- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnySeniorzy są ekologiczni i otwarci...

Seniorzy są ekologiczni i otwarci na nowe technologie. Nowe badania

- reklama -

TAURON przy­go­to­wał raport doty­czą­cy zacho­wań kon­su­menc­kich osób w wie­ku 60+. Z opra­co­wa­nia wyni­ka m.in. że 30% senio­rów kupi­ło w ostat­nim roku nowy sprzęt RTV/​AGD, dla 68% z nich był to zna­czą­cy wyda­tek w budże­cie. Dane w rapor­cie wska­zu­ją rów­nież, że senio­rzy wole­li­by napra­wić zepsu­te urzą­dze­nia, zwłasz­cza że dla pra­wie wszyst­kich waż­ne są dzia­ła­nia ekologiczne.

– Seniorzy są eko­lo­gicz­ni i otwar­ci na nowe tech­no­lo­gie. Sprzęty takie jak smart­fo­ny czy lap­to­py pozwa­la­ją im pozo­sta­wać w kon­tak­cie z naj­bliż­szy­mi. Gdy przy­tra­fi się nie­spo­dzie­wa­na awa­ria w domu, oso­by star­sze aktyw­nie poszu­ku­ją roz­wią­zań. Wnioski pły­ną­ce z rapor­tu są dla nas waż­ne, bo potwier­dza­ją, że ofer­ta ser­wi­so­wa, któ­rą kon­se­kwent­nie roz­wi­ja­my, odpo­wia­da na potrze­by dużej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, jaką są senio­rzy – mówi Łukasz Zimnoch, rzecz­nik pra­so­wy TAURON Polska Energia.

Badanie Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło” udo­wad­nia, że eko­lo­gia i idea zero waste są waż­ne dla naj­star­sze­go poko­le­nia Polaków. Raport ten to pierw­sza część kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej o tej samej nazwie, z któ­rą TAURON chce dotrzeć do osób star­szych oraz ich rodzin. W naj­bliż­szym cza­sie kon­cern pla­nu­je publi­ka­cję spe­cjal­ne­go porad­ni­ka dla naj­star­szych Polaków.

W ramach akcji Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło” TAURON poka­zu­je, że łatwy dostęp do usług ser­wi­so­wych to kom­fort i bez­pie­czeń­stwo nie tyl­ko dla senio­rów, ale tak­że ich rodzin, któ­re nie zawsze mogą wes­przeć oso­bę star­szą w momen­cie awa­rii. Co istot­ne, w więk­szo­ści przy­pad­ków senio­rzy miesz­ka­ją­cy sami, są jed­nak w sta­łym kon­tak­cie ze swo­imi bli­ski­mi i to prze­waż­nie do nich zwra­ca­ją się z proś­bą o wspar­cie w przy­pad­ku awa­rii urzą­dzeń domo­wych (48%). Abonament na usłu­gi ser­wi­so­we świad­czo­ne w pakie­cie z prą­dem lub gazem mogą być więc bar­dzo wygod­nym rozwiązaniem.

TAURON zba­dał zacho­wa­nia kon­su­menc­kie seniorów

W rapor­cie Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło” TAURON przed­sta­wił wyni­ki badań prze­pro­wa­dzo­nych wśród osób w wie­ku 60+. Podczas badań respon­den­ci zapy­ta­ni zosta­li o sto­su­nek do nowych tech­no­lo­gii i Internetu, a tak­że jak postę­pu­ją w przy­pad­ku awa­rii urzą­dzeń RTV/​AGD oraz czy i dla­cze­go je napra­wia­ją. Nie zabra­kło też pytań o ekologię.

Jak wyni­ka z rapor­tu, tyl­ko w ostat­nim roku aż 30% senio­rów kupi­ło nowy sprzęt RTV/​AGD. Połowa z nich zade­kla­ro­wa­ła, że zakup nowe­go sprzę­tu wyni­kał z fak­tu, że sta­ry się zepsuł, a jego napra­wa była trud­na. Dla 68% z nich zakup nowe­go sprzę­tu był zna­czą­cym wydat­kiem. Respondenci dekla­ro­wa­li, że wole­li­by napra­wić zepsu­te urzą­dze­nia, zwłasz­cza że dzia­ła­nia eko­lo­gicz­ne są dla nich istot­ne. Ankietowani, któ­rzy korzy­sta­ją już z usług ser­wi­san­tów TAURONA, doce­nia­ją to roz­wią­za­nie za kom­fort, bez­pie­czeń­stwo oraz oszczęd­ność cza­su oraz pieniędzy.

Z rapor­tu wyni­ka, że 68% senio­rów to oso­by, któ­re miesz­ka­ją same lub ze współ­mał­żon­kiem, 57% przy­zna­je, że żyje skrom­nie, a na poważ­niej­sze zaku­py musi oszczę­dzać. Seniorzy chęt­nie korzy­sta­ją nato­miast z nowych tech­no­lo­gii i uwa­ża­ją, że są one dużym uła­twie­niem w codzien­nym życiu. Takiego zda­nia jest 80% ankie­to­wa­nych. 63% respon­den­tów przy­zna­ło, że lubi korzy­stać ze smart­fo­nów. Jednak 53% z nich zazna­czy­ło, że obsłu­ga takich urzą­dzeń spra­wia im trud­no­ści. W takim przy­pad­ku naj­czę­ściej zwra­ca­ją się o pomoc do swo­ich bliskich.

Seniorzy podob­nie zacho­wu­ją się w przy­pad­ku awa­rii sprzę­tów RTV/​AGD – w pierw­szej kolej­no­ści szu­ka­ją wspar­cia u człon­ków rodzi­ny. Jak się oka­zu­je, w przy­pad­ku pro­ble­mów – czy to z obsłu­gą nowych urzą­dzeń, czy każ­dą awa­rią w domu – senio­rzy naj­chęt­niej pro­szą o pomoc bli­skich. 30% senio­rów kupi­ło w ostat­nim roku nowe urzą­dze­nia RTV/​AGD. Decydując się na napra­wę zepsu­tych urzą­dzeń, senio­rzy czę­sto roz­po­czy­na­ją od poszu­ki­wa­nia fachow­ców w Internecie. Zapytani o eko­lo­gię potwier­dzi­li, że podej­mo­wa­nie dzia­łań słu­żą­cych ochro­nie śro­do­wi­ska jest dla nich ważne.

Badanie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez OTAWA Group na zle­ce­nie TAURONA w dniach od 26 lute­go do 6 mar­ca 2021. Wzięło w nim udział 501 osób w wie­ku 60+. Badanie prze­pro­wa­dzo­no meto­dą ilo­ścio­wą (tech­ni­ka CATI).

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...