- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTAURON odpowiada na 100 pytań...

TAURON odpowiada na 100 pytań o fotowoltaikę

- reklama -

Odpowiedzi na 100 naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań o foto­wol­ta­ikę zna­la­zły się w naj­now­szym porad­ni­ku, któ­ry TAURON przy­go­to­wał dla swo­ich klien­tów. Poradnik został przy­go­to­wa­ny z myślą o oso­bach, któ­re roz­wa­ża­ją mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Poradnik moż­na pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​e​b​ook.

TAURON, któ­ry tyl­ko w 2020 roku przy­łą­czył do sie­ci ener­ge­tycz­nej 97,7 tys. mikro­elek­trow­ni sło­necz­nych odpo­wia­da w porad­ni­ku na pyta­nia zwią­za­ne z kosz­ta­mi i opła­cal­no­ścią inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę, a tak­że spo­so­bem roz­li­cza­nia wypro­du­ko­wa­nej energii.

– Po suk­ce­sie pierw­szej edy­cji porad­ni­ka, któ­ry w krót­kim cza­sie pobra­ło ponad 15 tys. osób, przy­go­to­wa­li­śmy kolej­ny. Tym razem odpo­wia­da­my na kon­kret­ne pyta­nia, któ­re otrzy­ma­li­śmy od klien­tów pod­czas roz­mów z naszy­mi dorad­ca­mi, w wia­do­mo­ściach od nich czy w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Tym samym poru­sza­my te zagad­nie­nia, któ­re w kon­tek­ście foto­wol­ta­iki rze­czy­wi­ście inte­re­su­ją naj­bar­dziej naszych klien­tów – wyja­śnia Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż. – Zdajemy sobie spra­wę, że rze­tel­na wie­dza na temat tego typu inwe­sty­cji, jest naj­lep­szym spo­so­bem prze­ko­na­nia ich do tego, że war­to inwe­sto­wać w foto­wol­ta­ikę  – doda­je pre­zes Soja.

Eksperci TAURONA w pro­sty spo­sób wyja­śnia­ją zagad­nie­nia tech­nicz­ne zwią­za­ne z para­me­tra­mi pane­li oraz falow­ni­ków. Analizują wpływ warun­ków atmos­fe­rycz­nych na efek­tyw­ność pra­cy insta­la­cji. Wyjaśniają, w jakich miej­scach naj­le­piej mon­to­wać pane­le. Odpowiadają na pyta­nia, dla­cze­go tak waż­ne dla sta­bil­no­ści sie­ci ener­ge­tycz­nej, a tak­że dla opty­mal­ne­go dzia­ła­nia foto­wol­ta­iki, jest wła­ści­wie dobra­nie mocy instalacji.

Wśród 100 pytań zna­la­zły się tak­że te doty­czą­ce kwe­stii prak­tycz­nych – ana­li­zy dostęp­nych na ryn­ku ofert, przy­go­to­wa­nia się do pod­pi­sa­nia umo­wy z wyko­naw­cą czy for­mal­no­ścia­mi zwią­za­ny­mi z uru­cho­mie­niem instalacji.

Dodatkowo eks­per­ci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odpo­wia­da­ją na pyta­nia zwią­za­ne z aktu­al­nie dzia­ła­ją­cy­mi w Polsce pro­gra­ma­mi dopłat do tego typu inwe­sty­cji. Odpowiadają tak­że na pyta­nia zwią­za­ne z nową edy­cją pro­gra­mu „Mój Prąd”.

Poradnik „100 pytań o foto­wol­ta­ikę. Odpowiedzi jasne jak słoń­ce” moż­na pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​e​b​ook

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...