- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTAURON: rośnie sprzedaż energii z...

TAURON: rośnie sprzedaż energii z kogeneracji

Już ponad pół tysią­ca dużych firm zakon­trak­to­wa­ło w TAURONIE na 2022 rok ener­gię pocho­dzą­cą z koge­ne­ra­cji. W ramach pro­duk­tu EKO Biznes zakup każ­dej MWh umoż­li­wia spa­dek emi­sji CO2 do atmos­fe­ry o ponad 55% w porów­na­niu do emi­sji CO2 dla ener­gii wytwa­rza­nej z węgla kamiennego.

Dla coraz więk­szej licz­by dużych firm ochro­na kli­ma­tu sta­je się klu­czo­wą kwe­stią. TAURON przy­go­to­wał dla nich róż­no­rod­ną ofer­tę pro­duk­tów ener­ge­tycz­nych. Wśród nich dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się EKO Biznes, czy­li pro­dukt bazu­ją­cy na ener­gii wytwo­rzo­nej w koge­ne­ra­cji. Firmy, któ­re decy­du­ją się na zakup prą­du w ramach pro­duk­tu EKO Biznes poma­ga­ją wspie­rać ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go poprzez ogra­ni­cza­nie emi­sji CO2 do atmosfery.

EKO Biznes to pro­po­zy­cja zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej o obni­żo­nej emi­sji CO2. Fakt ten wyni­ka z zasto­so­wa­nej tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia. Kogeneracja pole­ga na jed­no­cze­snej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła w tym samym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym. Dzięki cze­mu wytwa­rza­nie ener­gii jest efek­tyw­niej­sze niż w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia kon­wen­cjo­nal­nych metod. Do wypro­du­ko­wa­nia takiej samej ilo­ści ener­gii w koge­ne­ra­cji zuży­wa się bowiem znacz­nie mniej pali­wa pier­wot­ne­go (np. węgla kamien­ne­go czy gazu ziem­ne­go) niż w tra­dy­cyj­nej elektrowni. 

Obserwujemy bar­dzo pozy­tyw­ny trend w dzia­ła­niach klien­tów biz­ne­so­wych na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Coraz wię­cej klien­tów się­ga po pro­dukt EKO Biznes, któ­ry tak­że przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko natu­ral­ne – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Po wybo­rze pro­duk­tu EKO Biznes klient otrzy­mu­je tzw. Certyfikat Akcesyjny, wyda­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. W cer­ty­fi­ka­cie wska­za­na jest pla­no­wa­na ilość zuży­cia ener­gii oraz esty­mo­wa­na war­tość reduk­cji emi­sji CO2. Po zakoń­cze­niu obo­wią­zy­wa­nia umo­wy wyda­wa­ny jest kolej­ny cer­ty­fi­kat, potwier­dza­ją­cy fak­tycz­ną wiel­kość emi­sji CO2, któ­rej uda­ło się unik­nąć. Wartość ta obli­cza­na jest na pod­sta­wie zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej w trak­cie obo­wią­zy­wa­nia umo­wy. Otrzymane cer­ty­fi­ka­ty oraz spe­cjal­ne logo pro­duk­tu EKO Biznes klien­ci mogą wyko­rzy­sty­wać w dzia­ła­niach pro­mo­cyj­nych i mar­ke­tin­go­wych swo­jej firmy.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł