- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyPrąd EKO z usługami serwisowymi...

Prąd EKO z usługami serwisowymi dla każdego

Korzystając z zie­lo­nej ener­gii elek­trycz­nej od TAURONA, pła­cisz mniej­sze rachun­ki. Ponadto masz do dys­po­zy­cji boga­ty pakiet  usług ser­wi­so­wych. Oszczędzasz, jesteś eko i wol­ny od zmar­twień zwią­za­nych z awa­ria­mi w domu. Oferta Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS jest połą­cze­niem kom­for­tu, eko­lo­gii i oszczęd­no­ści. Będąc klien­tem TAURONA, masz wię­cej cza­su dla sie­bie i swo­ich bliskich

Opłaty za prąd i kosz­ty napraw sprzę­tów domo­wych sta­no­wią poważ­ny wyda­tek w budże­cie. Zmaganie się z wyzwa­nia­mi finan­so­wy­mi może być powo­dem duże­go stre­su, pochła­nia czas i ener­gię, któ­re moż­na  prze­zna­czyć na relaks, życie towa­rzy­skie oraz rodzin­ne. TAURON stwo­rzył ofer­ty Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS oraz Prąd EKO z Serwisantem 24H, któ­re roz­wią­zu­ją kom­plek­so­wo pro­ble­my z opła­ta­mi za prąd i zawie­ra­ją  usłu­gi ser­wi­so­we na wypa­dek awarii.

10% zniżki na start, 100 zł w prezencie

Na zyski z pakie­tu Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS nie musisz cze­kać: już w momen­cie pod­pi­sa­nia umo­wy otrzy­mu­jesz staw­ki prą­du niż­sze o mini­mum 10% od cen z tary­fy sprze­daw­cy. Ponadto możesz liczyć na pre­zent w wyso­ko­ści 100 zł. Aby otrzy­mać pie­nią­dze, nale­ży zało­żyć kon­to w ser­wi­sie Mój TAURON i sko­rzy­stać z ofer­ty. Gdy zare­je­stru­jesz wybór danej ofer­ty w Programie Klienckim, na Twoje kon­to roz­li­cze­nio­we w TAURONIE wpły­nie 100 zł. Masz też szan­sę na dodat­ko­wy bonus, czy­li jed­no­ra­zo­wy prze­lew w wyso­ko­ści 15 zł za akty­wo­wa­nie e‑faktury w ser­wi­sie Mój TAURON. Warto sko­rzy­stać z oka­zji i przejść z fak­tur papie­ro­wych na elek­tro­nicz­ne. Są one doku­men­tem tak samo waż­nym, jak papie­ro­we odpo­wied­ni­ki, a przy tym znacz­nie wygod­niej­szym w uży­ciu. Nie ryzy­ku­jesz zgu­bie­nia lub znisz­cze­nia doku­men­tu, a w razie potrze­by możesz go w każ­dej chwi­li wydrukować.

3 000 zł na naprawy

W ramach ofer­ty Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS klien­ci mają dostęp do róż­no­rod­nych usług ser­wi­so­wych na łącz­ną kwo­tę 3 000 zł. Rozłożyliśmy ją na 6 napraw po 500 zł każ­da. Jeżeli koszt obsłu­gi jakie­goś zda­rze­nia prze­kro­czy dopusz­czal­ny limit, to zapła­cisz tyl­ko nad­wyż­kę. Zwrot kosz­tów obej­mu­je zarów­no cenę wyko­na­nia usłu­gi, jak i zaku­pu potrzeb­nych czę­ści. TAURON pokry­wa też kosz­ty trans­por­tu, jeże­li oka­że się, że napra­wa na miej­scu nie jest moż­li­wa i trze­ba dostar­czyć urzą­dze­nie do zakła­du napraw­cze­go. Nie musisz się oba­wiać, że Twoja lodów­ka czy pral­ka jest zbyt sta­ra na napra­wę: ofe­ro­wa­ny jest  ser­wis urzą­dzeń bez gór­ne­go limi­tu wie­ku.

Pakiet ser­wi­so­wy obej­mu­je napra­wę więk­szo­ści typo­wych awa­rii, któ­re mogą mieć miej­sce w warun­kach domowych:

  • ser­wis RTV, AGD i IT – reak­cja ser­wi­so­wa w dni robo­cze wyno­si mak­sy­mal­nie 24 godzi­ny – sprzęt zosta­nie napra­wio­ny na miej­scu lub zabra­ny do serwisu,
  • wizy­ta ślu­sa­rza, szkla­rza lub hydrau­li­ka – nie musisz mar­twić się wybi­tą szy­bą czy gdy zatnie ci się zamek w drzwiach, w cią­gu mak­sy­mal­nie 24 godzin w dni robo­cze zgło­si się do Ciebie tak­że spe­cja­li­sta od napra­wy urzą­dzeń wodno-​kanalizacyjnych i cen­tral­ne­go ogrzewania,
  • elek­tryk – awa­ria insta­la­cji elek­trycz­nej wyma­ga natych­mia­sto­wej reak­cji: awa­rię moż­na zgło­sić o dowol­nej porze w dzień robo­czy i świę­to – facho­wiec przy­je­dzie naj­póź­niej wcią­gu 4 godzin od zgło­sze­nia awarii.

Niezależnie od tego, jaką awa­rię chcesz zgło­sić, zawsze wybie­rasz ten sam numer tele­fo­nu do wszyst­kich fachow­ców. Informujesz, co się zepsu­ło, a resz­tą zaj­mie się nasz serwisant.

100% komfortu i ekologii

TAURON Dba o kom­fort swo­ich  klien­tów, i umoż­li­wia  im łatwe włą­cze­nie się w dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne. Korzystając z ofe­ro­wa­nych  pro­duk­tów, wspie­rasz roz­wój ener­ge­ty­ki opar­tej na OZE. Energia, któ­ra jest  dostar­cza­na w ramach pakie­tu Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS, pocho­dzi w cało­ści z OZE (Odnawialne Źródła Energii). Potwierdzeniem jest Certyfikat nie­za­leż­nej orga­ni­za­cji TÜV SÜD Polska.

Działaniem pro­eko­lo­gicz­nym jest też napra­wia­nie sprzę­tów domo­wych. Dzięki temu przy­czy­niasz się do ogra­ni­cze­nia ilo­ści elek­tro­śmie­ci i reduk­cji emi­sji CO2 bo nie trze­ba wypro­du­ko­wać nowe­go sprzętu.

TAURON zadbał  o to, aby roz­li­cze­nia rachun­ków za dostar­cza­ną  ener­gię były moż­li­wie naj­mniej szko­dli­we dla śro­do­wi­ska. Dlatego w ser­wi­sie Mój TAURON możesz wyko­nać wszyst­kie ope­ra­cje bez zuży­wa­nia papie­ru i tone­rów w dru­kar­kach – wyłącz­nie za pośred­nic­twem e‑dokumentów. Dostęp do kon­ta masz przez 24 godzi­ny na dobę z każ­de­go miej­sca, w któ­rym się znaj­du­jesz. Wystarczy jakie­kol­wiek urzą­dze­nie pod­łą­czo­ne do Internetu. Korzystając z  pro­duk­tów oraz kon­ta w ser­wi­sie Mój TAURON, dzia­łasz na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i masz mak­sy­mal­ny komfort.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...