- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyEKO Biznes. Oferta TAURONA dla...

EKO Biznes. Oferta TAURONA dla klientów biznesowych

Działające na terenie Polski firmy i organizacje biznesowe coraz chętniej sięgają po rozwiązania wspierające ochronę środowiska naturalnego. Jednym z nich jest oferta EKO Biznes od TAURONA. Klienci biznesowi, którzy wybiorą pakiet EKO Biznes, będą mogli korzystać z energii elektrycznej produkowanej w procesie kogeneracji. Obniża on znacząco emisję gazów cieplarnianych. Każda firma korzystająca z pakietu EKO Biznes otrzyma certyfikat potwierdzający dokładną wartość redukcji CO2.

Polski biznes jest coraz bardziej społecznie odpowiedzialny

Z roku na rok rosną nakła­dy na „zie­lo­ne” inwe­sty­cje, a kadra mena­dżer­ska coraz lepiej rozu­mie korzy­ści wdra­ża­nia poli­ty­ki spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su (Corporate Social Responsibility – CSR). Rozumiejąc potrze­by i rosną­cą świa­do­mość eko­lo­gicz­ną swo­ich klien­tów, TAURON ofe­ru­je cały pakiet roz­wią­zań z zakre­su eko­lo­gicz­nej ener­gii wśród któ­rych dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się ofer­ta EKO Biznes. O popu­lar­no­ści pro­duk­tu świad­czą licz­by: ponad pół tysią­ca firm wybra­ło EKO Biznes na 2022 r.1 Kluczowym wyróż­ni­kiem tej ofer­ty jest dostar­cza­nie fir­mom ener­gii wytwa­rza­nej w pro­ce­sie kogeneracji.

Czym jest kogeneracja w produkcji energii elektrycznej?

Kogeneracja, okre­śla­na czę­sto skró­tem CHP (Combined Heat and Power), to pro­ces jed­no­cze­sne­go wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła użyt­ko­we­go w elek­tro­cie­płow­niach. Dzięki temu moż­li­wa jest mini­ma­li­za­cja strat, znacz­nie lep­sze wyko­rzy­sta­nie surow­ców oraz ogra­ni­cze­nie nie­ko­rzyst­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko naturalne.

Obecnie ener­gia w ofer­cie EKO Biznes powsta­je w elek­tro­cie­płow­ni nale­żą­cej do Grupy TAURON, zasi­la­nej wyłącz­nie pali­wem gazo­wym. Przed przy­stą­pie­niem do pro­gra­mu sprze­da­ży prze­szła dro­bia­zgo­wy audyt Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Firmy kupu­ją­ce ener­gię w TAURONIE, mają pew­ność, że zosta­ła wytwo­rzo­na z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji, któ­ra zna­czą­co łago­dzi nega­tyw­ny wpływ pro­duk­cji prą­du na śro­do­wi­sko i klimat.

Aby uka­zać poten­cjał CHP wystar­czy powie­dzieć, że pro­duk­cja 1 MWh w ofe­ro­wa­nej w EKO Biznes ozna­cza ogra­ni­cze­nie emi­sji CO2 o ponad 467 kg. To o 55% mniej niż przy roz­łącz­nym wytwa­rza­niu cie­pła i prą­du. Dlatego korzy­sta­jąc z pakie­tu EKO Biznes, klien­ci biz­ne­so­wi real­nie przy­czy­nia­ją się do ochro­ny śro­do­wi­ska naturalnego.

Certyfikat Akcesyjny – precyzyjne potwierdzenie redukcji CO2

Firmy, któ­re wybio­rą pro­dukt EKO Biznes, otrzy­ma­ją Certyfikat Akcesyjny Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii (PTCE). To doku­ment, w któ­rym znaj­du­je się pla­no­wa­na ilość zuży­cia ener­gii w trak­cie trwa­nia umo­wy oraz pla­no­wa­na war­tość reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Po zakoń­cze­niu umo­wy otrzy­ma­ją dru­gi cer­ty­fi­kat, któ­ry potwier­dzi ile kilo­gra­mów dwu­tlen­ku węgla nie tra­fi­ło do śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go dzię­ki temu, że fir­ma korzy­sta­ła z pakie­tu EKO Biznes. Obliczenia wyko­ny­wa­ne są na pod­sta­wie fak­tycz­ne­go zuży­cia ener­gii elektrycznej.

Korzyści z programu EKO Biznes dla firmy

Działania na rzecz śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go to jeden z fila­rów kon­cep­cji CSR. Badania stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych przed­się­biorstw z róż­nych sek­to­rów gospo­dar­ki są jed­no­znacz­ne: dzia­ła­nia z zakre­su CSR pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na popra­wę opi­nii kon­su­men­tów o fir­mie i kształ­tu­ją pozy­tyw­ną per­cep­cję jej ofer­ty.2

Certyfikat Akcesyjny jest dosko­na­łym narzę­dziem mar­ke­tin­go­wym, któ­re moż­na wyko­rzy­stać go do budo­wy wize­run­ku wła­snej mar­ki, do pod­no­sze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści ryn­ko­wej swo­ich pro­duk­tów. Ten doku­ment może być punk­tem wyj­ścia do budo­wa­nia wła­snej stra­te­gii CSR. Korzystając z eko­lo­gicz­ne­go prą­du od TAURONA, fir­my zysku­ją moż­li­wość pro­mo­wa­nia swo­jej mar­ki jako przy­ja­znej śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu. Nie muszą pono­sić żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów, aby fir­ma sta­ła się napraw­dę „zie­lo­na” – nie za deka­dę, nie za rok, lecz od pierw­sze­go kilo­wa­ta pobra­ne­go w ramach ofer­ty EKO Biznes.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
A jeszcze lepsze jest to...