- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTAURON dla bezpieczeństwa seniorów w...

TAURON dla bezpieczeństwa seniorów w sieci

Z oka­zji przy­pa­da­ją­ce­go na ,dzień 1 paź­dzier­ni­ka Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, TAURON przy­go­to­wał mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne dla senio­rów. To ani­ma­cje, z któ­rych senio­rzy mogą dowie­dzieć się m.in., jak bez­piecz­nie korzy­stać z inter­ne­tu, jak radzić sobie w przy­pad­ku awa­rii urzą­dzeń domo­wych, czy jak roz­po­znać fał­szy­we maile i SMS-y.

Materiały dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej www​.tau​ron​.pl/​s​e​n​i​o​rzy 

Z naszych badań wyni­ka, że 80 proc. senio­rów  uwa­ża, że inter­net może być uła­twie­niem w zała­twia­niu codzien­nych spraw. Jednocześnie, aż 53 proc. przy­zna­je, że korzy­sta­nie z nowych tech­no­lo­gii spra­wia im trud­no­ści, a w kon­se­kwen­cji potrze­bu­ją wspar­cia w obsłu­dze kom­pu­te­rów czy smart­fo­nów. Wychodzimy naprze­ciw tym ocze­ki­wa­niom i dostar­cza­my senio­rom wie­dzy na temat tego, jak bez­piecz­nie korzy­stać z moż­li­wo­ści jakie daje Internet – pod­kre­śla Łukasz Zimnoch, rzecz­nik pra­so­wy TAURON Polska Energia.

Materiały edu­ka­cyj­ne TAURONA w pro­sty spo­sób wyja­śnia­ją naj­waż­niej­sze kwe­stie zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem senio­rów w inter­ne­cie i poza nim. Eksperci tłu­ma­czą, jak roz­po­znać fał­szy­we maile i SMS-​y, by nie paść ofia­rą prze­stęp­ców. Przypominają jed­ną z naj­waż­niej­szych zasad: „Nie kli­kaj w podej­rza­ne lin­ki i załącz­ni­ki. Zanim klik­niesz w link, dokład­nie sprawdź nadawcę”.

W ani­ma­cjach przy­go­to­wa­nych przez TAURON wymie­nio­ne są też regu­ły, jakich nale­ży  prze­strze­gać przy pła­ce­niu rachun­ków on-​line: „Korzystaj z ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej tyl­ko na wła­snym kom­pu­te­rze lub tele­fo­nie. Twoje hasło dostę­pu nie powin­no zawie­rać dat uro­dzin czy imion naj­bliż­szych”. Wśród poru­szo­nych tema­tów nie zabra­kło rów­nież prak­tycz­nych porad i wska­zó­wek doty­czą­cych postę­po­wa­nia w przy­pad­ku awa­rii urzą­dzeń domowych.

Zarówno ani­ma­cje, jak i porad­nik dla senio­rów są bez­płat­ne i dostęp­ne na www​.tau​ron​.pl/​s​e​n​i​o​rzy. Przygotowane mate­ria­ły to kolej­ny etap kam­pa­nii “Seniorów spo­sób na COŚ się zepsu­ło“, któ­rą TAURON reali­zu­je z myślą o naj­star­szej czę­ści społeczeństwa.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...