- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTAURON: rośnie sprzedaż energii z...

TAURON: rośnie sprzedaż energii z kogeneracji

Już ponad pół tysią­ca dużych firm zakon­trak­to­wa­ło w TAURONIE na 2022 rok ener­gię pocho­dzą­cą z koge­ne­ra­cji. W ramach pro­duk­tu EKO Biznes zakup każ­dej MWh umoż­li­wia spa­dek emi­sji CO2 do atmos­fe­ry o ponad 55% w porów­na­niu do emi­sji CO2 dla ener­gii wytwa­rza­nej z węgla kamiennego.

Dla coraz więk­szej licz­by dużych firm ochro­na kli­ma­tu sta­je się klu­czo­wą kwe­stią. TAURON przy­go­to­wał dla nich róż­no­rod­ną ofer­tę pro­duk­tów ener­ge­tycz­nych. Wśród nich dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się EKO Biznes, czy­li pro­dukt bazu­ją­cy na ener­gii wytwo­rzo­nej w koge­ne­ra­cji. Firmy, któ­re decy­du­ją się na zakup prą­du w ramach pro­duk­tu EKO Biznes poma­ga­ją wspie­rać ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go poprzez ogra­ni­cza­nie emi­sji CO2 do atmosfery.

EKO Biznes to pro­po­zy­cja zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej o obni­żo­nej emi­sji CO2. Fakt ten wyni­ka z zasto­so­wa­nej tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia. Kogeneracja pole­ga na jed­no­cze­snej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła w tym samym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym. Dzięki cze­mu wytwa­rza­nie ener­gii jest efek­tyw­niej­sze niż w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia kon­wen­cjo­nal­nych metod. Do wypro­du­ko­wa­nia takiej samej ilo­ści ener­gii w koge­ne­ra­cji zuży­wa się bowiem znacz­nie mniej pali­wa pier­wot­ne­go (np. węgla kamien­ne­go czy gazu ziem­ne­go) niż w tra­dy­cyj­nej elektrowni. 

Obserwujemy bar­dzo pozy­tyw­ny trend w dzia­ła­niach klien­tów biz­ne­so­wych na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Coraz wię­cej klien­tów się­ga po pro­dukt EKO Biznes, któ­ry tak­że przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko natu­ral­ne – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Po wybo­rze pro­duk­tu EKO Biznes klient otrzy­mu­je tzw. Certyfikat Akcesyjny, wyda­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. W cer­ty­fi­ka­cie wska­za­na jest pla­no­wa­na ilość zuży­cia ener­gii oraz esty­mo­wa­na war­tość reduk­cji emi­sji CO2. Po zakoń­cze­niu obo­wią­zy­wa­nia umo­wy wyda­wa­ny jest kolej­ny cer­ty­fi­kat, potwier­dza­ją­cy fak­tycz­ną wiel­kość emi­sji CO2, któ­rej uda­ło się unik­nąć. Wartość ta obli­cza­na jest na pod­sta­wie zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej w trak­cie obo­wią­zy­wa­nia umo­wy. Otrzymane cer­ty­fi­ka­ty oraz spe­cjal­ne logo pro­duk­tu EKO Biznes klien­ci mogą wyko­rzy­sty­wać w dzia­ła­niach pro­mo­cyj­nych i mar­ke­tin­go­wych swo­jej firmy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...