- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTAURON odpowiada na 100 pytań...

TAURON odpowiada na 100 pytań o fotowoltaikę

Odpowiedzi na 100 naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań o foto­wol­ta­ikę zna­la­zły się w naj­now­szym porad­ni­ku, któ­ry TAURON przy­go­to­wał dla swo­ich klien­tów. Poradnik został przy­go­to­wa­ny z myślą o oso­bach, któ­re roz­wa­ża­ją mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Poradnik moż­na pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​e​b​ook.

TAURON, któ­ry tyl­ko w 2020 roku przy­łą­czył do sie­ci ener­ge­tycz­nej 97,7 tys. mikro­elek­trow­ni sło­necz­nych odpo­wia­da w porad­ni­ku na pyta­nia zwią­za­ne z kosz­ta­mi i opła­cal­no­ścią inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę, a tak­że spo­so­bem roz­li­cza­nia wypro­du­ko­wa­nej energii.

- Po suk­ce­sie pierw­szej edy­cji porad­ni­ka, któ­ry w krót­kim cza­sie pobra­ło ponad 15 tys. osób, przy­go­to­wa­li­śmy kolej­ny. Tym razem odpo­wia­da­my na kon­kret­ne pyta­nia, któ­re otrzy­ma­li­śmy od klien­tów pod­czas roz­mów z naszy­mi dorad­ca­mi, w wia­do­mo­ściach od nich czy w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Tym samym poru­sza­my te zagad­nie­nia, któ­re w kon­tek­ście foto­wol­ta­iki rze­czy­wi­ście inte­re­su­ją naj­bar­dziej naszych klien­tów – wyja­śnia Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż. - Zdajemy sobie spra­wę, że rze­tel­na wie­dza na temat tego typu inwe­sty­cji, jest naj­lep­szym spo­so­bem prze­ko­na­nia ich do tego, że war­to inwe­sto­wać w foto­wol­ta­ikę  – doda­je pre­zes Soja.

Eksperci TAURONA w pro­sty spo­sób wyja­śnia­ją zagad­nie­nia tech­nicz­ne zwią­za­ne z para­me­tra­mi pane­li oraz falow­ni­ków. Analizują wpływ warun­ków atmos­fe­rycz­nych na efek­tyw­ność pra­cy insta­la­cji. Wyjaśniają, w jakich miej­scach naj­le­piej mon­to­wać pane­le. Odpowiadają na pyta­nia, dla­cze­go tak waż­ne dla sta­bil­no­ści sie­ci ener­ge­tycz­nej, a tak­że dla opty­mal­ne­go dzia­ła­nia foto­wol­ta­iki, jest wła­ści­wie dobra­nie mocy instalacji.

Wśród 100 pytań zna­la­zły się tak­że te doty­czą­ce kwe­stii prak­tycz­nych – ana­li­zy dostęp­nych na ryn­ku ofert, przy­go­to­wa­nia się do pod­pi­sa­nia umo­wy z wyko­naw­cą czy for­mal­no­ścia­mi zwią­za­ny­mi z uru­cho­mie­niem instalacji.

Dodatkowo eks­per­ci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odpo­wia­da­ją na pyta­nia zwią­za­ne z aktu­al­nie dzia­ła­ją­cy­mi w Polsce pro­gra­ma­mi dopłat do tego typu inwe­sty­cji. Odpowiadają tak­że na pyta­nia zwią­za­ne z nową edy­cją pro­gra­mu „Mój Prąd”.

Poradnik „100 pytań o foto­wol­ta­ikę. Odpowiedzi jasne jak słoń­ce” moż­na pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​e​b​ook

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
A jeszcze lepsze jest to...