji tak­że pieniędzy.

Systematycznie rośnie w Polsce udział kana­łów onli­ne w obsłu­dze klien­ta. W ten trend wpi­su­je się bli­sko 80 pro­cent klien­tów TAURONA, któ­rzy opła­ca­ją fak­tu­ry poprzez inter­net. Stąd tak istot­na jest wie­dza, jak bez­piecz­nie poru­szać się w sie­ci, roz­po­zna­wać dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­ców i umie­jęt­nie na nie reago­wać – mówi Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż. – W nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej nasi eks­per­ci sku­pia­ją się na prze­ka­za­niu kon­su­men­tom prak­tycz­nych wska­zó­wek, jak sku­tecz­nie bro­nić się przed oszu­stwa­mi – doda­je prezes.

Poszkodowanymi w wyni­ki phi­shin­gu są w szcze­gól­no­ści oso­by, któ­re nie posia­da­ją wystar­cza­ją­cej wie­dzy do bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nie zna­ją metod wyko­rzy­sty­wa­nych przez oszu­stów, a więc nie wie­dzą, jak się przed taki­mi prze­stęp­stwa­mi ochronić.

Jak rozpoznać haczyk?

Co zro­bisz kie­dy otrzy­masz SMS o tre­ści „Twoja pacz­ka cze­ka w punk­cie odbio­ru. Sprawdź adres pod lin­kiem. Kliknij TUTAJ”?; Czym cechu­je się auten­tycz­ny ekran logo­wa­nia? – to tyl­ko wybra­ne wąt­ki z nowe­go quizu uru­cho­mio­ne­go przez TAURON w ramach anty­phi­sin­go­wej kam­pa­nii udo­stęp­nio­ne­go pod adre­sem inter­ne­to­wym tau​ron​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​two

Dzięki takie­mu prak­tycz­ne­mu tre­nin­go­wi onli­ne każ­dy może spraw­dzić, czy potra­fi roz­po­znać dzia­ła­nia oszu­stów, a następ­nie uzu­peł­nić wie­dzę w opar­ciu o prak­tycz­ne wska­zów­ki doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie, któ­re znaj­du­ją się w porad­ni­ku przy­go­to­wa­nym przez eks­per­tów TAURONA. Bezpłatny porad­nik, z któ­re­go sko­rzy­sta­ło już kil­ka tysię­cy kon­su­men­tów, moż­na pobrać rów­nież ze stro­ny tau​ron​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​two.

Kampanii pn. „W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk” towa­rzy­szy cykl arty­ku­łów zwią­za­nych z bez­piecz­nym korzy­sta­niem z inter­ne­tu oraz roz­po­zna­wa­niem metod dzia­ła­nia prze­stęp­ców w sie­ci dostęp­ny na plat­for­mie lepiej​.tau​ron​.pl

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...