- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyBezpieczniej z TAURONEM. Rusza antypishingowy...

Bezpieczniej z TAURONEM. Rusza antypishingowy trening

Ponad 80 tysięcy osób odwiedziło już witrynę nowej kampanii antyphisingowej TAURONA pn. „W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”, gdzie można pobrać darmowego e-booka, edukującego o bezpieczeństwie w sieci. Teraz firma rusza z kolejnym etapem kampanii i praktycznym quizem, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić, czy potrafi rozpoznać działania oszustów.

- reklama -

Jak wska­zu­ją eks­per­ci ponad 90 pro­cent ata­ków haker­skich zaczy­na się od phi­shin­gu. W nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej TAURON poka­zu­je jak bro­nić się przed tą coraz popu­lar­niej­szą meto­dą oszu­stwa, pole­ga­ją­cą na tym, że prze­stęp­cy pod­szy­wa­ją się pod zna­ne insty­tu­cje, fir­my czy ban­ki w celu wyłu­dze­nia danych wraż­li­wych, a w kon­se­kwen­cji tak­że pieniędzy.

– Systematycznie rośnie w Polsce udział kana­łów onli­ne w obsłu­dze klien­ta. W ten trend wpi­su­je się bli­sko 80 pro­cent klien­tów TAURONA, któ­rzy opła­ca­ją fak­tu­ry poprzez inter­net. Stąd tak istot­na jest wie­dza, jak bez­piecz­nie poru­szać się w sie­ci, roz­po­zna­wać dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­ców i umie­jęt­nie na nie reago­wać – mówi Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż. – W nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej nasi eks­per­ci sku­pia­ją się na prze­ka­za­niu kon­su­men­tom prak­tycz­nych wska­zó­wek, jak sku­tecz­nie bro­nić się przed oszu­stwa­mi – doda­je prezes.

Poszkodowanymi w wyni­ki phi­shin­gu są w szcze­gól­no­ści oso­by, któ­re nie posia­da­ją wystar­cza­ją­cej wie­dzy do bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nie zna­ją metod wyko­rzy­sty­wa­nych przez oszu­stów, a więc nie wie­dzą, jak się przed taki­mi prze­stęp­stwa­mi ochronić.

Jak rozpoznać haczyk?

Co zro­bisz kie­dy otrzy­masz SMS o tre­ści „Twoja pacz­ka cze­ka w punk­cie odbio­ru. Sprawdź adres pod lin­kiem. Kliknij TUTAJ”?; Czym cechu­je się auten­tycz­ny ekran logo­wa­nia? – to tyl­ko wybra­ne wąt­ki z nowe­go quizu uru­cho­mio­ne­go przez TAURON w ramach anty­phi­sin­go­wej kam­pa­nii udo­stęp­nio­ne­go pod adre­sem inter­ne­to­wym tau​ron​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​two

Dzięki takie­mu prak­tycz­ne­mu tre­nin­go­wi onli­ne każ­dy może spraw­dzić, czy potra­fi roz­po­znać dzia­ła­nia oszu­stów, a następ­nie uzu­peł­nić wie­dzę w opar­ciu o prak­tycz­ne wska­zów­ki doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie, któ­re znaj­du­ją się w porad­ni­ku przy­go­to­wa­nym przez eks­per­tów TAURONA. Bezpłatny porad­nik, z któ­re­go sko­rzy­sta­ło już kil­ka tysię­cy kon­su­men­tów, moż­na pobrać rów­nież ze stro­ny tau​ron​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​two.

Kampanii pn. „W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk” towa­rzy­szy cykl arty­ku­łów zwią­za­nych z bez­piecz­nym korzy­sta­niem z inter­ne­tu oraz roz­po­zna­wa­niem metod dzia­ła­nia prze­stęp­ców w sie­ci dostęp­ny na plat­for­mie lepiej​.tau​ron​.pl

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...