- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyTAURON dla bezpieczeństwa seniorów w...

TAURON dla bezpieczeństwa seniorów w sieci

Z oka­zji przy­pa­da­ją­ce­go na ,dzień 1 paź­dzier­ni­ka Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, TAURON przy­go­to­wał mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne dla senio­rów. To ani­ma­cje, z któ­rych senio­rzy mogą dowie­dzieć się m.in., jak bez­piecz­nie korzy­stać z inter­ne­tu, jak radzić sobie w przy­pad­ku awa­rii urzą­dzeń domo­wych, czy jak roz­po­znać fał­szy­we maile i SMS-y.

Materiały dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej www​.tau​ron​.pl/​s​e​n​i​o​rzy 

Z naszych badań wyni­ka, że 80 proc. senio­rów  uwa­ża, że inter­net może być uła­twie­niem w zała­twia­niu codzien­nych spraw. Jednocześnie, aż 53 proc. przy­zna­je, że korzy­sta­nie z nowych tech­no­lo­gii spra­wia im trud­no­ści, a w kon­se­kwen­cji potrze­bu­ją wspar­cia w obsłu­dze kom­pu­te­rów czy smart­fo­nów. Wychodzimy naprze­ciw tym ocze­ki­wa­niom i dostar­cza­my senio­rom wie­dzy na temat tego, jak bez­piecz­nie korzy­stać z moż­li­wo­ści jakie daje Internet – pod­kre­śla Łukasz Zimnoch, rzecz­nik pra­so­wy TAURON Polska Energia.

Materiały edu­ka­cyj­ne TAURONA w pro­sty spo­sób wyja­śnia­ją naj­waż­niej­sze kwe­stie zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem senio­rów w inter­ne­cie i poza nim. Eksperci tłu­ma­czą, jak roz­po­znać fał­szy­we maile i SMS-​y, by nie paść ofia­rą prze­stęp­ców. Przypominają jed­ną z naj­waż­niej­szych zasad: „Nie kli­kaj w podej­rza­ne lin­ki i załącz­ni­ki. Zanim klik­niesz w link, dokład­nie sprawdź nadawcę”.

W ani­ma­cjach przy­go­to­wa­nych przez TAURON wymie­nio­ne są też regu­ły, jakich nale­ży  prze­strze­gać przy pła­ce­niu rachun­ków on-​line: „Korzystaj z ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej tyl­ko na wła­snym kom­pu­te­rze lub tele­fo­nie. Twoje hasło dostę­pu nie powin­no zawie­rać dat uro­dzin czy imion naj­bliż­szych”. Wśród poru­szo­nych tema­tów nie zabra­kło rów­nież prak­tycz­nych porad i wska­zó­wek doty­czą­cych postę­po­wa­nia w przy­pad­ku awa­rii urzą­dzeń domowych.

Zarówno ani­ma­cje, jak i porad­nik dla senio­rów są bez­płat­ne i dostęp­ne na www​.tau​ron​.pl/​s​e​n​i​o​rzy. Przygotowane mate­ria­ły to kolej­ny etap kam­pa­nii “Seniorów spo­sób na COŚ się zepsu­ło“, któ­rą TAURON reali­zu­je z myślą o naj­star­szej czę­ści społeczeństwa.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

2022

Bądź zmianą, którą...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł