- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyPrąd EKO z usługami serwisowymi...

Prąd EKO z usługami serwisowymi dla każdego

Korzystając z zie­lo­nej ener­gii elek­trycz­nej od TAURONA, pła­cisz mniej­sze rachun­ki. Ponadto masz do dys­po­zy­cji boga­ty pakiet  usług ser­wi­so­wych. Oszczędzasz, jesteś eko i wol­ny od zmar­twień zwią­za­nych z awa­ria­mi w domu. Oferta Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS jest połą­cze­niem kom­for­tu, eko­lo­gii i oszczęd­no­ści. Będąc klien­tem TAURONA, masz wię­cej cza­su dla sie­bie i swo­ich bliskich

Opłaty za prąd i kosz­ty napraw sprzę­tów domo­wych sta­no­wią poważ­ny wyda­tek w budże­cie. Zmaganie się z wyzwa­nia­mi finan­so­wy­mi może być powo­dem duże­go stre­su, pochła­nia czas i ener­gię, któ­re moż­na  prze­zna­czyć na relaks, życie towa­rzy­skie oraz rodzin­ne. TAURON stwo­rzył ofer­ty Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS oraz Prąd EKO z Serwisantem 24H, któ­re roz­wią­zu­ją kom­plek­so­wo pro­ble­my z opła­ta­mi za prąd i zawie­ra­ją  usłu­gi ser­wi­so­we na wypa­dek awarii.

10% zniżki na start, 100 zł w prezencie

Na zyski z pakie­tu Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS nie musisz cze­kać: już w momen­cie pod­pi­sa­nia umo­wy otrzy­mu­jesz staw­ki prą­du niż­sze o mini­mum 10% od cen z tary­fy sprze­daw­cy. Ponadto możesz liczyć na pre­zent w wyso­ko­ści 100 zł. Aby otrzy­mać pie­nią­dze, nale­ży zało­żyć kon­to w ser­wi­sie Mój TAURON i sko­rzy­stać z ofer­ty. Gdy zare­je­stru­jesz wybór danej ofer­ty w Programie Klienckim, na Twoje kon­to roz­li­cze­nio­we w TAURONIE wpły­nie 100 zł. Masz też szan­sę na dodat­ko­wy bonus, czy­li jed­no­ra­zo­wy prze­lew w wyso­ko­ści 15 zł za akty­wo­wa­nie e-​faktury w ser­wi­sie Mój TAURON. Warto sko­rzy­stać z oka­zji i przejść z fak­tur papie­ro­wych na elek­tro­nicz­ne. Są one doku­men­tem tak samo waż­nym, jak papie­ro­we odpo­wied­ni­ki, a przy tym znacz­nie wygod­niej­szym w uży­ciu. Nie ryzy­ku­jesz zgu­bie­nia lub znisz­cze­nia doku­men­tu, a w razie potrze­by możesz go w każ­dej chwi­li wydrukować.

3 000 zł na naprawy

W ramach ofer­ty Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS klien­ci mają dostęp do róż­no­rod­nych usług ser­wi­so­wych na łącz­ną kwo­tę 3 000 zł. Rozłożyliśmy ją na 6 napraw po 500 zł każ­da. Jeżeli koszt obsłu­gi jakie­goś zda­rze­nia prze­kro­czy dopusz­czal­ny limit, to zapła­cisz tyl­ko nad­wyż­kę. Zwrot kosz­tów obej­mu­je zarów­no cenę wyko­na­nia usłu­gi, jak i zaku­pu potrzeb­nych czę­ści. TAURON pokry­wa też kosz­ty trans­por­tu, jeże­li oka­że się, że napra­wa na miej­scu nie jest moż­li­wa i trze­ba dostar­czyć urzą­dze­nie do zakła­du napraw­cze­go. Nie musisz się oba­wiać, że Twoja lodów­ka czy pral­ka jest zbyt sta­ra na napra­wę: ofe­ro­wa­ny jest  ser­wis urzą­dzeń bez gór­ne­go limi­tu wie­ku.

Pakiet ser­wi­so­wy obej­mu­je napra­wę więk­szo­ści typo­wych awa­rii, któ­re mogą mieć miej­sce w warun­kach domowych:

  • ser­wis RTV, AGD i IT – reak­cja ser­wi­so­wa w dni robo­cze wyno­si mak­sy­mal­nie 24 godzi­ny – sprzęt zosta­nie napra­wio­ny na miej­scu lub zabra­ny do serwisu,
  • wizy­ta ślu­sa­rza, szkla­rza lub hydrau­li­ka – nie musisz mar­twić się wybi­tą szy­bą czy gdy zatnie ci się zamek w drzwiach, w cią­gu mak­sy­mal­nie 24 godzin w dni robo­cze zgło­si się do Ciebie tak­że spe­cja­li­sta od napra­wy urzą­dzeń wodno-​kanalizacyjnych i cen­tral­ne­go ogrzewania,
  • elek­tryk – awa­ria insta­la­cji elek­trycz­nej wyma­ga natych­mia­sto­wej reak­cji: awa­rię moż­na zgło­sić o dowol­nej porze w dzień robo­czy i świę­to – facho­wiec przy­je­dzie naj­póź­niej wcią­gu 4 godzin od zgło­sze­nia awarii.

Niezależnie od tego, jaką awa­rię chcesz zgło­sić, zawsze wybie­rasz ten sam numer tele­fo­nu do wszyst­kich fachow­ców. Informujesz, co się zepsu­ło, a resz­tą zaj­mie się nasz serwisant.

100% komfortu i ekologii

TAURON Dba o kom­fort swo­ich  klien­tów, i umoż­li­wia  im łatwe włą­cze­nie się w dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne. Korzystając z ofe­ro­wa­nych  pro­duk­tów, wspie­rasz roz­wój ener­ge­ty­ki opar­tej na OZE. Energia, któ­ra jest  dostar­cza­na w ramach pakie­tu Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS, pocho­dzi w cało­ści z OZE (Odnawialne Źródła Energii). Potwierdzeniem jest Certyfikat nie­za­leż­nej orga­ni­za­cji TÜV SÜD Polska.

Działaniem pro­eko­lo­gicz­nym jest też napra­wia­nie sprzę­tów domo­wych. Dzięki temu przy­czy­niasz się do ogra­ni­cze­nia ilo­ści elek­tro­śmie­ci i reduk­cji emi­sji CO2 bo nie trze­ba wypro­du­ko­wać nowe­go sprzętu.

TAURON zadbał  o to, aby roz­li­cze­nia rachun­ków za dostar­cza­ną  ener­gię były moż­li­wie naj­mniej szko­dli­we dla śro­do­wi­ska. Dlatego w ser­wi­sie Mój TAURON możesz wyko­nać wszyst­kie ope­ra­cje bez zuży­wa­nia papie­ru i tone­rów w dru­kar­kach – wyłącz­nie za pośred­nic­twem e-​dokumentów. Dostęp do kon­ta masz przez 24 godzi­ny na dobę z każ­de­go miej­sca, w któ­rym się znaj­du­jesz. Wystarczy jakie­kol­wiek urzą­dze­nie pod­łą­czo­ne do Internetu. Korzystając z  pro­duk­tów oraz kon­ta w ser­wi­sie Mój TAURON, dzia­łasz na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i masz mak­sy­mal­ny komfort.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł