- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyWszystko, co powinieneś wiedzieć o...

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o audycie energetycznym w firmie

Do popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej dąży wie­le firm. Trudno się temu dzi­wić –kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła mają klu­czo­wy wpływ na ren­tow­ność przed­się­biorstw – szcze­gól­nie tych dużych. Aby sku­tecz­nie ogra­ni­czać tego typu wydat­ki w dłuż­szej per­spek­ty­wie, trze­ba zacząć od ana­li­zy obec­ne­go zuży­cia i okre­śle­nia obsza­rów, gdzie uzy­ska­nie oszczęd­no­ści będzie moż­li­we. Właśnie temu słu­ży audyt ener­ge­tycz­ny. Cennym źró­dłem infor­ma­cji na temat audy­tu ener­ge­tycz­ne­go jest, przy­go­to­wa­ny przez TAURON, dar­mo­wy e-​book dla klien­tów biz­ne­so­wych. Znalazły się w nim odpo­wie­dzi na ponad 50 naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań doty­czą­cych popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w dużych firmach. 

Poradnik moż­na pobrać na stro­nie inter­ne­to­wej www​.biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​b​ook

Poprawa efektywności przynosi korzyści

Dzięki wzro­sto­wi efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej fir­ma ogra­ni­czy zuży­cie ener­gii oraz obni­ży kosz­ty zwią­za­ne z jej zaku­pem przy tej samej lub więk­szej wydaj­no­ści pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Poziom oszczęd­no­ści finan­so­wych zale­ży oczy­wi­ście od zasto­so­wa­nych roz­wią­zań. Niektóre z nich są pro­ste do wdro­że­nia, ale nie zawsze oczy­wi­ste. Dlatego war­to się­gnąć po takie reali­za­cje dostęp­ne na ryn­ku, któ­re bez­po­śred­nio przy­czy­nia­ją się do efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia zuży­ciem ener­gii w firmie.

Poprawa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej prze­kła­da się na niż­sze kosz­ty pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, co pozwo­li fir­mie stać się bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ną i zwięk­szyć zyski. Kolejna waż­na korzyść to ogra­ni­cze­nie nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Poprzez racjo­nal­ne wyko­rzy­sty­wa­nie zaso­bów ener­ge­tycz­nych, przed­się­bior­stwo może zmniej­szyć emi­sję CO2 do atmosfery.

Audyty energetyczne w przedsiębiorstwie

Jednym z narzę­dzi, któ­re pozwa­la­ją efek­tyw­niej zarzą­dzać ener­gią elek­trycz­ną i cie­płem jest wyko­na­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go, czy­li prze­glą­du i oce­ny bie­żą­ce­go zuży­cia ener­gii w fir­mie. Audyt pro­po­nu­je roz­wią­za­nia, któ­re mają popra­wić efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną i zna­leźć poten­cjal­ne oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii. Może on doty­czyć całe­go przed­się­bior­stwa. Obejmuje wte­dy obiek­ty, pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne, pro­duk­cyj­ne lub kon­kret­ne urzą­dze­nia i insta­la­cje. Może tak­że badać wska­za­ne przed­się­wzię­cie, któ­re ma słu­żyć popra­wie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. TAURON ofe­ru­je oba rodza­je audytów:

  • audyt ener­ge­tycz­ny przedsiębiorstwa,
  • audyt efek­tyw­no­ści energetycznej.

Pierwszy z nich – audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa – jest obo­wiąz­ko­wy dla dużych przed­się­bior­ców, któ­re w dwóch ostat­nich latach obro­to­wych (w każ­dym roku osob­no) miały:

  • 250 lub wię­cej osób zatrudnionych,
  • 50 mln euro lub wię­cej rocz­ne­go obro­tu oraz 43 mln euro lub wię­cej sumy bilansowej.

Audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa ma na celu zebra­nie infor­ma­cji o zuży­ciu ener­gii przez budyn­ki, insta­la­cję prze­my­sło­wą oraz zamon­to­wa­ne urzą­dze­nia. Dzięki nie­mu moż­na zarów­no usta­lić, gdzie uzy­skać oszczęd­ność ener­gii, jak i osza­co­wać wiel­kość poten­cjal­nych oszczęd­no­ści. Audyt obej­mu­je swo­im zakre­sem pro­ce­sy reali­zo­wa­ne w przed­się­bior­stwie, któ­re odpo­wia­da­ją za mini­mum 90% cał­ko­wi­te­go zuży­cia energii.

Pierwszy taki audyt nale­ża­ło prze­pro­wa­dzić do 30.09.2017 r. (jest to ter­min okre­ślo­ny w usta­wie o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej z 20 maja 2016 r.) lub po tym ter­mi­nie, jeśli dana fir­ma zaczę­ła speł­niać kry­te­ria tzw. duże­go przed­się­bior­stwa. Przedsiębiorca ma obo­wią­zek powta­rza­nia audy­tu co 4 lata, więc naj­bliż­szy wyma­ga­ny ter­min wyko­na­nia audy­tu przy­pa­da w 2021 roku.

Audyt efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej – dru­gi z audy­tów ofe­ro­wa­nych przez TAURON – jest dobro­wol­ny i doty­czy kon­kret­ne­go przed­się­wzię­cia, któ­re słu­ży popra­wie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Można go prze­pro­wa­dzić w dowol­nym cza­sie, ale przed roz­po­czę­ciem wdra­ża­nia audy­to­wa­nej inwe­sty­cji. Do jego wyko­na­nia są zobli­go­wa­ne przed­się­bior­stwa, któ­re ubie­ga­ją się o tzw. bia­łe cer­ty­fi­ka­ty. Efektem audy­tu jest oce­na opła­cal­no­ści eko­no­micz­nej dane­go przed­się­wzię­cia i moż­li­wej do uzy­ska­nia oszczęd­no­ści energii.

Więcej infor­ma­cji na temat audy­tów moż­na zoba­czyć w e-​booku „Wszystko, co powi­nie­neś wie­dzieć o audy­cie ener­ge­tycz­nym w fir­mie” dostęp­nym na stro­nie www​.biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​b​ook.

Jak zamówić audyt od TAURONA

Każdy klient zain­te­re­so­wa­ny audy­tem wyko­na­nym przez TAURON może wypeł­nić for­mu­larz kon­tak­to­wy na stro­nie www​.biz​nes​.tau​ron​.pl. Eksperci TAURONA skon­tak­tu­ją się z nim i pomo­gą dobrać odpo­wied­nie roz­wią­za­nie. Doradcy klien­tów pomo­gą tak­że w przy­go­to­wa­niu nie­zbęd­nych formalności.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Widok z okna

Kupujemy domy z...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł