- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyWszystko, co powinieneś wiedzieć o...

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o audycie energetycznym w firmie

Do popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej dąży wie­le firm. Trudno się temu dzi­wić –kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła mają klu­czo­wy wpływ na ren­tow­ność przed­się­biorstw – szcze­gól­nie tych dużych. Aby sku­tecz­nie ogra­ni­czać tego typu wydat­ki w dłuż­szej per­spek­ty­wie, trze­ba zacząć od ana­li­zy obec­ne­go zuży­cia i okre­śle­nia obsza­rów, gdzie uzy­ska­nie oszczęd­no­ści będzie moż­li­we. Właśnie temu słu­ży audyt ener­ge­tycz­ny. Cennym źró­dłem infor­ma­cji na temat audy­tu ener­ge­tycz­ne­go jest, przy­go­to­wa­ny przez TAURON, dar­mo­wy e‑book dla klien­tów biz­ne­so­wych. Znalazły się w nim odpo­wie­dzi na ponad 50 naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań doty­czą­cych popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w dużych firmach. 

Poradnik moż­na pobrać na stro­nie inter­ne­to­wej www​.biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​b​ook

Poprawa efektywności przynosi korzyści

Dzięki wzro­sto­wi efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej fir­ma ogra­ni­czy zuży­cie ener­gii oraz obni­ży kosz­ty zwią­za­ne z jej zaku­pem przy tej samej lub więk­szej wydaj­no­ści pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Poziom oszczęd­no­ści finan­so­wych zale­ży oczy­wi­ście od zasto­so­wa­nych roz­wią­zań. Niektóre z nich są pro­ste do wdro­że­nia, ale nie zawsze oczy­wi­ste. Dlatego war­to się­gnąć po takie reali­za­cje dostęp­ne na ryn­ku, któ­re bez­po­śred­nio przy­czy­nia­ją się do efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia zuży­ciem ener­gii w firmie.

Poprawa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej prze­kła­da się na niż­sze kosz­ty pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, co pozwo­li fir­mie stać się bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ną i zwięk­szyć zyski. Kolejna waż­na korzyść to ogra­ni­cze­nie nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Poprzez racjo­nal­ne wyko­rzy­sty­wa­nie zaso­bów ener­ge­tycz­nych, przed­się­bior­stwo może zmniej­szyć emi­sję CO2 do atmosfery.

Audyty energetyczne w przedsiębiorstwie

Jednym z narzę­dzi, któ­re pozwa­la­ją efek­tyw­niej zarzą­dzać ener­gią elek­trycz­ną i cie­płem jest wyko­na­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go, czy­li prze­glą­du i oce­ny bie­żą­ce­go zuży­cia ener­gii w fir­mie. Audyt pro­po­nu­je roz­wią­za­nia, któ­re mają popra­wić efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną i zna­leźć poten­cjal­ne oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii. Może on doty­czyć całe­go przed­się­bior­stwa. Obejmuje wte­dy obiek­ty, pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne, pro­duk­cyj­ne lub kon­kret­ne urzą­dze­nia i insta­la­cje. Może tak­że badać wska­za­ne przed­się­wzię­cie, któ­re ma słu­żyć popra­wie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. TAURON ofe­ru­je oba rodza­je audytów:

  • audyt ener­ge­tycz­ny przedsiębiorstwa,
  • audyt efek­tyw­no­ści energetycznej.

Pierwszy z nich – audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa – jest obo­wiąz­ko­wy dla dużych przed­się­bior­ców, któ­re w dwóch ostat­nich latach obro­to­wych (w każ­dym roku osob­no) miały:

  • 250 lub wię­cej osób zatrudnionych,
  • 50 mln euro lub wię­cej rocz­ne­go obro­tu oraz 43 mln euro lub wię­cej sumy bilansowej.

Audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa ma na celu zebra­nie infor­ma­cji o zuży­ciu ener­gii przez budyn­ki, insta­la­cję prze­my­sło­wą oraz zamon­to­wa­ne urzą­dze­nia. Dzięki nie­mu moż­na zarów­no usta­lić, gdzie uzy­skać oszczęd­ność ener­gii, jak i osza­co­wać wiel­kość poten­cjal­nych oszczęd­no­ści. Audyt obej­mu­je swo­im zakre­sem pro­ce­sy reali­zo­wa­ne w przed­się­bior­stwie, któ­re odpo­wia­da­ją za mini­mum 90% cał­ko­wi­te­go zuży­cia energii.

Pierwszy taki audyt nale­ża­ło prze­pro­wa­dzić do 30.09.2017 r. (jest to ter­min okre­ślo­ny w usta­wie o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej z 20 maja 2016 r.) lub po tym ter­mi­nie, jeśli dana fir­ma zaczę­ła speł­niać kry­te­ria tzw. duże­go przed­się­bior­stwa. Przedsiębiorca ma obo­wią­zek powta­rza­nia audy­tu co 4 lata, więc naj­bliż­szy wyma­ga­ny ter­min wyko­na­nia audy­tu przy­pa­da w 2021 roku.

Audyt efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej – dru­gi z audy­tów ofe­ro­wa­nych przez TAURON – jest dobro­wol­ny i doty­czy kon­kret­ne­go przed­się­wzię­cia, któ­re słu­ży popra­wie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Można go prze­pro­wa­dzić w dowol­nym cza­sie, ale przed roz­po­czę­ciem wdra­ża­nia audy­to­wa­nej inwe­sty­cji. Do jego wyko­na­nia są zobli­go­wa­ne przed­się­bior­stwa, któ­re ubie­ga­ją się o tzw. bia­łe cer­ty­fi­ka­ty. Efektem audy­tu jest oce­na opła­cal­no­ści eko­no­micz­nej dane­go przed­się­wzię­cia i moż­li­wej do uzy­ska­nia oszczęd­no­ści energii.

Więcej infor­ma­cji na temat audy­tów moż­na zoba­czyć w e‑booku „Wszystko, co powi­nie­neś wie­dzieć o audy­cie ener­ge­tycz­nym w fir­mie” dostęp­nym na stro­nie www​.biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​b​ook.

Jak zamówić audyt od TAURONA

Każdy klient zain­te­re­so­wa­ny audy­tem wyko­na­nym przez TAURON może wypeł­nić for­mu­larz kon­tak­to­wy na stro­nie www​.biz​nes​.tau​ron​.pl. Eksperci TAURONA skon­tak­tu­ją się z nim i pomo­gą dobrać odpo­wied­nie roz­wią­za­nie. Doradcy klien­tów pomo­gą tak­że w przy­go­to­wa­niu nie­zbęd­nych formalności.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...
A jeszcze lepsze jest to...