- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTAURON: rośnie sprzedaż energii z...

TAURON: rośnie sprzedaż energii z kogeneracji

Już ponad pół tysią­ca dużych firm zakon­trak­to­wa­ło w TAURONIE na 2022 rok ener­gię pocho­dzą­cą z koge­ne­ra­cji. W ramach pro­duk­tu EKO Biznes zakup każ­dej MWh umoż­li­wia spa­dek emi­sji CO2 do atmos­fe­ry o ponad 55% w porów­na­niu do emi­sji CO2 dla ener­gii wytwa­rza­nej z węgla kamiennego.

Dla coraz więk­szej licz­by dużych firm ochro­na kli­ma­tu sta­je się klu­czo­wą kwe­stią. TAURON przy­go­to­wał dla nich róż­no­rod­ną ofer­tę pro­duk­tów ener­ge­tycz­nych. Wśród nich dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się EKO Biznes, czy­li pro­dukt bazu­ją­cy na ener­gii wytwo­rzo­nej w koge­ne­ra­cji. Firmy, któ­re decy­du­ją się na zakup prą­du w ramach pro­duk­tu EKO Biznes poma­ga­ją wspie­rać ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go poprzez ogra­ni­cza­nie emi­sji CO2 do atmosfery.

EKO Biznes to pro­po­zy­cja zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej o obni­żo­nej emi­sji CO2. Fakt ten wyni­ka z zasto­so­wa­nej tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia. Kogeneracja pole­ga na jed­no­cze­snej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła w tym samym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym. Dzięki cze­mu wytwa­rza­nie ener­gii jest efek­tyw­niej­sze niż w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia kon­wen­cjo­nal­nych metod. Do wypro­du­ko­wa­nia takiej samej ilo­ści ener­gii w koge­ne­ra­cji zuży­wa się bowiem znacz­nie mniej pali­wa pier­wot­ne­go (np. węgla kamien­ne­go czy gazu ziem­ne­go) niż w tra­dy­cyj­nej elektrowni. 

Obserwujemy bar­dzo pozy­tyw­ny trend w dzia­ła­niach klien­tów biz­ne­so­wych na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Coraz wię­cej klien­tów się­ga po pro­dukt EKO Biznes, któ­ry tak­że przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko natu­ral­ne – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Po wybo­rze pro­duk­tu EKO Biznes klient otrzy­mu­je tzw. Certyfikat Akcesyjny, wyda­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. W cer­ty­fi­ka­cie wska­za­na jest pla­no­wa­na ilość zuży­cia ener­gii oraz esty­mo­wa­na war­tość reduk­cji emi­sji CO2. Po zakoń­cze­niu obo­wią­zy­wa­nia umo­wy wyda­wa­ny jest kolej­ny cer­ty­fi­kat, potwier­dza­ją­cy fak­tycz­ną wiel­kość emi­sji CO2, któ­rej uda­ło się unik­nąć. Wartość ta obli­cza­na jest na pod­sta­wie zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej w trak­cie obo­wią­zy­wa­nia umo­wy. Otrzymane cer­ty­fi­ka­ty oraz spe­cjal­ne logo pro­duk­tu EKO Biznes klien­ci mogą wyko­rzy­sty­wać w dzia­ła­niach pro­mo­cyj­nych i mar­ke­tin­go­wych swo­jej firmy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...
A jeszcze lepsze jest to...