- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnySeniorzy są ekologiczni i otwarci...

Seniorzy są ekologiczni i otwarci na nowe technologie. Nowe badania

TAURON przy­go­to­wał raport doty­czą­cy zacho­wań kon­su­menc­kich osób w wie­ku 60+. Z opra­co­wa­nia wyni­ka m.in. że 30% senio­rów kupi­ło w ostat­nim roku nowy sprzęt RTV/​AGD, dla 68% z nich był to zna­czą­cy wyda­tek w budże­cie. Dane w rapor­cie wska­zu­ją rów­nież, że senio­rzy wole­li­by napra­wić zepsu­te urzą­dze­nia, zwłasz­cza że dla pra­wie wszyst­kich waż­ne są dzia­ła­nia ekologiczne.

- Seniorzy są eko­lo­gicz­ni i otwar­ci na nowe tech­no­lo­gie. Sprzęty takie jak smart­fo­ny czy lap­to­py pozwa­la­ją im pozo­sta­wać w kon­tak­cie z naj­bliż­szy­mi. Gdy przy­tra­fi się nie­spo­dzie­wa­na awa­ria w domu, oso­by star­sze aktyw­nie poszu­ku­ją roz­wią­zań. Wnioski pły­ną­ce z rapor­tu są dla nas waż­ne, bo potwier­dza­ją, że ofer­ta ser­wi­so­wa, któ­rą kon­se­kwent­nie roz­wi­ja­my, odpo­wia­da na potrze­by dużej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, jaką są senio­rzy – mówi Łukasz Zimnoch, rzecz­nik pra­so­wy TAURON Polska Energia.

Badanie Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło” udo­wad­nia, że eko­lo­gia i idea zero waste są waż­ne dla naj­star­sze­go poko­le­nia Polaków. Raport ten to pierw­sza część kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej o tej samej nazwie, z któ­rą TAURON chce dotrzeć do osób star­szych oraz ich rodzin. W naj­bliż­szym cza­sie kon­cern pla­nu­je publi­ka­cję spe­cjal­ne­go porad­ni­ka dla naj­star­szych Polaków.

W ramach akcji Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło” TAURON poka­zu­je, że łatwy dostęp do usług ser­wi­so­wych to kom­fort i bez­pie­czeń­stwo nie tyl­ko dla senio­rów, ale tak­że ich rodzin, któ­re nie zawsze mogą wes­przeć oso­bę star­szą w momen­cie awa­rii. Co istot­ne, w więk­szo­ści przy­pad­ków senio­rzy miesz­ka­ją­cy sami, są jed­nak w sta­łym kon­tak­cie ze swo­imi bli­ski­mi i to prze­waż­nie do nich zwra­ca­ją się z proś­bą o wspar­cie w przy­pad­ku awa­rii urzą­dzeń domo­wych (48%). Abonament na usłu­gi ser­wi­so­we świad­czo­ne w pakie­cie z prą­dem lub gazem mogą być więc bar­dzo wygod­nym rozwiązaniem.

TAURON zba­dał zacho­wa­nia kon­su­menc­kie seniorów

W rapor­cie Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło” TAURON przed­sta­wił wyni­ki badań prze­pro­wa­dzo­nych wśród osób w wie­ku 60+. Podczas badań respon­den­ci zapy­ta­ni zosta­li o sto­su­nek do nowych tech­no­lo­gii i Internetu, a tak­że jak postę­pu­ją w przy­pad­ku awa­rii urzą­dzeń RTV/​AGD oraz czy i dla­cze­go je napra­wia­ją. Nie zabra­kło też pytań o ekologię.

Jak wyni­ka z rapor­tu, tyl­ko w ostat­nim roku aż 30% senio­rów kupi­ło nowy sprzęt RTV/​AGD. Połowa z nich zade­kla­ro­wa­ła, że zakup nowe­go sprzę­tu wyni­kał z fak­tu, że sta­ry się zepsuł, a jego napra­wa była trud­na. Dla 68% z nich zakup nowe­go sprzę­tu był zna­czą­cym wydat­kiem. Respondenci dekla­ro­wa­li, że wole­li­by napra­wić zepsu­te urzą­dze­nia, zwłasz­cza że dzia­ła­nia eko­lo­gicz­ne są dla nich istot­ne. Ankietowani, któ­rzy korzy­sta­ją już z usług ser­wi­san­tów TAURONA, doce­nia­ją to roz­wią­za­nie za kom­fort, bez­pie­czeń­stwo oraz oszczęd­ność cza­su oraz pieniędzy.

Z rapor­tu wyni­ka, że 68% senio­rów to oso­by, któ­re miesz­ka­ją same lub ze współ­mał­żon­kiem, 57% przy­zna­je, że żyje skrom­nie, a na poważ­niej­sze zaku­py musi oszczę­dzać. Seniorzy chęt­nie korzy­sta­ją nato­miast z nowych tech­no­lo­gii i uwa­ża­ją, że są one dużym uła­twie­niem w codzien­nym życiu. Takiego zda­nia jest 80% ankie­to­wa­nych. 63% respon­den­tów przy­zna­ło, że lubi korzy­stać ze smart­fo­nów. Jednak 53% z nich zazna­czy­ło, że obsłu­ga takich urzą­dzeń spra­wia im trud­no­ści. W takim przy­pad­ku naj­czę­ściej zwra­ca­ją się o pomoc do swo­ich bliskich.

Seniorzy podob­nie zacho­wu­ją się w przy­pad­ku awa­rii sprzę­tów RTV/​AGD – w pierw­szej kolej­no­ści szu­ka­ją wspar­cia u człon­ków rodzi­ny. Jak się oka­zu­je, w przy­pad­ku pro­ble­mów – czy to z obsłu­gą nowych urzą­dzeń, czy każ­dą awa­rią w domu – senio­rzy naj­chęt­niej pro­szą o pomoc bli­skich. 30% senio­rów kupi­ło w ostat­nim roku nowe urzą­dze­nia RTV/​AGD. Decydując się na napra­wę zepsu­tych urzą­dzeń, senio­rzy czę­sto roz­po­czy­na­ją od poszu­ki­wa­nia fachow­ców w Internecie. Zapytani o eko­lo­gię potwier­dzi­li, że podej­mo­wa­nie dzia­łań słu­żą­cych ochro­nie śro­do­wi­ska jest dla nich ważne.

Badanie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez OTAWA Group na zle­ce­nie TAURONA w dniach od 26 lute­go do 6 mar­ca 2021. Wzięło w nim udział 501 osób w wie­ku 60+. Badanie prze­pro­wa­dzo­no meto­dą ilo­ścio­wą (tech­ni­ka CATI).

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

2022

Bądź zmianą, którą...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...