- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyEKO Biznes. Oferta TAURONA dla...

EKO Biznes. Oferta TAURONA dla klientów biznesowych

Działające na terenie Polski firmy i organizacje biznesowe coraz chętniej sięgają po rozwiązania wspierające ochronę środowiska naturalnego. Jednym z nich jest oferta EKO Biznes od TAURONA. Klienci biznesowi, którzy wybiorą pakiet EKO Biznes, będą mogli korzystać z energii elektrycznej produkowanej w procesie kogeneracji. Obniża on znacząco emisję gazów cieplarnianych. Każda firma korzystająca z pakietu EKO Biznes otrzyma certyfikat potwierdzający dokładną wartość redukcji CO2.

Polski biznes jest coraz bardziej społecznie odpowiedzialny

Z roku na rok rosną nakła­dy na „zie­lo­ne” inwe­sty­cje, a kadra mena­dżer­ska coraz lepiej rozu­mie korzy­ści wdra­ża­nia poli­ty­ki spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su (Corporate Social Responsibility – CSR). Rozumiejąc potrze­by i rosną­cą świa­do­mość eko­lo­gicz­ną swo­ich klien­tów, TAURON ofe­ru­je cały pakiet roz­wią­zań z zakre­su eko­lo­gicz­nej ener­gii wśród któ­rych dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się ofer­ta EKO Biznes. O popu­lar­no­ści pro­duk­tu świad­czą licz­by: ponad pół tysią­ca firm wybra­ło EKO Biznes na 2022 r.1 Kluczowym wyróż­ni­kiem tej ofer­ty jest dostar­cza­nie fir­mom ener­gii wytwa­rza­nej w pro­ce­sie kogeneracji.

Czym jest kogeneracja w produkcji energii elektrycznej?

Kogeneracja, okre­śla­na czę­sto skró­tem CHP (Combined Heat and Power), to pro­ces jed­no­cze­sne­go wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła użyt­ko­we­go w elek­tro­cie­płow­niach. Dzięki temu moż­li­wa jest mini­ma­li­za­cja strat, znacz­nie lep­sze wyko­rzy­sta­nie surow­ców oraz ogra­ni­cze­nie nie­ko­rzyst­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko naturalne.

Obecnie ener­gia w ofer­cie EKO Biznes powsta­je w elek­tro­cie­płow­ni nale­żą­cej do Grupy TAURON, zasi­la­nej wyłącz­nie pali­wem gazo­wym. Przed przy­stą­pie­niem do pro­gra­mu sprze­da­ży prze­szła dro­bia­zgo­wy audyt Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Firmy kupu­ją­ce ener­gię w TAURONIE, mają pew­ność, że zosta­ła wytwo­rzo­na z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji, któ­ra zna­czą­co łago­dzi nega­tyw­ny wpływ pro­duk­cji prą­du na śro­do­wi­sko i klimat.

Aby uka­zać poten­cjał CHP wystar­czy powie­dzieć, że pro­duk­cja 1 MWh w ofe­ro­wa­nej w EKO Biznes ozna­cza ogra­ni­cze­nie emi­sji CO2 o ponad 467 kg. To o 55% mniej niż przy roz­łącz­nym wytwa­rza­niu cie­pła i prą­du. Dlatego korzy­sta­jąc z pakie­tu EKO Biznes, klien­ci biz­ne­so­wi real­nie przy­czy­nia­ją się do ochro­ny śro­do­wi­ska naturalnego.

Certyfikat Akcesyjny – precyzyjne potwierdzenie redukcji CO2

Firmy, któ­re wybio­rą pro­dukt EKO Biznes, otrzy­ma­ją Certyfikat Akcesyjny Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii (PTCE). To doku­ment, w któ­rym znaj­du­je się pla­no­wa­na ilość zuży­cia ener­gii w trak­cie trwa­nia umo­wy oraz pla­no­wa­na war­tość reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Po zakoń­cze­niu umo­wy otrzy­ma­ją dru­gi cer­ty­fi­kat, któ­ry potwier­dzi ile kilo­gra­mów dwu­tlen­ku węgla nie tra­fi­ło do śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go dzię­ki temu, że fir­ma korzy­sta­ła z pakie­tu EKO Biznes. Obliczenia wyko­ny­wa­ne są na pod­sta­wie fak­tycz­ne­go zuży­cia ener­gii elektrycznej.

Korzyści z programu EKO Biznes dla firmy

Działania na rzecz śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go to jeden z fila­rów kon­cep­cji CSR. Badania stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych przed­się­biorstw z róż­nych sek­to­rów gospo­dar­ki są jed­no­znacz­ne: dzia­ła­nia z zakre­su CSR pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na popra­wę opi­nii kon­su­men­tów o fir­mie i kształ­tu­ją pozy­tyw­ną per­cep­cję jej ofer­ty.2

Certyfikat Akcesyjny jest dosko­na­łym narzę­dziem mar­ke­tin­go­wym, któ­re moż­na wyko­rzy­stać go do budo­wy wize­run­ku wła­snej mar­ki, do pod­no­sze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści ryn­ko­wej swo­ich pro­duk­tów. Ten doku­ment może być punk­tem wyj­ścia do budo­wa­nia wła­snej stra­te­gii CSR. Korzystając z eko­lo­gicz­ne­go prą­du od TAURONA, fir­my zysku­ją moż­li­wość pro­mo­wa­nia swo­jej mar­ki jako przy­ja­znej śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu. Nie muszą pono­sić żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów, aby fir­ma sta­ła się napraw­dę „zie­lo­na” – nie za deka­dę, nie za rok, lecz od pierw­sze­go kilo­wa­ta pobra­ne­go w ramach ofer­ty EKO Biznes.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
A jeszcze lepsze jest to...